Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Italija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Roki za opravljanje sodnih dejanj v civilnih postopkih so najprej začasno prenehali teči za obdobje od 9. marca do 22. marca (nato do 15. aprila).

Z uredbo z zakonsko močjo št. 23 z dne 8. aprila 2020 sta bili odložitev obravnav in začasna ustavitev procesnih rokov podaljšani do 11. maja 2020.

Če bi rok običajno začel teči v obdobju začasne ustavitve teka rokov, se začetek tega roka prestavi do konca navedenega obdobja.

Izjeme: posvojitev otrok, mladoletniki brez spremstva, rejništvo, postopki v zvezi z varstvom mladoletnikov in postopki v zvezi s preživnino, kadar se posega v varovanje bistvenih potreb, obvezno zdravljenje, prostovoljna prekinitev nosečnosti, začasna izvršljivost, volilni postopki in vse zadeve, pri katerih obstaja tveganje resne škode za stranke.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Večina obravnav v civilnih zadevah, razpisanih med dnevom po začetku veljavnosti uredbe (9. marec 2020) in 22. marcem (nato 15. aprilom in nazadnje 11. majem), zaradi obvezne preložitve ne bo izvedenih.

Vse obravnave, razpisane v kriznem obdobju, bodo preložene (razen nujnih zadev).

Okrajna sodišča lahko sprejmejo svoje organizacijske ukrepe (omejen dostop do stavb, zaprte pisarne).

Zlasti za neodložene dejavnosti (tiste, ki so bile po proučitvi vsakega posameznega primera razglašene za nujne, ali tiste, ki se po zakonu štejejo za najbolj prednostne) se lahko obravnave v civilnih postopkih, pri katerih je potrebna samo prisotnost odvetnikov ali strank, izvedejo prek povezave na daljavo, če se pri tem zagotavljata kontradiktornost postopka in učinkovito sodelovanje strank. O tem morajo odločiti vodje sodnih pisarn po proučitvi mnenja odvetniške zbornice.

V obdobju od 11. maja do 31. julija 2020 se pričakuje, da bodo vodje sodnih pisarn sprejeli vrsto organizacijskih ukrepov, da bi preprečili zbiranja oseb brez primerne razdalje in tesne stike med osebami v pisarniških prostorih.

Ti ukrepi lahko vključujejo:

  • izvajanje obravnav v civilnih postopkih, pri katerih je potrebna samo prisotnost odvetnikov ali strank ali pomočnikov sodnikov, prek povezave na daljavo, če se pri tem zagotavljata kontradiktornost postopka in učinkovito sodelovanje strank, pod pogojem, da je sodnik fizično prisoten v sodnem uradu;
  • preložitev obravnav na obdobje po 31. juliju 2020;
  • izvajanje obravnav v civilnih postopkih, pri katerih je potrebna samo prisotnost tožencev, na podlagi pisnega postopka.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Velik del osebja za obravnavo zadev pri ministrstvu za pravosodje dela od doma.

Za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah se ne ve, kako dolgo bo prizadeto. Zaprosila za pravosodno sodelovanje se pošiljajo po elektronski poti (vključno z zahtevami za informacije o tujem pravu na podlagi Londonske konvencije iz leta 1968). Dokumenti, poslani v tiskani obliki, bodo lahko obdelani s precejšnjo zamudo.

Vsa obvestila je treba poslati na naslov: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

Stečaj in na splošno tudi postopki zaradi insolventnosti so vključeni v splošne določbe o odlogu, brez poseganja v možnost, da se v vsakem posameznem primeru ugotovi, česa ni mogoče odložiti zaradi izpolnitve zahtev po varstvu strank.

V členu 10 uredbe z zakonsko močjo št. 23 z dne 8. aprila 2020 so bili sprejeti posebni ukrepi zaradi insolventnosti:

  • vsa pravna sredstva v postopkih zaradi insolventnosti, vložena med 9. marcem in 30. junijem 2020, so nedopustna, razen tistih, ki jih vloži javni tožilec, če se zahtevajo preventivni ali ohranitveni ukrepi za zaščito premoženja ali družbe, s strani samega podjetnika, kadar insolventnost ni posledica epidemije COVID-19, in s strani kogar koli v skladu s posebnimi določbami v postopku dogovora z upniki (drugi odstavek člena 162, drugi in tretji odstavek člena 173 ter sedmi odstavek člena 180 italijanskega zakona o insolventnosti).
  • če razglasitvi nedopustnosti sledi razglasitev stečaja, se obdobje nedopustnosti ne všteje v roke iz členov 10 in 69 bis zakona o stečaju, ki se nanašata na letno obdobje, v katerem je treba objaviti stečaj družbe, izbrisane iz registra družb, oziroma rok za tožbe zaradi preklica.
2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

Glej levo, stolpec 1.1.A.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

Roki za izvedbo katerega koli dejanja v zvezi s civilnimi in kazenskimi postopki, vključno z izvršbo civilnih odločb, so bili sprva začasno prekinjeni med 9. marcem in 15. aprilom, nato pa je bila prekinitev podaljšana do 11. maja 2020.

V tem obdobju se obravnave v civilnih postopkih (s tem pa tudi tiste, ki se nanašajo na izvršilne postopke) samodejno preložijo na datum po 11. maju 2020, do navedenega datuma pa se začasno odloži tudi iztek rokov za izvedbo vseh dejanj v civilnih postopkih.

Glede izvršb je treba opozoriti, da je v obdobju izrednih razmer mogoče obravnavati zahteve za začasno ustavitev izvršljivosti ali izvršbe sodne odločbe, zoper katero je vloženo pravno sredstvo (člen 283 italijanskega zakonika o civilnem postopku), in zahteve za začasno ustavitev izvršbe sodne odločbe, zoper katero je bila vložena kasacijska pritožba (člen 373 italijanskega zakonika o civilnem postopku), ter postopke, pri katerih bi lahko odlog obravnave strankam povzročil resno škodo. V slednjem primeru o nujnosti odloči vodja sodne pisarne ali oseba, ki jo vodja za to pooblasti, v primeru zadev, ki so se že začele, pa se odloči z odredbo sodnika ali predsednika senata. Da bi zajezili negativne učinke epidemiološkega izrednega dogodka zaradi COVID-19, se na celotnem nacionalnem ozemlju do 31. decembra 2020 začasno ustavijo vsi izvršilni postopki na področju izvršbe na nepremičninah, ki se nanašajo na glavno prebivališče dolžnika.

Do 31. decembra 2020 se začasno ustavijo tudi izvršilni postopki v zvezi s posojili, odobrenimi žrtvam oderuštva.

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

V skladu s splošno določbo odstavka 6a člena 3 zakona št. 6 iz leta 2020 se skladnost z zajezitvenimi ukrepi vedno presoja z namenom izključitve odgovornosti dolžnika, kar velja tudi glede uporabe zaplembe ali kazni, povezanih z zamudo pri izpolnitvi ali z neizpolnitvijo.

V sporih v zvezi s pogodbenimi obveznostmi, v katerih je skladnost z zajezitvenimi ukrepi ali vsekakor z ukrepi, sprejetimi med epidemiološkim izrednim dogodkom zaradi COVID-19, mogoče oceniti v skladu z odstavkom 6a, je postopek mediacije pogoj za dopustnost vložitve kakršnega koli predloga pri sodišču.

V zvezi s posebnimi pogodbami točki (b) in (c) odstavka 2 člena 56 uredbe z zakonsko močjo št. 18 iz leta 2020 določata, da se zapadlost posojil, ki se ne izplačujejo v obrokih, brez posebnih formalnosti podaljša do 30. septembra 2020; prav tako se do 30. septembra 2020 začasno ustavi plačilo obrokov posojil ali plačil po zakupu; načrt odplačil obrokov ali plačil po zakupu, za katere se uporablja začasni odlog, pa se ustrezno prilagodi.

Za leto 2020 se začasno ustavijo hipotekarna plačila, odobrena žrtvam oderuštva.

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Vsi postopki (vključno s postopki zaradi insolventnosti) so bili sprva po uradni dolžnosti začasno ustavljeni do 15. aprila oziroma do 30. junija, če je tako odločil vodja pisarne, razen tistih, za katere je sodnik po proučitvi vsakega posameznega primera odločil, da so nujni, ali tistih, ki se po zakonu štejejo za najbolj prednostne.

Procesni roki (tudi v izvršilnih postopkih) so bili sprva začasno prekinjeni od 9. marca do 15. aprila, nato pa do 11. maja.

V primeru neodloženih dejavnosti velja, da je obravnave v civilnih postopkih, pri katerih je potrebna samo prisotnost odvetnikov ali strank, mogoče izvesti prek povezave na daljavo, če se pri tem zagotavljata kontradiktornost postopka in učinkovito sodelovanje strank.

V obdobju od 11. maja do 30. junija 2020 se pričakuje, da bodo vodje sodnih pisarn sprejeli vrsto organizacijskih ukrepov, da bi preprečili zbiranja oseb brez primerne razdalje in tesne stike med osebami v pisarniških prostorih.

Ti ukrepi lahko vključujejo:

  • izvajanje obravnav v civilnih postopkih, pri katerih je potrebna samo prisotnost odvetnikov ali strank, prek povezave na daljavo, če se pri tem zagotavljata kontradiktornost postopka in učinkovito sodelovanje strank;
  • preložitev obravnav na obdobje po 30. juniju 2020;
  • izvajanje obravnav v civilnih postopkih, pri katerih je potrebna samo prisotnost tožencev, na podlagi pisnega postopka.

V skladu s členom 221 zakonske uredbe št. 34 iz leta 2020 (Decreto Rilancio) lahko sodnik odredi, da se civilne obravnave, na katerih se razen zagovornikov strank ne zahteva navzočnost drugih oseb, nadomestijo z elektronsko vložitvijo pisnih obvestil, ki vsebujejo le primere in sklepe. Udeležba ene ali več strank ali enega ali več zagovornikov na civilnih obravnavah se lahko na predlog zainteresirane stranke izvede tudi prek videokonference. Te določbe so bile podaljšane do 31. decembra 2020.

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

V obdobju, ko razglasitve insolventnosti niso dopustne, roki za ničnostne tožbe ne začnejo teči.

Člen 9 uredbe z zakonsko močjo št. 23 iz leta 2020 tudi določa, da se za šest mesecev podaljšajo roki za izpolnitev predhodnih dogovorov in odobrenih sporazumov o prestrukturiranju, ki se iztečejo po 23. februarju 2020.

V trenutnih postopkih za odobritev sporazumov o poravnavi je dolžniku do obravnave za odobritev dovoljeno predložiti vlogo za določitev največ 90-dnevnega roka, v katerem se predložita nov načrt in nov predlog ali nov sporazum o prestrukturiranju.

Člen 9 določa tudi, da lahko dolžnik predloži zahtevo za določitev novih rokov ali nadaljnje podaljšanje že določenih rokov.

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

Uredba z zakonsko močjo št. 18 iz leta 2020 določa vrsto ukrepov, izrecno namenjenih podpori likvidnosti prek bančnega sistema (naslov III) ter podpori likvidnosti gospodinjstev in podjetij (naslov IV).

Med prvimi je treba omeniti ukrepe finančne podpore za mikro, mala in srednja podjetja iz člena 56, vključno s prepovedjo preklica zneskov, odobrenih za oblike posojil, ki jih je mogoče preklicati, in za posojila, odobrena za predplačila posojil; podaljšanje pogodb za neobročna posojila, ki zapadejo do 31. januarja 2021, in sicer brez formalnosti; začasno ustavitev odplačil obrokov posojil in drugih obročnih posojil ali obrokov zakupov do 31. januarja 2021 ter ustrezno podaljšanje načrta odplačil za obroke ali obroke, katerih odplačilo je mogoče začasno ustaviti.

Med zadnjimi je treba omeniti nakazilo v smislu plačila javnim organom, vključno s tistimi, ki se ukvarjajo s socialno varnostjo in prispevki za socialno varstvo ter prispevki za obvezno zavarovanje, odlog plačila davčnih odtegljajev, prispevkov za socialno varnost in socialno varstvo ter prispevke za obvezno zavarovanje, pa tudi pogoje glede obveznosti in plačil davkov in prispevkov.

Člen 11 uredbe z zakonsko močjo št. 23 iz leta 2020 določa začasno zadržanje rokov za iztek dolžniških vrednostnih papirjev, ki se iztečejo med 9. marcem in 30. aprilom 2020, pozneje podaljšano na 31. avgust 2020.

Zadnja posodobitev: 27/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.