Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

De processuella tidsfristerna har skjutits upp till den 30 april 2020.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Alla förhandlingar och andra förfaranden har skjutits upp till den 30 april 2020. Undantag: utfärdande av extremt brådskande interimistiska beslut, utlämningsförfaranden och andra förfaranden som gäller begränsningar av den personliga friheten (t.ex. olaga frihetsberövande, kvarhållande på psykiatrisk institution).

Justitiesekreteraren godtar registrering av en åtgärd endast om den stöds av en ansökan om ett interimistiskt beslut och under förutsättning att ärendet är brådskande. Ärendets brådskande karaktär ska undersökas och fastställas av domaren.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

-

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

-

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

-

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

-

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

Förfaranden gällande avhysning och verkställande av avhysningsbeslut på grund av utebliven betalning av hyra under innevarande period har skjutits fram till den 31 maj 2020.

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

- Domstolsärenden mellan den 16 mars 2020 och den 30 april 2020 har skjutits upp med följande undantag:

I civilmål:

(i) Interimistiska yrkanden i synnerligen brådskande ärenden.

(ii) Överklaganden i auktionsförfaranden för fast egendom (osv.).

- Alla förfarandefrister som avses i de civilprocessrättsliga reglerna och andra tidsfrister som föreskrivs i domar och beslut skjuts upp till den 30 april 2020.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Insolvensdepartementet har företagit ändringar av lagen om personlig insolvens med bestämmelser om förlängning/förnyelse av domstolsbeslutade uppskov för enskilda verkställighetsåtgärder, på grund av särskilda omständigheter. Dessutom har en bestämmelse om borgenärsmöten online förenklats. Lagändringarna trädde ikraft i augusti 2020.

Vidare har en pågående förenkling av förfaranden inbegripet införande av online-inlämning av formulär och online-betalningar snabbats upp. Men online-möjligheterna väntas bli tillgängliga för allmänheten först under andra halvåret 2021.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

-

Senaste uppdatering: 07/12/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.