Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Grčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

-

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Z ministrsko odločbo so vsi postopki, ki potekajo pred grškimi sodišči, in storitve grških sodišč začasno ustavljeni do 15. maja 2020, razen nujnih in pomembnih ukrepov in zadev.

Postopki, ki potekajo na okrožnih civilnih sodiščih in njihovih službah, so bili začasno ustavljeni do 10. maja 2020.

Delovanje sodnih služb je omejeno samo na nujne ukrepe, da se opravi potrebno delo in obravnavajo nujne zadeve.

Sestanki in vsi drugi ukrepi, povezani z delovanjem sodstva, se po možnosti izvajajo na daljavo z uporabo tehnoloških sredstev. Za zagotovitev varne uporabe videokonference in dela na daljavo sodnikov, tožilcev in drugih delavcev v pravni stroki so bila zagotovljena komunikacijska IT orodja in aplikacije.

Na nekaterih večjih sodiščih je na voljo elektronska vložitev vloge za izdajo potrdil. V takem primeru imajo državljani in odvetniki možnost, da potrdila prejmejo v elektronski obliki prek spletnega portala.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Grška vlada je za odziv na nevarnost širjenja koronavirusa in njegov družbeno-gospodarski vpliv ter za zagotovitev dobrega delovanja trga in javnega sektorja sprejela previdnostne in zajezitvene ukrepe.

Ministrstvo za pravosodje je v svoji funkciji osrednjega organa na podlagi civilnopravnih konvencij/pogodb in v skladu z uredbami EU o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah vzpostavilo mešani sistem izmeničnega dela na daljavo in fizične prisotnosti na delovnem mestu.

Do zdaj je bilo delovanje osrednjega organa skoraj popolnoma neokrnjeno, čeprav so občasne zamude pri obdelavi nekaterih zahtevkov zaradi trdovratne zdravstvene krize neizogibne.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

Vsi zadevni postopki so začasno ustavljeni od 7. do 30. novembra 2020.

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

Vsi ustrezni postopki so začasno ustavljeni od 7. do 30. novembra 2020.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

Vsi izvršilni postopki so začasno ustavljeni od 7. do 30. novembra 2020.

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

-

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Vsi postopki sodnih obravnav so bili zaradi varovanja javnega zdravja začasno ustavljeni, in sicer od 7. do 30. novembra 2020. Postopki zaradi insolventnosti so začasno ustavljeni od 7. do 30. novembra 2020.

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

Zveza grških bank in minister za finance sta se dogovorila, da se bodo banke na podlagi vloge dolžnika odrekle vračilom kapitala iz posojilnih pogodb s podjetji, ki jih je prizadela pandemija koronavirusa.

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

Za subjekte, ki jih je prizadela pandemija koronavirusa, in njihove zaposlene (ter posameznike, ki takim prizadetim subjektom oddajajo prostore), velja:

  • podaljšanje roka za plačilo davka brez obresti ali kazni;
  • podaljšanje roka za plačilo prispevkov za socialno varnost.
Zadnja posodobitev: 27/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.