Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Finska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Zakonsko predpisani roki za sodne postopke kljub krizi niso bili spremenjeni.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Sodišča ostajajo neodvisna. Vendar pa nacionalna sodna uprava sodiščem izdaja smernice in nasvete glede njihovega upravljanja.

Nacionalna sodna uprava je zagotovila smernice, s katerimi je sodiščem priporočila, naj nadaljujejo obravnave zadev ob upoštevanju previdnostnih ukrepov, na primer tako, da se fizična prisotnost omeji na nujne zadeve. Nacionalna sodna uprava sodiščem svetuje, naj obravnave izvajajo po videokonferenci ali z drugimi razpoložljivimi in primernimi tehnološkimi sredstvi. Nacionalna sodna uprava je izdala tudi nasvete za vsa sodišča o uporabi povezav na daljavo pri sojenju. Nasveti so bili pripravljeni le za sedanje izredne razmere. Njihov namen ni spreminjati obstoječe politike, navodila ali priporočila. Z učinkovitejšo uporabo povezav na daljavo naj bi se preprečilo zbiranje večjega števila oseb, s tem pa bi se kolikor mogoče omejilo zdravstveno tveganje. Te in prihodnje smernice se objavljajo tukaj.

Finska okrožna sodišča so do 10. maja 2020 začasno ustavila obravnavo 1 431 civilnih zadev. Najnovejše informacije so na voljo tukaj.

Stiki s sodiščem naj bi po možnosti potekali predvsem po telefonu in elektronski pošti.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Mednarodna pravna pomoč se še zagotavlja, vendar sodišča zadeve prednostno razvrščajo glede na razpoložljive vire.

Večina osebja za obravnavo zadev v finskem osrednjem organu (uredbe št. 2201/2003, 4/2009, 1393/2007 in 1206/2001) trenutno dela na daljavo. Prisotnost v pisarnah je omejena na nujne zadeve. Priporoča se komunikacija po elektronski pošti, kadar je to mogoče: central.authority@om.fi in maintenance.ca@om.fi (samo preživninske zadeve).

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

-

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

Možnost razglasitve stečaja dolžnika na predlog upnika je omejena na obdobje od 1. maja 2020 do 31. januarja 2021. Priprava predloga, ki bo od 1. februarja 2021 dolžnikom omogočil več časa za plačilo.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

Zakon o izvršbi je spremenjen, da se olajša položaj dolžnika v obdobju od 1. maja 2020 do 30. aprila 2021.

Spremenili se bodo plačilno obdobje in merila za odobritev mesecev, v katerih zaseg ni mogoč. Pred izvršitvijo prisilnih izselitev bo na voljo več časa.
2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

-

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

-

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

Poziv k splošni odgovornosti upnikov.

Finska si tudi prizadeva preprečiti prezadolženost fizičnih oseb in gospodinjstev.

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

Začasna 10-odstotna obrestna kapica na potrošniška posojila in začasna prepoved neposrednega oglaševanja potrošniških posojil veljata od 1. julija do 31. decembra 2020. Priprava predloga za podaljšanje teh začasnih ukrepov.

Predlagani sta začasna ureditev stroškov izterjave dolgov za druge terjatve razen terjatev potrošnikov in omejitev uporabe menice zoper nekatere dolžnike.

Zadnja posodobitev: 14/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.