Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Madžarska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Zagotoviti je treba dostop do sodnega varstva in nadaljevanje postopkov v teku. Sodišča na Madžarskem zato niso prekinila dela. V primeru epidemioloških ukrepov je dovoljeno uvesti posebna procesna pravila za olajšanje izvajanja njihovih dejavnosti. Vsa sodišča delujejo.

Roki v obdobju nevarnosti praviloma še vedno tečejo.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Dostop do sodnega varstva in nadaljevanje postopkov v teku sta bila zagotovljena; sodišča na Madžarskem niso prekinila dela.

Dostop do sodnega varstva in nadaljevanje postopkov v teku sta bila zagotovljena; sodišča na Madžarskem niso prekinila dela. V obdobju nevarnosti se praviloma ne izvajajo le tista postopkovna dejanja, ki jih je treba izvesti na lokaciji, za katero velja epidemiološki ukrep. Če to upravičujejo epidemiološki ukrepi, se lahko obravnava opravi tudi prek elektronskega komunikacijskega omrežja ali z drugimi sredstvi, ki omogočajo prenos elektronske slike in zvoka.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Osrednji organi delujejo.

Pri izvajanju prošenj za pravno pomoč lahko prihaja do zamud v primerjavi z običajnim trajanjem.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

-

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

Ukrepi v zvezi s podjetji:

  • likvidacijski postopek se lahko začne šele po preteku 75 dni od roka za plačilo, določenega v pozivu k plačilu,
  • likvidacijski postopek se lahko začne samo za terjatve, ki presegajo 400 000 HUF,
  • v postopku za nadzor zakonitosti sodišče za registracijo podjetij ne sme razglasiti prenehanja podjetja,
  • postopki za razglasitev prenehanja podjetja, sproženi zaradi preklica davčne številke, se začasno prekinejo do 30. junija 2021,
  • praviloma se postopki obveznega izbrisa začasno prekinejo do 30. junija 2021 in se ne smejo začeti na podlagi neuspešno končanega postopka prenehanja.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

Uvede se zakonski moratorij na plačila dolžnikov na podlagi kreditnih in posojilnih pogodb ter pogodb o finančnem zakupu; moratorij velja do 31. decembra 2020.

Z zakonom CVII. iz leta 2020 je do 30. junija 2021 podaljšan rok za dolžnike iz nekaterih socialnih skupin (brezposelne, nekdanje udeležence programa javnih del, starše, ki vzgajajo otroke, upokojence in udeležence v postopku v primeru insolventnosti posameznikov).

To pomeni, da bo dolžnikom še veljavnih pogodb, ki so bile podpisane in plačane pred 19. marcem 2020, odobren moratorij na odplačilo glavnice, obresti in stroškov.

Moratorij velja do konca tega leta.

Rok za odplačilo se podaljša za čas trajanja moratorija, same pogodbe pa se podaljšajo, če bi se v običajnih razmerah iztekle v obdobju veljavnosti moratorija. Za enako obdobje (9 mesecev) se podaljšajo tudi jamstva.

Moratorij na odplačila dolgov se uporablja le za oblike posojil, ki jih zagotavljajo domače finančne družbe, kar pomeni, da se ta ukrep ne uporablja za kredite, ki jih zagotavljajo mednarodne finančne institucije.

Moratorij na odplačila se uporablja tudi za posojila delavcem. Moratorij na odplačila se uporablja tudi pri osebnih stečajih dolžnikov (pravdni in izvensodni postopki) in pri načrtih odplačil dolga, ki temeljijo na izvensodnih poravnavah, sodnih sporazumih o poravnavi ali sodnih odločbah.

Obresti in provizije, ki se med moratorijem ne plačajo, se ne kapitalizirajo. Plačati jih je treba pozneje po izteku moratorija pod istimi pogoji, tako da se zaradi moratorija breme ne sme povečati. Obdobje odplačevanja se ustrezno podaljša.

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

Začasna odložitev odpovedi pogodbe do 30. junija 2021 v primeru neplačila (posojilne, kreditne in finančne lizinške pogodbe, odobrene v okviru poslovanja upnika) – posebna obveznost poskusa ponovne sklenitve pogodbe (zakon CVII iz leta 2020, ki je začel veljati 1. januarja 2021).

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Zagotoviti je treba dostop do sodnega varstva in nadaljevanje postopkov v teku. Sodišča na Madžarskem zato niso prekinila dela. V primeru epidemioloških ukrepov je dovoljeno uvesti posebna procesna pravila za olajšanje izvajanja njihovih dejavnosti. Vsa sodišča delujejo.

V obdobju nevarnosti se praviloma ne izvajajo le tista postopkovna dejanja, ki jih je treba izvesti na lokaciji, za katero velja epidemiološki ukrep.

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

-

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

-

Zadnja posodobitev: 15/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.