Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Posebne zakonodaje o rokih ni. Začetek postopka, rok za začetek katerega se izteče pred koncem obdobja „omejitev“, se šteje za bistveno zadevo (glej drugi stolpec).

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Sodni uradi bodo ostali odprti in sprejemajo nujna pisanja. Zagotovljeni so nabiralniki, v katerih se lahko pustijo dokumenti, s čimer se zmanjša potreba po stikih z osebjem na okencih. Na sodne urade se je še naprej mogoče obrniti po elektronski ali navadni pošti.

Civilne zadeve se lahko preložijo na podlagi soglasja po elektronski pošti. V naslednjih tednih se bodo nadaljevale samo nujne zadeve.

Vloge v zvezi z nujnimi zadevami na področju družinskega prava so dovoljene, vključno z odredbami o zaščiti, odredbami o začasnih prepovedih, odredbami o izrednih prepovedih, podaljšanjem odredb.

Vloge se lahko vložijo tudi za bistvene zadeve, kot so nujne zadeve skrbništva ali nujne vloge za sodni preskus.

Na podlagi odredbe predsednika višjega sodišča je dovoljena komunikacija po videopovezavi iz zaporov za vse osebe, ki so trenutno v priporu.

Trenutno poteka pilotni projekt za izvajanje sodnih obravnav na daljavo in po videu s soglasjem strank.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Osebje ministrstva za pravosodje in enakost ter osrednjih organov večinoma dela od doma. Zaželena je komunikacija le po elektronski pošti.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

-

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

Z zakonom o gospodarskih družbah iz leta 2020 (razne določbe) (COVID-19) so uvedene začasne spremembe zakona o gospodarskih družbah iz leta 2014 ter zakona o proizvodnih podpornih zadrugah 1893–2014, da se obravnavajo težave, ki jih povzroča COVID-19.

Zlasti v zvezi s sodnim varstvom za družbe v težavah (preventivno prestrukturiranje) omogoča solventnost poslovanja, saj je obdobje sodnega varstva za družbe v težavah podaljšano s 100 na 150 dni, prag, pri katerem se šteje, da družba ni sposobna plačati svojih dolgov, pa je zvišan z 10 000 EUR za posameznega upnika in 20 000 EUR za vse skupaj na 50 000 EUR v obeh primerih.

Ukrepi v skladu z zakonom naj bi se iztekli 31. decembra 2020, vendar se trenutno razmišlja o podaljšanju veljavnosti teh določb.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

-

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

-

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Dogovorjeni so bili ukrepi v podporo nemotenemu delovanju sistema insolventnosti, vključno z razrahljanjem nekaterih pravil sodnega reda in nekaterimi odlogi plačila, kjer je ustrezno.

Za več informacij glej https://www.courts.ie/covid-19-notices.

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

Banke in nebančni posojilodajalci so marca napovedali usklajene prilagodljive ukrepe prestrukturiranja za podporo strankam, na katerih dohodke je vplival COVID-19. To je vključevalo odloge plačila hipotek in drugih posojil prvotno za tri mesece (pozneje podaljšano na šest mesecev), če je bil predlog vložen pred 30. septembrom 2020.

Oktobra se je velika večina teh odlogov plačil iztekla.

Od 1. oktobra prestrukturiranje temelji na individualni presoji posojilodajalcev glede finančnih razmer posojilojemalcev ali njihovi presoji posameznega primera. Posojilojemalcem je bila zagotovljena dodatna finančna podpora/prestrukturiranje ali pa izpolnijo standardni računovodski izkaz Standard Financial Statement (SFS), da se določi najprimernejša vrsta prestrukturiranja zanje. To lahko vključuje kratkoročne ukrepe, kot so nadaljnji odlogi plačil, ali dolgoročnejše ukrepe.

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

Da bi podjetjem pomagali ublažiti posledice COVID-19 in omogočili varno vrnitev na delo, so na voljo finančna podpora, usposabljanje in usmerjanje.

Shema subvencioniranja nadomestil za plače zaposlenim zagotavlja pavšalno subvencijo za podporo delodajalcem iz zasebnega sektorja, ki se srečujejo z znatnimi gospodarskimi motnjami. Shema subvencioniranja nadomestil za plače zaposlenim je nadomestila začasni program nadomestil za plače in se bo izvajala do 31. marca 2021.

Shema podpore zaradi omejitev v zvezi s COVID (COVID Restrictions Support Scheme (CRSS)) je namenjena ciljno usmerjeni, pravočasni in začasni sektorski podpori podjetjem, ki so prisiljena prenehati s poslovanjem ali poslovati na znatno nižjih ravneh zaradi omejitev, ki so jim bile naložene v odziv na COVID-19.

Shema kreditnega jamstva zaradi COVID-19 (COVID-19 Credit Guarantee Scheme) omogoča posojila upravičenim podjetjem v višini do 2 milijard EUR. Posojila v okviru sheme znašajo od 10 000 EUR do 1 milijona EUR za obdobje do petih let in pol.

Poslovna posojila v razmerah COVID-19 v višini do 25 000 EUR so na voljo prek družbe Microfinance Ireland z ničelnimi odplačili in ničelnimi obrestmi v prvih šestih mesecih ter enakovrednimi dodatnimi šestimi meseci brez obresti pod določenimi pogoji.

Za več informacij o obsegu vzpostavljenih podpor za podjetja glej https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/.

Uvedena je bila shema skladiščenja dolgov v zvezi z nekaterimi davki. Shema omogoča, da se dolgovi v zvezi z DDV in PAYE (delodajalec), ki jih imajo podjetja v obdobju omejenega trgovanja zaradi COVID-19, za 12 mesecev po ponovni vzpostavitvi poslovanja zamrznejo na brezobrestni osnovi. Ob koncu 12-mesečnega obdobja brez obresti se lahko skladiščeni dolg plača v celoti brez zaračunavanja obresti ali s postopnim plačilom po občutno znižani obrestni meri 3 % letno. Za take dolgove bi se sicer uporabila standardna letna obrestna mera 10 %.

Zadnja posodobitev: 12/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.