Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Luksemburg
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Krizno stanje na podlagi uredbe Velikega vojvodstva z dne 18. marca 2020, s katero je bila v okviru boja proti COVID-19 uvedena vrsta ukrepov, je bilo z zakonom z dne 24. marca 2020 podaljšano za tri mesece.

Parlament v kriznem stanju ne more biti razpuščen, ohrani vsa svoja zakonodajna pooblastila in lahko kadar koli v treh mesecih sprejme zakon za končanje kriznega stanja. Odloki, zakonito sprejeti v tem obdobju, prenehajo veljati na dan prenehanja kriznega stanja.

Vlada je na svetu vlade 25. marca 2020 sprejela uredbo Velikega vojvodstva, ki jo je pripravilo ministrstvo za pravosodje ter s katero so bili začasno ustavljeni roki v sodnih zadevah in prilagojena nekatera druga procesna pravila.

S splošno določbo so začasno ustavljeni vsi roki, predpisani v postopkih pred ustavnim sodiščem ter pred rednimi, upravnimi in vojaškimi sodišči. V besedilu so določene nekatere izjeme v zvezi z odvzemom prostosti, pri katerem je treba sprejeti hitre odločitve.

Roki v civilnih in gospodarskih zadevah

Luksemburg je začasno prekinil roke v sodnih postopkih in podaljšal nekatere roke v posebnih postopkih.

Določil je tudi nekatere izjeme, zlasti za nujne zadeve, v katerih rokov ni mogoče začasno ustaviti.

Roki za vložitev pritožbe ali ugovora ne tečejo.

  • V zadevah v zvezi z najemom je bila odložena izvršitev odločb o prisilni izselitvi. Določena je odložitev prisilnih izselitev na področju stanovanjskih najemov. Roki za izvršitev prisilnih izselitev v primeru poslovnega najema so bili prav tako začasno ustavljeni, enako velja za roke prisilnih izvršb in dražb.
  • V zadevah v zvezi z osebnim stanjem je petdnevni rok, v katerem je treba prijaviti rojstvo, začasno ustavljen. Pri potrdilih o sklenitvi zakonske zveze je zaradi možnosti, da se oklic ne objavi, odpravljena vsaka časovna omejitev.
  • S posebno določbo so začasno ustavljeni roki v zapuščinskih zadevah zunaj sodnega postopka. Pomembno je ohraniti pravice državljanov, saj je likvidacija zapuščine zelo formalističen postopek, ki vključuje številne roke.
  • Predvideno je trimesečno podaljšanje rokov za vložitev in objavo letnih zaključnih računov, konsolidiranih računovodskih izkazov in poročil družb. To velja samo za poslovna leta, ki so na datum prenehanja kriznega stanja zaključena ter za katera se roki za vložitev in objavo do 18. marca 2020 niso iztekli.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Sodna uprava je v tej fazi pandemije sprejela potrebne ukrepe, da se po eni strani zagotavljajo funkcionalne storitve v zmanjšanem obsegu in po drugi strani čim bolj zavaruje zdravje vseh zaposlenih.

Te določbe so sprejete ob strogem upoštevanju ustave in mednarodnih zavez Luksemburga, zlasti tistih, ki se nanašajo na temeljne pravice. Uporabljajo se v skladu z meriloma nujnosti in sorazmernosti.

Številne države članice so v okviru boja proti koronavirusu uvedle omejitve gibanja. To je storil tudi Luksemburg, obenem pa določil več izjem od teh omejitev (na primer za delavce v zdravstvu in drugih pomembnih sektorjih v sedanji krizi).

Ena od teh izjem določa, da je ločenim staršem še vedno dovoljeno zapustiti dom, da bi izvajali svojo starševsko skrb, zlasti uresničevali pravico do stikov s svojim otrokom.

Sodišča v Luksemburgu delajo z zmanjšano hitrostjo, vendar ohranjajo zadostno raven dejavnosti za obravnavo bistvenih in nujnih zadev. Med kriznim stanjem se vloge in zahteve, naslovljene na predobravnavne oddelke okrožnih sodišč in pritožbenega sodišča, obravnavajo po pisnem postopku.

Notarji še naprej opravljajo svojo dejavnost. Sprejeti so bili ukrepi za odobritev odstopanj v nekaterih pravnih postopkih, da se je zmanjšala potreba po fizičnih stikih.

Tudi odvetniki še naprej opravljajo svojo dejavnost in se spodbujajo, naj v času kriznega stanja za komunikacijo s sodišči uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva.

Da bi se izognili fizičnim stikom, sodni izvršitelji dokumentov naslovnikom ne vročajo osebno, ampak samo v poštne nabiralnike na njihovih naslovih.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Vse instrumente na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah izvršuje in izdaja osrednji organ, tj. generalni državni tožilec. Delovni tempo se je nekoliko upočasnil, da se čim več ljudem omogoči delo od doma.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

Z zakonom je bila začasno odložena obveznost, da mora podjetje v primeru prenehanja izplačil v enem mesecu pri sodišču vložiti uradno izjavo, ki bi pomenila začetek stečajnega postopka.

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

Splošen moratorij na vložitev predloga za začetek stečajnega postopka ne obstaja, kar pomeni, da ima upnik še vedno pravico vložiti predlog za začetek stečajnega postopka, podjetje pa ima še vedno pravico razglasiti stečaj.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

-

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

-

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Luksemburška stečajna sodišča bodo obravnavala le nujne zadeve.

Luksemburg je začasno prekinil roke v sodnih postopkih in podaljšal nekatere roke v posebnih postopkih.

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

Parlamentarni nadzor nad izvajanjem Direktive (EU) 2019/1023 je bil začasno ustavljen. Vendar pa ministrstvo za pravosodje trenutno proučuje, ali bi bili nekateri elementi Direktive v trenutnih razmerah lahko uporabni in bi jih bilo mogoče hitro uvesti (npr. poenostavljena prekinitev izvršilnega mehanizma ali določba glede varstva novega financiranja).

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

V zadevah v zvezi z najemniki je bilo izvrševanje odločb o prisilni izselitvi iz očitnih razlogov začasno ustavljeno.

Po kriznih razmerah so bili ukrepi v zvezi s COVID-19 večkrat pregledani, da bi se prilagodili razvoju zdravstvene krize.

Po uvedbi več izrednih ukrepov v okviru boja proti COVID-19 je ministrstvo za pravosodje nekatere teh ukrepov podaljšalo, prilagodilo oziroma odpravilo.

Za posodobljene oziroma dodatne informacije o teh ukrepih v zvezi s COVID-19 glej posebno spletno mesto ministrstva za pravosodje:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

ali

uradnem listu Velikega vojvodstva Luksemburg:

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg - Legilux (public.lu).

Zadnja posodobitev: 13/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.