Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Češka
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Sprejetih je bilo več ukrepov za ublažitev najnujnejših težav državljanov v zvezi s sodnimi postopki, izvršbami in postopki zaradi insolventnosti. Obširno se uporabljajo obstoječe določbe procesnih zakonikov o oprostitvi zamujenih rokov v sodnih postopkih, če je bil rok zamujen zaradi omejitev zaradi izrednih ukrepov (obvezne karantene, omejitve gibanja in zbiranja oseb).

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Ministrstvo za pravosodje je priporočilo preložitev vseh sodnih obravnav. Če sodne obravnave ni mogoče preložiti, jo je treba izvesti strogo v skladu z vladno uredbo o izrednem stanju. Javnost je izključena s sodnih obravnav, njeno gibanje v sodnih stavbah pa je omejeno.

Sodišča informacije zagotavljajo po telefonu/elektronski pošti.

Ministrstvo za pravosodje pri izvajanju svojih nadzornih pooblastil zamud v sodnih postopkih zaradi izvajanja teh priporočil ne bo štelo za zamude.

Notarske storitve so javnosti še na voljo, vendar pa delo poteka omejeno.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Urad za mednarodno pravno varstvo otrok (uredba Bruselj IIa in uredba o preživninah): program urada se bo izvajal v skladu z navodili za izredno stanje; vsi osebni stiki z uradom se nadomestijo s pisnimi (papirnimi ali elektronskimi) in telefonskimi stiki; uradne ure urada potekajo samo ob ponedeljkih in sredah od 9.00 do 12.00.

Češko ministrstvo za pravosodje (osrednji organ za uredbi o vročanju pisanj in pridobivanju dokazov): člani osebja (vključno z vsemi kontaktnimi točkami) trenutno večinoma delajo od doma. Močno se priporoča elektronska komunikacija / komunikacija na daljavo. Vse roke je treba ohraniti.

Edina težava je vse več omejitev pri izvajanju poštnih storitev v nekaterih državah, ki se v dogovoru z ministrstvom za zunanje zadeve poskušajo premagati z uporabo diplomatske poti za vročanje sodnih pisanj. Tuji osrednji organi bi morali sodiščem/pristojnim organom svetovati, naj vsa zaprosila glede vročanja pisanj in pridobivanja dokazov pošljejo neposredno pristojnim sodiščem in ne prek osrednjega organa (ministrstva za pravosodje), saj se bodo trenutno s tem bistveno skrajšali roki za uspešno izvršitev zaprosila.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

Začasna odložitev obveznosti dolžnika, da vloži predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti (v primeru stečaja, povezanega s COVID-19, v šestih mesecih po koncu vladnih izrednih ukrepov).

Datum izteka roka začasne odložitve je podaljšan do 30. junija 2021.

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

Pravica upnika, da vloži predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti dolžnika, se začasno odloži do 31. avgusta 2020.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

Z izrednim moratorijem se začasno ustavi izvrševanje sklepov o izvršbi in odloži uveljavljanje pravic iz zavarovanja s premoženjem. Dolžnikom je ta moratorij na voljo brez težav, saj se zanj za prve tri mesece ne zahteva soglasje upnikov; za podaljšanje za nadaljnje tri mesece pa je soglasje upnikov potrebno.

Druga faza prošenj za izredni moratorij se je začela 13. novembra 2020 (do 30. junija 2021 in samo za prosilce, ki prvič vložijo prošnjo). Za podaljšanje izrednega moratorija iz prve faze ni potrebno soglasje upnikov.

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

Izredni moratorij prav tako varuje dolžnika pred prekinitvijo pogodbe za oskrbo z električno energijo, dobavo surovin, blaga in storitev ter dolžniku omogoča plačilo obveznosti, ki so neposredno povezane z ohranjanjem delovanja podjetja, in sicer prednostno pred starejšimi dolgovi.

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Ministrstvo za pravosodje je priporočilo odlog vseh sodnih obravnav, kadar je to mogoče. Oprostitev zamujenih rokov v sodnih postopkih, če je bil rok zamujen zaradi trenutnih omejitev (kot so obvezne karantene ali omejitve gibanja).

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

Dokler velja začasna odložitev obveznosti dolžnika, da vloži predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti, so začasno ustavljeni tudi roki za vračilo sredstev, ki se nanašajo na tožbe za razveljavitev predhodnih transakcij. Uzakonjena je bila okrepljena zaščita dolžnikov pred razveljavitvijo tekočih postopkov odpusta dolga zaradi zmanjšanja dohodka.

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

Obroki posojil, ki zapadejo med aprilom in oktobrom 2020, se lahko odložijo, obdobje veljavnosti pogodb pa se samodejno podaljša. V obdobju varovanja se ne smejo naložiti kazni ali zamudne obresti.

Večina različnih vrst posameznih postopkov izvršbe, ki jih vodijo sodni izvršitelji, se začasno prekine do 31. januarja 2021.

Zadnja posodobitev: 27/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.