Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Belgien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Begränsningsperioder och tidsfrister för införande av rättsmedel som löper ut mellan den 8 april 2020 och den 17 maj 2020 förlängs med en månad efter utgången av denna period (dvs. skjuts upp till den 17 juni 2020). Vid behov kan regeringen skjuta fram slutdatumet för denna period.

Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden som löper ut mellan den 8 april 2020 och den 17 maj 2020 och vars upphörande skulle kunna leda till förverkande eller annan skada förlängs med en månad efter krisperiodens slut (dvs. skjuts fram till den 17 juni 2020). Vid behov kan regeringen skjuta fram slutdatumet för krisperioden. Detta gäller inte brådskande ärenden.

Förlängning med sex månader av tidsfrister i samband med exekutiva försäljningar av fast egendom som löper ut mellan den 18 mars 2020 och den 3 juni 2020.

Uppskjutning av vissa verkställighetsförfaranden mot företag mellan den 24 april 2020 och den 17 maj 2020.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Domstolsförhandlingar i civilrättsliga frågor som skulle ha ägt rum mellan den 10 april 2020 och den 17 juni 2020 (denna period kan förlängas av regeringen) avbryts om alla parter redan har skickat in sina skriftliga slutsatser. Domaren ska fatta beslut utan förhandlingar, och enbart på grundval av de skriftliga slutsatserna, såvida inte parterna motsätter sig detta. Om parterna motsätter sig kommer ärendet att skjutas upp.

Tvistemålsavdelningarna har börjat anordna videokonferenser för att kunna fortsätta hantera domstolsärenden.

Ed får avläggas på distans mellan den 4 maj och den 3 juni 2020.

Rättsliga tidsfrister avseende möten som föreskrivs i notarielagstiftningen och som löper ut mellan den 18 mars 2020 och den 4 augusti 2020 förlängs med tre månader.

Attesterade fullmakter kan tas emot på distans och på elektronisk väg (med elektroniskt stöd och med elektronisk identifiering och signatur).

Borttagande av kravet på vittnen och närvaron av flera notarier för ett autentiskt testamente mellan den 4 maj 2020 och den 3 juni 2020.

Attesterade fullmakter som tas emot mellan den 13 mars och den 30 juni 2020 och som endast gäller mellan den 13 mars och den 30 juni 2020 kommer att vara kostnadsfria.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Efter covid-19-utbrottet har de belgiska centralmyndigheternas arbetssätt och organisation i civilrättsliga ärenden inte förändrats, med undantag för att de flesta av handläggarna endast arbetar på distans. Ett fåtal tjänstemän är på plats en dag i veckan för att kontrollera inkommande post och säkerställa leveransen av utgående post, till exempel när det gäller delgivning av handlingar.

Ett meddelande har skickats till alla kontaktpunkter via det europeiska rättsliga nätverket för att klargöra att alla meddelanden till handläggarna måste skickas via e-post. Belgiens centralmyndigheter kan fortfarande nås via telefon och e-post. Det har rekommenderats att skicka nya förfrågningar till funktionsbrevlådorna när det gäller bortförande av barn, bevisupptagning, rättshjälp, underhållsskyldigheter och skydd av barn.

Handläggningen av enskilda ärenden kan försenas på grund av lägre bemanning. Alla tjänstemän arbetar aktivt än så länge, och ärendena hanteras dagligen på samma sätt som före utbrottet av covid-19.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

-

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

-

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

-

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Tidsfrister för exekutiv försäljning och privat försäljning i rättslig form som löper ut mellan den 1 november 2020 och den 31 mars 2021 förlängs automatiskt med sex månader.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

-

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

-

Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.