Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Latvija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Pisni civilni postopek, če ne krši pravic strank in se sodišču zdi mogoč. Latvija se je namesto za preložitev sodnih obravnav odločila za pisni sodni postopek, razen če je nujno treba izvesti dejansko sodno obravnavo, ali če je izjemno nujno proučiti zadevo, ali če obstaja veliko tveganje hude kršitve pravic.

Zastaralni roki (npr. prekluzija) med 12. marcem in 1. julijem ne tečejo.

Izvršilni postopki: najdaljši rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti na podlagi sodbe v zvezi z vračilom blaga, izterjavo dolga, prisilno izselitvijo iz prostorov je z 10 dni podaljšan na 60 dni, razen v primerih, v katerih je treba sodbo nemudoma izvršiti.

Komercialno jamstvo: roki za sprejetje odločitve o izdaji komercialnega jamstva so s 30 dni podaljšani na 60 dni.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Republika Latvija je izdala smernice za organizacijo dela okrožnih (mestnih) in regionalnih sodišč v izrednih razmerah. V navedenih smernicah je priporočeno, naj se obravnave v nujnih zadevah v primeru izrednih razmer, kjer je to mogoče, organizirajo po videokonferenci.

Če obravnava poteka s fizično prisotnostjo oseb, je treba poskrbeti za ustrezno razdaljo med osebami na obravnavi in sprejeti druge previdnostne ukrepe (prezračevanje prostorov itd.).

Od 12. maja 2020 lahko sodišča spet izvajajo sodne obravnave s fizično prisotnostjo, vendar se morajo pri pregledu zadev upoštevati zahteve kabineta ministrov o združevanju v zaprtih prostorih.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

V primeru izrednih razmer se sprejmejo vsa zaprosila in priloženi dokumenti, ki so poslani elektronsko (po e-pošti) in se štejejo za verodostojne. Vsa zaprosila za medsebojno pravno pomoč se skenirajo in pretvorijo v obliko PDF ter posredujejo tujim državam z uradnega e-naslova ministrstva za pravosodje. Po enakem postopku se sprejmejo zaprosila iz drugih držav.

Pravosodno sodelovanje je še vedno zagotovljeno, na primer pri izvršitvi zaprosil za vročitev pisanj ali pri zaslišanjih ob uporabi videokonference.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

-

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

Upnikom je do 1. marca 2021 prepovedano vlagati predloge za začetek postopka zaradi insolventnosti pravne osebe, razen v primerih, ki so povezani z dolžnikovim neupoštevanjem postopka pravnega varstva (postopek prestrukturiranja).

Do 30. junija 2021 dolžniku ni treba vložiti predloga za začetek postopka v primeru insolventnosti pravne osebe, razen če (1) je bila plačilna nesposobnost ugotovljena ob začetku likvidacije ali med njo, (2) dolžnik ne more upoštevati načrta postopka pravnega varstva ali (3) dolžnik ni plačal polnega plačila zaposlenemu, nadomestila za škodo, nastalo zaradi nesreče pri delu ali poklicne bolezni, ali ni nakazal obveznih prispevkov za socialno zavarovanje v dveh mesecih od dneva, določenega za izplačilo plače.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

Moratorij na izterjavo dolga se ne uporablja za upravne odločbe, za katere velja, da se lahko izvršijo že od začetka njihove veljavnosti in ne šele, ko jih ni več mogoče izpodbijati. Če je bil v izvršilnem postopku izdan nalog v zvezi z zastavo sredstev, dolgovanih dolžniku, in je bilo ugotovljeno, da je dolžnik zbolel za COVID-19 ali je bil v karanteni, lahko zapriseženi sodni izvršitelj na predlog dolžnika prekliče nalog, ki je bil kreditni instituciji ali drugemu ponudniku plačilnih storitev izdan v zvezi z zastavo denarja. Ko se dolžniku izda potrdilo o prenehanju bolniške odsotnosti, zapriseženi sodni izvršitelj nadaljuje izterjavo denarnih sredstev dolžnika pri kreditni instituciji ali drugem ponudniku plačilnih storitev, tako da pripravi in kreditni instituciji ali drugemu ponudniku plačilnih storitev pošlje nov nalog v zvezi z zastavo denarja, če to določajo okoliščine posameznega izvršilnega postopka.

V izvršilnih zadevah v zvezi s prepustitvijo nepremičnin ter v zadevah v zvezi s prisilno izselitvijo oseb in premoženja iz prostorov v obvestilu dolžniku, določenem v zakonu o civilnem postopku, glede obveznosti izvršitve sodne odločbe in prepustitve prostora sodni izvršitelj določi rok, ki ni krajši od 30 dni. Če se v roku, ki ga določi zapriseženi sodni izvršitelj, prostori ne prepustijo ali dolžnik ne prispe ob uri, ki je določena za prepustitev, zapriseženi sodni izvršitelj določi datum, in sicer ne prej kot trideseti dan po datumu pošiljanja uradnega obvestila zapriseženega sodnega izvršitelja.

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

-

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Latvija se je namesto za preložitev sodnih obravnav odločila za pisni sodni postopek, razen kadar je nujna izvedba dejanske sodne obravnave. Sodišče odloči o organizaciji obravnave na sodišču predvsem z videokonferenco, zlasti kadar je stranka pravna oseba in v primerih, ko zadeva poteka prek odvetnika.

Dokler je ogrožena epidemiološka varnost v zvezi s širjenjem okužbe s COVID-19, se lahko vloge za začetek postopkov pravnega varstva, postopkov v primeru insolventnosti pravne osebe in postopkov v primeru insolventnosti fizične osebe predložijo v elektronski obliki.

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

Do 30. junija 2021 se lahko izvajanje načrta odplačevanja dolga (del postopka v primeru insolventnosti fizične osebe) začasno ustavi; obdobje izvajanja načrtov se podaljša za obdobje začasne ustavitve.

Sestanki upniškega odbora lahko potekajo na daljavo (to še vedno velja, vendar je bilo v zakon o insolventnosti uvedeno kot stalna določba).

Do 30. junija 2021 se lahko rok za izvedbo načrta ukrepov iz pravnovarstvenih postopkov lahko določi na največ štiri leta (za nove načrte in tiste, ki še niso bili podaljšani), če se s tem strinja večina upnikov, navedenih v zakonu o insolventnosti. Do 30. junija 2021 se lahko načrti ukrepov iz pravnovarstvenih postopkov, ki so bili že enkrat podaljšani ali prvotno določeni na štiri leta, podaljšajo še za eno leto, če se s tem strinja večina upnikov, navedenih v zakonu o insolventnosti.

Pri odločanju o poplačilu terjatev delavcev, za katere jamči država, se bodo upoštevale tudi omejitve upnikov glede vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti.

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

Davčni zavezanci, pri katerih je zaradi širjenja COVID-19 prišlo do zamude pri plačilu davkov, imajo pravico, da do 30. junija 2021 pri državni davčni službi zaprosijo za odlog plačila davka (za obdobje do treh let). V tem primeru se ne zaračuna pristojbina za zamudo pri plačilu.

Lokalni organi imajo pravico določiti druge roke za plačilo davka na nepremičnine v letih 2020 in 2021, ki se razlikujejo od rokov, določenih v zakonu o davku na nepremičnine, tako da jih v okviru zadevnega davčnega leta preložijo na poznejše obdobje. Lokalni organi v tem primeru ne zaračunavajo pristojbin za zamudo pri plačilu.

Program za zmanjšanje upravnega in finančnega bremena podjetij zaradi počasnega vračila preplačanega DDV, da se povečajo razpoložljiva obratna sredstva podjetij.

Podaljšanje roka za plačilo davka na nepremičnine (na voljo leta 2020, 2021).

Podjetjem, prizadetim zaradi COVID-19, in njihovim zaposlenim je na voljo več programov pomoči za zagotovitev okrevanja in rasti:

 1. nepovratna sredstva za čas nedejavnosti za davkoplačevalce, da lahko nadaljujejo svoje dejavnosti v razmerah krize COVID-19 (na voljo do 30. junija 2021);
 2. nepovratna sredstva za davkoplačevalce, da lahko nadaljujejo svoje poslovanje v razmerah krize COVID-19 (na voljo do 30. junija 2021);
 3. nepovratna sredstva za podjetja, ki jih je prizadela kriza COVID-19, da se zagotovi pretok obratnih sredstev (na voljo do 30. junija 2021);
 4. jamstva za velika podjetja, ki jih je prizadelo širjenje COVID-19 (na voljo do 30. junija 2021);
 5. posojila in subvencionirane obrestne mere zanje, namenjena podjetjem za spodbujanje konkurenčnosti;
 6. program mikroposojil in posojil za zagonska podjetja je namenjen kapitalskemu toku in naložbam za MSP (na voljo do 31. decembra 2023);
 7. jamstva za izvajalce turističnih dejavnosti (na voljo do 31. decembra 2023);
 8. jamstva za počitniška posojila (na voljo do 30. junija 2021);
 9. posojila za obratna sredstva (na voljo do 30. junija 2021);
 10. jamstva za izvozne kredite (na voljo do 30. junija 2021);
 11. kapitalski sklad za velika podjetja (na voljo do 30. junija 2021);
 12. program podpore za spodbujanje zaposlovanja v izvoznih podjetjih, ki jih je prizadela kriza COVID-19 (na voljo do 30. novembra 2020);
 13. program podpore za spodbujanje zaposlovanja v podjetjih iz turističnega sektorja, ki jih je prizadela kriza COVID-19;
 14. podpora za stroške poslovanja hotelov (na voljo do 18. decembra 2020);
 15. dodatek za čas nedelovanja zaradi širjenja COVID-19 in vladnih omejitev (na voljo do 30. junija 2020);
 16. program za spodbujanje mednarodne konkurenčnosti in izvoza (na voljo do 31. decembra 2023);
 17. usposabljanje za izboljšanje znanja in veščin zaposlenih (na voljo do 31. decembra 2023).
Zadnja posodobitev: 27/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.