Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Särskild lagstiftning:

– Lagen om åtgärder och insatser under det undantagstillstånd som förklarades genom ett beslut i nationalförsamlingen den 13 mars 2020 och om hur konsekvenserna ska hanteras, nedan kallad lagen om undantagstillstånd.

I detta sammanhang särskiljs två perioder, som utmärks av olika typer av åtgärder och insatser: den period då undantagstillstånd rådde (från den 13 mars till den 13 maj 2020) och den period som omfattar de två därpå följande månaderna (från och med den 14 maj 2020).

A. Åtgärder och insatser under undantagstillståndet: 13 mars–13 maj 2020

(Inledningsvis fastställdes undantagstillståndets varaktighet till perioden mellan den 13 mars och den 13 april 2020. Perioden har sedan förlängts till den 13 maj 2020.)

Processuella tidsfrister:

- Upphävande av tidsfrister:

Alla processuella tidsfrister i civilrätts-, skiljedoms- och verkställighetsärenden har skjutits upp, förutom i följande civilrättsliga och handelsrättsliga tvister:

  1. Ärenden avseende utövande av föräldrars rättigheter, när det gäller provisoriska åtgärder.
  2. Ärenden som omfattas av lagen om skydd mot våld i hemmet, när det gäller beslut om omedelbart skydd eller en ändring därav, såväl som ärenden där begäran om skydd har avvisats.
  3. Tillstånd för uttag av medel från barns besparingar.
  4. Interimistiska förfaranden.
  5. Ärenden om bevarande av bevis.
  6. Framställningar enligt lagen om elektronisk kommunikation och i samband med avslutande av registreringsförfaranden på grundval av en domstolshandling enligt lagen om handelsregistret och registret över icke-vinstdrivande juridiska personer.
  7. Ärenden enligt artikel 62.3 i lagen om kreditinstitut avseende undertecknande av förklaringar om förpliktelse att skydda banksekretessen.

De preskriptionstider som gäller för privata enheters förlust eller förvärvande av rättigheter upphävs.

B. Åtgärder och insatser under de två månader som följer efter hävandet av undantagstillståndet (från och med den 14 maj 2020):

- Upphävande av tidsfrister:

Inom två månader efter det att undantagstillståndet har hävts ska alla offentliga auktioner och alla tvångsbeslag av egendom som meddelas enskilda personer av offentliga och privata exekutionstjänstemän skjutas upp och ges ett nytt datum, utan att avgifter eller kostnader tillkommer. Om den enskilda personen så begär före utgången av den period som anges i första meningen ska den offentliga auktionen respektive tvångsbeslaget av egendom förläggas till ett senare datum, utan att avgifter eller kostnader tillkommer.

- Förlängning av tidsfrister:

Tidsfrister som fastställts enligt lag (bortsett från de fall som anges ovan), som löper ut under perioden för undantagstillståndet och som rör privatpersoners och privata enheters utövande av rättigheter och skyldigheter, förlängs med en månad från slutet av undantagsperioden.

- Specialfall:

Under undantagstillståndet och i upp till två månader därefter medges undantag från säkerhets- och skyddsåtgärder för bankkonton som tillhör enskilda personer eller vårdinrättningar, löner och pensioner, medicinska apparater och medicinsk utrustning. Ingen inventering ska göras av lös eller fast egendom som ägs av enskilda personer, med undantag för underhållsansvar, skada till följd av skadeståndsgrundande händelse eller anspråk avseende underhåll, skada till följd av skadeståndsgrundande händelse och löneanspråk. Inga beslag av bankmedel tillhörande kommuner ska göras under de två månaderna efter det att undantagstillståndet hävts.

Under upp till två månader från det att undantagstillståndet hävts ska privata enheter och gäldenärer som omfattas av kreditavtal och andra former av finansiering som tillhandahålls av finansinstitut enligt artikel 3 i lagen om kreditinstitut, med undantag av banksubventioner, inte debiteras någon ränta eller straffavgift om de inte har uppfyllt ett betalningskrav i tid, inbegripet om fordringarna förvärvats av banker, finansinstitut eller tredje parter. Förfallodagen får inte tidigareläggas, och avtalet får inte hävas på grund av utebliven betalning.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Domstolsförhandlingar

Fram till dess att undantagstillståndet upphävs kan domstolsförhandlingar hållas på distans om direkt och virtuellt deltagande av parter och deltagare i förhandlingarna kan säkerställas. Ett mötesprotokoll ska upprättas och offentliggöras utan dröjsmål, och protokollet ska bevaras tills tidsfristen för ändring och komplettering av protokollet löper ut. Domstolen ska informera parterna när förhandlingarna ska hållas på distans.

Högsta rättsliga rådet har fattat beslut om nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att viruset sprids i domstolsbyggnader, däribland genom att skicka domstolshandlingar via post eller på elektronisk väg och genom att genomföra samråd via telefon eller elektroniskt. Kallelser till de ovannämnda förhandlingarna skickas via telefon eller elektroniskt.

Registreringsförfaranden

De tjänster som tillhandahålls av handelsregistret, registret över icke-vinstdrivande juridiska personer och andra register finns tillgängliga online.

Notarieförfaranden

Notarieförfaranden har begränsats till de mest akuta. Notarieförfaranden ska vara begränsade till brådskande ärenden och samtidigt uppfylla hygienkraven. Notariekammaren ska se till att det finns minst en tjänstgörande notarie per 50 000 invånare i det berörda verksamhetsområdet.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Internationell rättshjälp tillhandahålls fortfarande av justitieministeriet och domstolarna, men kan i vissa fall försenas.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Enligt bulgarisk nationell lagstiftning måste gäldenären (företagsledningen) ansöka om insolvens inom 30 dagar efter att insolvensen/överskuldsättningen uppstått (artikel 626.1 i handelslagen).

Undantagstillståndet upphörde den 13 maj 2020 för republiken Bulgariens hela landområde. Tidsfristerna för genomförande av alla specifika åtgärder enligt lagen om undantagstillstånd har löpt ut. De specifika åtgärderna ska därför inte längre tillämpas.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

-

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

Undantagstillståndet upphörde den 13 maj 2020 för republiken Bulgariens hela landområde. Tidsfristerna för genomförande av alla specifika åtgärder enligt lagen om undantagstillstånd har löpt ut. De specifika åtgärderna ska därför inte längre tillämpas.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Undantagstillståndet upphörde den 13 maj 2020 för republiken Bulgariens hela landområde. Tidsfristerna för genomförande av alla specifika åtgärder enligt lagen om undantagstillstånd har löpt ut. De specifika åtgärderna ska därför inte längre tillämpas.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

-

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Vid utebliven betalning av åtaganden enligt banklån och andra former av finansiering (factoring, forfaiting osv.) som ges av banker och finansinstitut, samt inom ramen för hyresavtal, ska ränta och straffavgifter inte påföras förrän undantagstillståndet har hävts. Dessutom får utfästelse/betalning inte krävas tidigare, och avtalet får inte hävas på grund av utebliven betalning (artikel 6 i lagen om undantagstillstånd med ändringar och tillägg av den 6 april 2020).

Den ovannämnda åtgärden har genom de senaste ändringarna i lagen om undantagstillstånd reviderats på följande sätt:

Under två månader från det att undantagstillståndet hävts ska privata enheter och gäldenärer som omfattas av kreditavtal och andra former av finansiering som tillhandahålls av finansinstitut, med undantag av banksubventioner, inte debiteras någon ränta eller straffavgift om de inte har uppfyllt ett betalningskrav i tid, inbegripet om fordringarna förvärvats av banker, finansinstitut eller tredje part. Förfallodatumet får inte tidigareläggas, och avtalet får inte ogiltigförklaras för att skyldigheterna inte uppfyllts.

Enligt en ny bestämmelse i lagen om undantagstillstånd, som trädde i kraft den 17 februari 2021, ska varken säkerhetsåtgärder eller verkställighetsåtgärder vidtas i två månader efter den pandemiska krissituationens upphörande, vad avser medel som utbetalats till anställda som ersättning på grundval av en regeringsakt i samband med försöken att övervinna de uppkomna konsekvenserna av covid-19. Beslut om betalningssäkring gällande arbetstagares fordringar enligt första meningen, inklusive när detta gäller bank- eller andra betalningskonton, får inte verkställas (artikel 5.5 i lagen om undantagstillstånd i dess ändrade och kompletterade lydelse av den 17 februari 2021).

Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.