Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Malta
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

16. marca 2020 so bili vsi zakonski in sodni roki, vključno z zastaralnimi roki v civilnih zadevah in vsemi prekluzivnimi roki, začasno ustavljeni in bodo znova začeli teči sedem dni po odpravi sklepa o zaprtju sodišč.

Poleg tega so v času zaprtja sodišč začasno ustavljeni tudi vsi ex lege roki, ki veljajo za notarje. Roki v zvezi z notarji bodo začasno ustavljeni še dvajset dni po odpravi sklepa o zaprtju sodišč.

Začasna ustavitev rokov za izvedbo prodaje, določenih v registrirani pogodbi o prodaji, ki je bila uvedena 16. marca 2020, je bila odpravljena 22. maja 2020. Za pogodbe o prodaji je bila uvedena dvajsetdnevna začasna ustavitev, ki se uporablja od 22. maja 2020; po tem dvajsetdnevnem obdobju teče naprej preostanek roka.

5. junija 2020 je bila razveljavljena odredba o zaprtju sodišč. Zato so vsi zakonski in sodni roki, vključno z zastaralnimi roki v civilnih zadevah in vsemi prekluzivnimi roki, spet začeli teči. Da bi se zaščitile pravice uporabnikov sodišč, je začela 5. junija 2020 veljati kratka začasna prekinitev: (i) dvajsetdnevna prekinitev zakonskih in sodnih rokov za razsodišča, svete, komisije, odbore ali telesa, ki ne delujejo v stavbi sodišča; in (ii) sedemdnevna prekinitev zakonskih in sodnih rokov za sodišča ali druga razsodišča, svete, komisije, odbore ali druga telesa, ki delujejo v stavbi sodišča.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Z učinkom od 16. marca se je ustavilo delo sodišč in sodnih tajništev, vključno z višjimi, nižjimi in pritožbenimi sodišči; vsemi razsodišči, ustanovljenimi z zakonom, ki delujejo v stavbi sodišča, ter vsemi sveti, komisijami, odbori ali drugimi subjekti, ki prav tako delujejo v isti stavbi sodišča ter pred katerimi potekajo kakršni koli postopki.

Kljub temu pa lahko sodišča vseeno odredijo obravnave nujnih zadev ali zadev, v katerih menijo, da bi moral prevladati javni interes za obravnavo zadeve. Pogoj za to je seveda kakršna koli posebna ureditev za zaščito pred širjenjem virusa, kot jo lahko določi sodišče.

Sodna tajništva vseh sodišč so se 4. maja 2020 ponovno odprla za sprejemanje vlog za vsa sodna dejanja (ne le za nujne primere in zadeve, ki so v javnem interesu).

Odredba o zaprtju sodišč je bila razveljavljena z veljavnostjo od 5. junija 2020. Zato so bila vsa sodišča ponovno odprta, vključno z višjimi in nižjimi sodišči, pritožbenimi sodišči ne glede na njihovo pristojnost ali jurisdikcijo, vsemi sodišči, ustanovljenimi z zakonom, ter vsemi sveti, komisijami, odbori ali drugimi subjekti, pred katerimi potekajo kakršni koli postopki ali se opravljajo postopki, za katere so predvideni zakonski ali upravni roki glede predložitve zahtevkov, odgovorov na tožbe ali izvajanja drugih procesnih dejanj.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Čezmejno pravosodno sodelovanje se nadaljuje kot običajno, seveda kolikor je to mogoče v sedanjih okoliščinah, zlasti v okviru zmanjšane dejavnosti sodišč in okrnjenih mednarodnih potovanj.

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

Malteška sodišča so zaprta od 16. marca 2020; dovoljeno je obravnavati le nujne zadeve, pri katerih sodišče odloči, da bi bila obravnava v javnem interesu. S tem se je začasno poskrbelo za nujne primere v zvezi z nekaterimi tožbami (neupravičeno trgovanje), ki jih je mogoče vložiti zoper direktorje, če ne vložijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti.

5. junija 2020 je bila razveljavljena odredba o zaprtju sodišč iz leta 2020. Vsa sodišča so bila ponovno odprta.

Zato so spet začeli teči vsi zakonski in sodni roki, vključno z zastaralnimi roki v civilnih zadevah in vsemi prekluzivnimi roki. Da bi se zaščitile pravice uporabnikov sodišč, je začela 5. junija 2020 veljati kratka začasna prekinitev: (i) dvajsetdnevna prekinitev zakonskih in sodnih rokov za razsodišča, svete, komisije, odbore ali telesa, ki ne delujejo v stavbi sodišča; in (ii) sedemdnevna prekinitev zakonskih in sodnih rokov za sodišča ali druga razsodišča, svete, komisije, odbore ali druga telesa, ki delujejo v stavbi sodišča.

Z zakonom XXXI iz leta 2020 je bil spremenjen zakon o gospodarskih družbah (pogl. 386 zakonodaje Malte), da bi se zadevnemu ministru podelila nova pooblastila za začasno ukinitev obveznosti direktorjev, da vložijo predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti, dokler se bo to zdelo potrebno.

15. septembra 2020 je bilo objavljeno pravno obvestilo 373 iz leta 2020 z naslovom „Predpisi na podlagi zakona o gospodarskih družbah (začasna ustavitev vlaganja predlogov za prenehanje in likvidacijo)“. To pravno obvestilo določa začasno ustavitev vlaganja predlogov za začetek postopka zaradi insolventnosti in prekinitev postopkov. Oba ukrepa veljata retroaktivno od 16. marca 2020. Začasna ustavitev vključuje primere neupravičenega trgovanja zoper direktorje zaradi neprenehanja podjetja ali nastanka dolgov v dobri veri v času, ko je podjetje verjetno insolventno. Začasna ustavitev in odlog bosta ostala veljavna za nedoločen čas in še 40 dni od datuma, ko bo minister, pristojen za gospodarstvo, odredil preklic začasne ustavitve in odloga.

Ne glede na začasno ustavitev in odlog je sodišče še vedno pristojno, da dovoli začetek ali nadaljevanje postopka, če obstaja dokaz prima facie, da je insolventnost nastala pred 16. marcem 2020.

Pravno obvestilo določa tudi sistem za prestavitev domnevnega datuma prenehanja družbe na datum, ko so imetnik zadolžnice, upnik ali upniki želeli vložiti predlog za prenehanje, vendar tega zaradi začasne ustavitve niso mogli storiti. To bo veljalo za predloge za likvidacijo, vložene v šestih mesecih po preklicu začasne ustavitve.

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

S prenehanjem delovanja sodišč se je samodejno začasno odložilo izvajanje pravic upnikov, da vložijo predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti dolžnikov.

5. junija 2020 je bila razveljavljena odredba o zaprtju sodišč iz leta 2020. Vsa sodišča so bila ponovno odprta.

Z zakonom XXXI iz leta 2020 je bil spremenjen zakon o gospodarskih družbah (pogl. 386 zakonodaje Malte), da bi se zadevnemu ministru podelila nova pooblastila za začasno ukinitev pravic upnikov, da vložijo predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti dolžnikov, dokler se bo to zdelo potrebno.

15. septembra 2020 je bilo objavljeno pravno obvestilo 373 iz leta 2020 z naslovom „Predpisi na podlagi zakona o gospodarskih družbah (začasna ustavitev vlaganja predlogov za prenehanje in likvidacijo)“. To pravno obvestilo razveljavlja pravico upnikov, da vložijo predlog za prenehanje dolžniškega podjetja zaradi njegove insolventnosti. Poleg tega bodo postopki v primeru insolventnosti, za katere je bil predlog vložen 16. marca 2020 ali pozneje, prekinjeni. Vendar ima sodišče pravico, da dovoli obravnavo zadeve, če je prepričano prima facie, da je insolventnost nastala pred 16. marcem 2020.

Začasno se ustavijo tudi postopki v primeru neupravičenega trgovanja (ne goljufivega trgovanja) zoper direktorja zaradi neprenehanja podjetja. Začasna ustavitev in odlog bosta ostala veljavna za nedoločen čas in še 40 dni od datuma, ko bo minister, pristojen za gospodarstvo, odredil preklic začasne ustavitve in odloga.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

Podobno so bili s prenehanjem delovanja sodišč samodejno začasno odloženi izvršilni ukrepi upnikov. Nadalje, vlada je za šest mesecev odredila začasno zadržanje oblik posojil, ki jih izdajajo licencirane kreditne ali finančne institucije, kar vključuje posojilo vsote denarja v obliki predujma, negativnega stanja na računu, posojila ali katere koli druge kreditne linije, vključno z diskontiranjem menic in zadolžnic, jamstev, odškodnin, odobritev in meničnih poroštev, ne pa tudi kreditnih kartic.

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

Ker zaradi prenehanja delovanja sodišč tudi dolžniki ne morejo zahtevati izvršitve pogodbenih obveznosti, je vlada do preklica odredila začasno prekinitev vseh zakonskih in sodnih rokov, določenih v katerem koli sporazumu, vključno z vsemi roki za izpolnitev katere koli obveznosti iz takega sporazuma. To med drugim vključuje vse zakonske roke, ki jih notarjem nalaga zakon v zvezi z vpisom vseh listin, oporok, dejanj ali zasebnih zapisov; vse roke, v katerih morajo notarji na podlagi katerega koli zakona, ki se uporablja, plačati davke, ki so jih zbrali pri opravljanju svojega poklica; vse roke, ki se nanašajo na davčne ugodnosti, spodbude ali izjeme; vse roke, v katerih morajo notarji predložiti katero koli informacijo ali dokumentacijo kateremu koli organu ali regulativnemu organu na podlagi zadevne notarske dejavnosti, ter roke v zvezi z izpolnitvijo katere koli obveznosti iz katere koli listine ali zasebnega zapisa, vključno s pogodbo o prodaji, ki se vpiše v register, ter roke v zvezi z iztekom katere koli pogodbe o prodaji, ki se vpiše v register.

5. junija 2020 je bila razveljavljena odredba o zaprtju sodišč iz leta 2020. Vsa sodišča so bila ponovno odprta.

Zato so spet začeli teči vsi zakonski in sodni roki, vključno z zastaralnimi roki v civilnih zadevah in vsemi prekluzivnimi roki. Da bi se zaščitile pravice uporabnikov sodišč, je začela 5. junija 2020 veljati kratka začasna prekinitev: (i) dvajsetdnevna prekinitev zakonskih in sodnih rokov za razsodišča, svete, komisije, odbore ali telesa, ki ne delujejo v stavbi sodišča; in (ii) sedemdnevna prekinitev zakonskih in sodnih rokov za sodišča ali druga razsodišča, svete, komisije, odbore ali druga telesa, ki delujejo v stavbi sodišča.

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Od vključno 16. marca 2020 so sodišča in zadevna sodna tajništva zaprta. Kljub temu pa lahko sodišča odredijo obravnave nujnih zadev ali zadev, v katerih sodišče meni, da bi moral prevladati javni interes za obravnavo zadeve. Posledično so bili vsi zakonski in sodni roki, vključno z zastaralnimi roki in vsemi prekluzivnimi roki, začasno prekinjeni in bodo spet začeli teči sedem dni po odpravi sklepa o zaprtju sodišč. Taki ukrepi že sami po sebi delujejo kot samodejni moratorij ali prenehanje izvajanja izvršilnih dejanj; glede insolventnosti družb ter takojšnje obveznosti direktorjev, da vložijo predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti.

5. junija 2020 je bila razveljavljena odredba o zaprtju sodišč iz leta 2020. Vsa sodišča so bila ponovno odprta in sodni postopki potekajo normalno.

Z zakonom XXXI iz leta 2020 je bil spremenjen zakon o gospodarskih družbah (pogl. 386 zakonodaje Malte), da bi se zadevnemu ministru podelila nova pooblastila za začasno ukinitev pravice do vlaganja predlogov za likvidacijo in odlog morebitnih obdobij za sklic rednih ali izrednih generalnih skupščin ter za sklic virtualnih letnih generalnih skupščin in drugih skupščin.

15. septembra 2020 je bilo objavljeno pravno obvestilo 373 iz leta 2020 z naslovom „Predpisi na podlagi zakona o gospodarskih družbah (začasna ustavitev vlaganja predlogov za prenehanje in likvidacijo)“. To pravno obvestilo določa začasno ustavitev vlaganja predlogov za začetek postopka zaradi insolventnosti in ustavitev postopkov, ki veljata za nazaj od 16. marca 2020. Začasna ustavitev vključuje primere neupravičenega trgovanja zoper direktorja zaradi neprenehanja podjetja. Začasna ustavitev in odlog bosta ostala veljavna za nedoločen čas in še 40 dni od datuma, ko bo minister, pristojen za gospodarstvo, odredil preklic začasne ustavitve in odloga.

Ne glede na začasno ustavitev in odlog je Sodišče še vedno pristojno, da dovoli začetek ali nadaljevanje postopka, če obstaja dokaz prima facie, da je insolventnost nastala pred 16. marcem 2020.

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

Glede direktive o insolventnosti vlada še vedno proučuje razmere in njihov vpliv na družbe.

Pravno obvestilo 192 iz leta 2020 z naslovom Predpisi na podlagi zakona o gospodarskih družbah 2020 (Sklad za prestrukturiranje gospodarskih družb) je bilo 12. maja 2020 objavljeno za dopolnitev postopka sanacije gospodarskih družb, kot je določen v členu 329B zakona o gospodarskih družbah (pogl. 386 zakonodaje Malte). To pravno obvestilo vzpostavlja in ureja upravljanje in delovanje sklada (sklad za sanacijo gospodarskih družb), ki je namenjen olajšanju postopka sanacije gospodarskih družb.

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

Vlada je že sprejela tri svežnje finančne pomoči na mesečni osnovi, namenjene ohranjanju likvidnosti podjetij ter zagotavljanju finančne pomoči v več sektorjih. Vlada je ne le uvedla odlog plačila davkov, ampak je tudi obljubila državna poroštva za ugodna posojila ter neposredno nakazala denar podjetjem, da bi zagotovila njihovo preživetje in dobro stanje ter da bi si podjetja lahko opomogla, ko se bo gospodarstvo znova zagnalo. Poleg tega je bilo sprejetih več socialnih ukrepov, vključno z nadomestili plač. Vse to je bilo izvedeno z namenom, da se prepreči insolventnost, ohranijo podjetja, ki so sposobna preživeti, zaščitijo delovna mesta in kar najbolj omejijo slaba posojila.

Zlasti je vlada za šest mesecev odredila začasno zadržanje oblik posojil, ki jih izdajajo licencirane kreditne ali finančne institucije, kar vključuje posojilo vsote denarja v obliki predujma, negativnega stanja na računu, posojila ali katere koli druge kreditne linije, vključno z diskontiranjem menic in zadolžnic, jamstev, odškodnin, odobritev in meničnih poroštev, ne pa tudi kreditnih kartic.

Zadnja posodobitev: 27/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.