Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Lag av den 22 mars 2020 i dess ändrade lydelse

Tidsfrister rörande förfaranden som hade inletts den 22 mars eller tidsfrister som under normala omständigheter skulle ha inletts efter detta datum har avbrutits och skjutits fram till den 30 april 2020. De kommer att börja löpa igen. Detta innebär att en tidsfrist på 14 dagar kommer att löpa ut den 15 maj och att en tidsfrist på fyra veckor kommer att löpa ut den 29 maj.

Undantag (bland andra): tidsfrister för betalningar, psykiatrisk tvångsvård. Vid överhängande fara för säkerheten eller den personliga friheten och vid risk för oåterkalleliga skador kan domstolen avsluta avbrottet tidigare.

Begränsningsperioder (t.ex. preskription) har skjutits upp mellan den 22 mars och den 30 april 2020.

Förhandlingar på nätet: I undantagsfall kan deltagande i en förhandling möjliggöras genom bild- och ljudöverföring för vissa grupper och med förbehåll för vissa bestämmelser.

Verkställighetsförfaranden: Tvångsauktioner av lös och fast egendom kan vilandeförklaras om gäldenären har ekonomiska svårigheter på grund av covid-19-pandemin. Vräkningar kan skjutas upp på begäran om gäldenären riskerar att bli hemlös.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Inskränkning av kontakterna mellan domstolar och parter, beroende på situationen under covid-19-pandemin.

Generell nedstängning av särskilda domstolar vid behov, i kombination med möjligheten att hänvisa brådskande fall till andra domstolar.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

De centrala myndigheternas handläggare arbetar hemifrån beroende på situationen under covid-19-pandemin: Kommunikation via e-post rekommenderas.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Gäldenärens skyldighet att ansöka om insolvensförfarande på grund av överskuldsättning uppsköts till den 30 juni 2021.

Gäldenärens skyldighet att ansöka om insolvensförfarande inom 60 dagar efter insolvens förlängs till 120 dagar om insolvensen uppstått på grund av covid-19.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Borgenärens rätt att ansöka om insolvens beträffande en gäldenär på grund av överskuldsättning

Borgenärens rätt att ansöka om insolvens beträffande en gäldenär på grund av överskuldsättning uppsköts till den 30 juni 2021.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

Uppskov med exekutiv auktion av lös och fast egendom kan begäras om gäldenären har ekonomiska svårigheter på grund av den rådande covid-19-pandemin och svårigheterna har medfört att verkställighetsförfarandet har inletts.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

Insolvensdomstolen kan förlänga den tid inom vilken tredje part inte får säga upp avtal eller utöva sin separations- eller förmånsrätt (gällde fram till den 30 juni 2021).

Hyreskontrakt (enligt hyreslagstiftningen) får inte sägas upp på grund av hyresskulder mellan april och juni 2020, om skulderna uppstått genom en kraftigt försämrad ekonomisk situation som följd av covid-19. Hyresvärdar får inte väcka talan avseende sådana skulder förrän efter den 31 december 2020, dock med en årlig dröjsmålsränta om högst 4 procent.om hyresgästerna har ekonomiska svårigheter på grund av covid-19 och inte kan betala hyra från april till juni.

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Domstolen kan förlänga förfarandefristerna i insolvensförfaranden med högst 90 dagar (gällde till och med den 31 december 2020).

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Om gäldenärer ligger efter med betalningen i en rekonstruktionsplan kan de begära ett moratorium med en högsta varaktighet på nio månader (gällde till och med 31 december 2020).

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Om en konsument eller ett mikroföretag har låneamorteringar som förfaller mellan april och juni 2020 skjuts betalningen upp om låntagaren har drabbats av en inkomstförlust till följd av covid-19 som gör det orimligt att förvänta sig att denne ska kunna betala amorteringarna i tid. Återbetalningstiden förlängs automatiskt med tre månader, såvida inte låntagaren vill att lånet fortsatt ska löpa normalt.

Ingen dröjsmålsränta för restskulder från april till juni.

Inga avtalsviten om avtalet ingicks före den 1 april och anledningen till att gäldenären inte fullgjort sina åtaganden är ett kraftigt minskat ekonomiskt resultat till följd av covid-19 alternativt oförmåga att nå resultat till följd av begränsningar i arbetslivet som införts på grund av covid-19. om straffavgiften måste betalas på grund av ett kraftigt minskat ekonomiskt resultat till följd av covid-19.

Senaste uppdatering: 04/10/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.