Vpliv pandemije COVID-19 na civilne zadeve in zadeve v zvezi z insolventnostjo

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Vpliv COVID-19 na civilne postopke

1.1 Roki v civilnih postopkih

Vsi roki so začasno ustavljeni, vključno z roki, določenimi v procesnih zakonih za vse sodne odločbe. Znova bodo začeli teči, ko bodo prenehala veljati podaljšanja iz kraljeve uredbe št. 463/2020.

Začasna ustavitev procesnega roka ne velja za več posebnih postopkov, med katerimi so postopki za varstvo otrok.

Sodnik ali sodišče lahko odloči, da se izvede kakršen koli sodni postopek, ki je potreben za preprečitev nepopravljive škode za pravice in legitimne interese strank v postopku.

Splošni sodni svet objavlja nove podatke o ukrepih, ki so jih španski organi sprejeli za preprečevanje širjenja virusa, na svojem spletišču, in sicer v posebnem razdelku z naslovom: General information COVID-19 (splošne informacije o COVID-19).

Na tem spletišču so objavljene popolne informacije, vključno s splošnimi informacijami, navodili in protokoli, dogovori parlamentarnega odbora (od 11. marca 2020 do 5. maja 2020), sodno prakso ter informacijami ministrstva za pravosodje in generalnega državnega tožilstva, ministrstva za zdravje, vodje države in nadzornih odborov vrhovnih sodišč avtonomnih skupnosti.

1.2 Organizacija pravosodja in sodstvo

Delo v sodnih prostorih je bistveno zmanjšano. Zagotovljeni ali izboljšani so bili rešitve informacijske tehnologije in komunikacijska orodja, da bi se sodnikom, tožilcem in drugim delavcem v pravni stroki olajšalo delo na daljavo.

Storitve notarjev in uradnikov za vpise v javne registre spadajo med bistvene javne storitve, zato je njihovo delo zagotovljeno.

1.3 Pravosodno sodelovanje v EU

Španski osrednji organ ne more zagotoviti običajne obdelave prejetih zaprosil (zlasti zaprosil, prejetih na papirju). Zaprosila morajo biti poslana z elektronskimi sredstvi.

 • Pridobivanje dokazov (člen 3 Uredbe št. 1206/2001): obdelana bodo resna in nujna zaprosila, ki jih je treba poslati na e-naslov: rogatoriascivil@mjusticia.es. Vsa druga zaprosila se pošljejo po običajnem postopku v papirni obliki neposredno pristojnemu španskemu sodišču.
 • Protipravni odvzem otroka in izterjava preživnine: zagotovi se lahko samo obdelava zahtevkov, prejetih po elektronski pošti. Izvršijo se samo nujni zahtevki ob upoštevanju omejitve gibanja, ki velja za državljane. (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

2 Ukrepi v zvezi z insolventnostjo, ki so bili sprejeti ali katerih sprejetje se načrtuje v državah članicah po izbruhu pandemije

2.1 Materialnopravni ukrepi zaradi insolventnosti in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na pogodbe

2.1.1 Začasna odložitev insolventnosti

2.1.1.1 Začasna odložitev obveznosti vložitve predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti (dolžniki)

Začasna odložitev obveznosti, da se vloži predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti, dokler veljajo izredne razmere (tudi če je dolžnik vložil predlog v okviru mehanizma pred nastopom insolventnosti iz člena 5 bis španskega zakona o insolventnosti).

Člen 5a zakona o stečaju je bil nadomeščen s členi 583 do 594 prečiščenega besedila zakona o stečaju, ki je bil v uradnem listu objavljen 5. maja 2020, veljati pa je začel 1. septembra 2020.

Člen 6.3 zakona 3/2020 z dne 18. septembra določa, da „če je dolžnik do vključno 31. decembra 2020 uradno obvestil o začetku pogajanj z upniki za dosego sporazuma o refinanciranju, izvensodne poravnave ali pristopa k predčasni poravnavi“.

2.1.1.2 Varstvo dolžnikov v zvezi z vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti s strani upnikov

Še dva meseca po odpravi izrednih razmer stečajna sodišča ne bodo dopuščala predlogov v zvezi s potrebnimi postopki zaradi insolventnosti, ki jih bodo med izrednimi razmerami ali v navedenem dvomesečnem obdobju vložili upniki/tretje osebe.

V dvomesečnem obdobju po odpravi izrednih razmer bodo sodišča prednostno obravnavala predloge dolžnikov za začetek postopka zaradi insolventnosti.

Člen 6 zakona 3/2020 z dne 18. septembra določa, da „do vključno 31. decembra 2020 sodniki ne bodo dopuščali predlogov v zvezi s potrebnimi postopki zaradi insolventnosti, ki jih bodo od 14. marca 2020 vložili upniki/tretje osebe. Če bo dolžnik do vključno 31. decembra 2020 vložil predlog za prostovoljni stečaj, bo ta prednostno sprejet v obravnavo, tudi če bo vložen pozneje kot predlog za nujni stečaj“.

S kraljevim zakonskim odlokom 34/2020 z dne 17. novembra je bil ta moratorij podaljšan do 14. marca 2021.

2.1.2 Začasna odložitev izvrševanja zahtevkov in začasna odložitev prekinitve pogodb

2.1.2.1 Splošni/posebni moratoriji na izvršbo terjatev/izvršbo nekaterih vrst terjatev

-

2.1.2.2 Začasna odložitev prekinitve pogodb (splošnih/posebnih pogodb)

-

2.2 Začasna odložitev opravljanja dejanj pri civilnih sodiščih, vključno s stečajnimi, ter procesna zadržanja

Splošna začasna ustavitev procesnih rokov. Sodne obravnave lahko potekajo v nujnih primerih.

Začasna ustavitev postopkov se je končala konec junija. Glede na kolaps na področju gospodarskega pravosodja, ki ga je še poslabšala pandemija, je bila z zakonom 3/2020 z dne 18. septembra določena prednostna obravnava nekaterih nujnih zadev v okviru postopka v primeru insolventnosti (člen 9).

2.3 Drugi ukrepi zaradi insolventnosti (v zvezi z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj, načrti reorganizacije, neformalnimi dogovori itd.)

Poleg tega kraljevi zakonski odlok z dne 31. marca, s katerim so bili sprejeti nujni dopolnilni ukrepi za spoprijemanje s COVID-19 na socialnem in gospodarskem področju, omogoča, da insolventne družbe začnejo postopke za začasno prekinitev pogodb o zaposlitvi (ERTE) na podlagi višje sile ali iz organizacijskih, tehničnih, gospodarskih in proizvodnih razlogov zaradi krize zaradi COVID-19:

 • namen tega ukrepa je preprečiti, da bi gospodarska kriza zaradi COVID-19 postala dodatna ovira za sposobnost preživetja insolventnih subjektov, kar bi jih lahko oviralo pri uresničevanju ali izpolnjevanju sporazumov z upniki in povzročilo likvidacijo takih insolventnih subjektov ali otežilo prodajo poslovne enote, ki je sposobna preživetja;
 • vlogo ali obvestilo z zahtevo mora vložiti insolventna družba na podlagi odobritve upravitelja zaradi insolventnosti (stečajnega upravitelja) ali neposredno upravitelj zaradi insolventnosti, odvisno od tega, ali dolžnik sam nadaljuje vodenje poslov ali ne;
 • upravitelj zaradi insolventnosti sodeluje tudi v obdobju posvetovanja. Če v tem obdobju ni sklenjen noben dogovor, mora odločitev o uporabi postopka za začasno prekinitev pogodb o zaposlitvi odobriti upravitelj zaradi insolventnosti ali jo sam neposredno sprejeti, odvisno od tega, ali dolžnik sam nadaljuje vodenje poslov ali ne;
 • v vsakem primeru mora biti stečajno sodišče po telematskih sredstvih takoj obveščeno o zahtevi, odločitvi in sprejetih ukrepih;
 • če delovnopravni organ ne ugotovi obstoja višje sile, lahko družba tako odločitev izpodbija pred socialnim sodiščem.

Stečajno sodišče obravnava pritožbe zoper odločitve iz razlogov goljufije, preslepitve, prisile ali zlorabe prava ali če delavci izpodbijajo odločitev družbe ali delovnopravnega organa glede postopka za začasno prekinitev pogodb o zaposlitvi iz razloga pridobitve neupravičene koristi. Za take pritožbe se v zadevi zaradi insolventnosti uporablja postopek z delovnopravnega področja, zoper sodno odločbo pa je mogoče vložiti pravno sredstvo (suplicación).

Zakon 3/2020 z dne 18. septembra in kraljevi zakonski odlok 34/2020 z dne 17. novembra (D. F. 10, ki spreminja zakon 3/2020 z dne 18. septembra o postopkovnih in organizacijskih ukrepih za spoprijemanje s COVID-19 na področju pravosodja) vsebujeta ukrepe za preprečitev izjave o neizpolnjevanju sporazumov ali sporazumov o refinanciranju in v obeh primerih omogočata spremembo pogojev takih sporazumov.

2.4 Povezani ukrepi, ki se ne nanašajo na insolventnost (odlogi plačil, bančna posojila, socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, subvencije za podjetja)

Španska vlada je odobrila ukrepe za začasno odložitev pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz katerega koli hipotekarnega kredita posameznika, ki se je znašel v gospodarsko ranljivem položaju.

Moratorij na hipotekarne dolgove se nanaša le na:

 • običajna prebivališča (tj. počitniške hiše ali vikendi niso vključeni);
 • nepremičnine, povezane z gospodarsko dejavnostjo podjetnikov in strokovnjakov, in
 • prebivališča, ki niso običajna prebivališča in so oddana v najem, vendar zanje hipotekarni dolžnik, fizična oseba, lastnik in najemodajalec ne prejema več najemnine od uvedbe izrednih razmer oziroma najemnine ne prejme v enem mesecu po odpravi izrednih razmer.

Odobritev moratorija vključuje začasen odlog plačila obrokov hipotekarnega dolga (glavnice in obresti) za tri mesece; klavzula o predčasnem odplačilu iz hipotekarnega kredita se prav tako ne uporablja. Zamudne obresti ne tečejo.

Gospodarsko ranljivi dolžniki so tisti, za katere velja naslednje:

 • izgubijo zaposlitev oziroma (v primeru podjetnika ali strokovnjaka) utrpijo znatno izgubo dohodka ali zmanjšanje prodaje (za več kot 40 %);
 • skupni prihodek družinske enote v mesecu pred vložitvijo vloge za moratorij ne presega trikratnika mesečnega večnamenskega javnega indeksa dohodkov (IPREM) (ta znaša 537,84 EUR). Ta izračun se zviša v primeru otrok, oseb, starejših od 65 let, invalidnosti, vzdrževanih oseb ali bolezni;
 • obroki hipotekarnega kredita, izdatki in osnovne potrebščine presegajo 35 % neto prihodkov celotne družinske enote in
 • zaradi krize zaradi COVID-19 se je gospodarski položaj družinske enote znatno spremenil, kar zadeva prizadevanja, ki so potrebna za dostop do stanovanja (stroški hipoteke so se glede na družinske prihodke povečali za 30 %).

Dolžniki lahko zaprosijo za moratorij v 15 dneh po koncu enega meseca po odpravi izrednih razmer (trenutni rok je 27. maj). Posojilodajalci bodo morali tak moratorij upoštevati v največ 15 dneh po vložitvi vloge in o tem poročati Banki Španije.

Za uporabo odloga ne bo potreben sporazum med strankami niti novacija pogodbe; podaljšanje obdobja veljavnosti hipotekarnega kredita pa je treba formalizirati v javni listini in vpisati v zemljiško knjigo.

Zadnja posodobitev: 27/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.