Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Nemčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Doslej niso bili sprejeti nobeni ukrepi glede civilnopravnih rokov; edine določbe se nanašajo na daljše prekinitve kazenskega postopka. Nemško civilno procesno pravo vsebuje prožne določbe o podaljšanju rokov, ustavitvi postopkov in vrnitvi v prejšnje stanje, ki se lahko uporabijo pri sporih med krizo zaradi COVID-19.

Dodatne informacije o zakonodajnih ukrepih so na voljo na spletnem mestu zveznega ministrstva za pravosodje in varstvo potrošnikov.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Z zakonskimi določbami o civilnem postopku je sodiščem že zagotovljen širok manevrski prostor za prilagodljiv odziv na sedanje izredne razmere. Zadevna sodišča in sodniki za vsak primer posebej odločijo o ukrepih, ki se sprejmejo, npr. pisni postopek, opustitev pridobivanja dokazov ali pridobivanje dokazov prek videokonference. Ohranja se neodvisnost sodstva.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Sodelovanje v družinskih zadevah (Uredba (ES) št. 2201/2003):

Osrednji organ v celoti deluje v skladu z Uredbo (ES) št. 2201/2003. Vloge se lahko vložijo v papirni obliki.

Sodelovanje v preživninskih zadevah (Uredba (ES) št. 4/2009):

Osrednji organ v celoti deluje v skladu z Uredbo (ES) št. 4/2009. Vloge se lahko vložijo v papirni obliki.

Pridobivanje dokazov (Uredba (ES) št. 1206/2001) in vročanje pisanj (Uredba (ES) št. 1393/2007):

Ni omejitev za delovanje sodstva. Zaprosila za vročitev in pridobivanje dokazov se izvršijo.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

Začasni odlog obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti v primeru družb z omejeno odgovornostjo, osebnih družb, v katerih nobeden od družbenikov nima neomejene odgovornosti, ter združenj in fundacij je bil ukinjen 1. maja 2021. Vendar še vedno veljajo nekatere pravne posledice začasnega odloga, zlasti razširjeno varstvo pred izpodbijanji na podlagi člena 2(1), točke 2 do 5, sedanje različice Zakona o začasni odložitvi insolventnosti zaradi COVID-19 (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz, COVInsAG).

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

Omejitev pravice upnika do vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti je veljala samo do 28. junija 2020. Od 29. junija 2020 ima upnik spet neomejeno pravico vložiti predlog, če ima pravni interes za začetek postopka zaradi insolventnosti in če dokaže, da sta njegova terjatev in razlog za začetek postopka verodostojna.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev
2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Doslej ni ukrepov glede rokov v civilnih postopkih. Posebni ukrepi niso potrebni, ker pravni položaj v Nemčiji sodnikom omogoča, da se ustrezno odzovejo na posledice COVID-19 za tekoče sodne postopke.

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

Med trajanjem odloga obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti so bila tveganja zavarovanja odgovornosti za poslovodje, upnike in pogodbene partnerje insolventnih podjetij zmanjšana, da bi se spodbudila zagotovitev dodatnega kapitala in nadaljevanje poslovnih odnosov; glej člen 2 COVInsAG. Posamezne olajšave se še naprej uporabljajo, na primer pojasnilo, da se bo za odplačilo novih posojil, odobrenih v obdobju odloga, do 30. septembra 2023 štelo, da ne škoduje upnikom (člen 2(1), točka 2, COVInsAG). Za plačila na terjatve, ki so bila odložena do 28. februarja 2021, se je prav tako do 31. marca 2022 štelo, da ne škodujejo upnikom, razen če je bil postopek zaradi insolventnosti uveden pred 18. februarjem 2021 (člen 2(1), točka 5, COVInsAG). S členom 4 COVInsAG se je obdobje napovedi za preskus prezadolženosti skrajšalo do 31. decembra 2021, različna olajšanja dostopa pa so se v istem obdobju uporabljala za „samoupravne“ in „zaščitne“ postopke (glej člena 5 in 6 COVInsAG).

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

Obveznosti potrošnikov v zvezi s potrošniškimi krediti so bile pod določenimi pogoji odložene za tri mesece z učinkom od 1. aprila 2020; ta ureditev je prenehala veljati 30. junija 2020.

Roki iz prava družb glede sklicevanja skupščin so bili podaljšani; uprava (delniške družbe) lahko začasno ukine pravico do fizične navzočnosti delničarjev ali njihovih zastopnikov.

Potrošnikom in mikropodjetjem, ki so zaradi krize postali plačilno nesposobni, je bila podeljena pravica, da zavrnejo izvajanje „bistvenih pogodb za izvajanje trajne obveznosti“ (kar med drugim vključuje dobavo plina, vode, električne energije in telekomunikacijskih storitev), če so bile take pogodbe sklenjene pred 8. marcem 2020. Ta ureditev je prenehala veljati 30. junija 2020.

Zadnja posodobitev: 12/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.