Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Flera åtgärder har vidtagits för att lindra medborgarnas mest akuta svårigheter när det gäller domstolsförhandlingar, verkställighetsåtgärder och insolvensförfaranden. Befintliga bestämmelser om undantag för missade tidsfrister i samband med domstolsförhandlingar används allmänt om en tidsfrist inte har iakttagits på grund av begränsningar till följd av extraordinära åtgärder (obligatorisk karantän, begränsningar av rörelsefriheten och mötesfriheten).

Rättslig organisation och rättsväsende

Justitieministeriet har rekommenderat att skjuta upp alla domstolsförhandlingar. Om förhandlingarna inte kan skjutas upp ska de genomföras strikt i linje med regeringens förordning om undantagstillstånd. Allmänheten får inte delta i domstolsförhandlingarna, och rörelsefriheten i domstolsbyggnaden är begränsad.

Information lämnas av domstolarna via telefon/e-post.

Om rättsliga förfaranden försenas till följd av tillämpningen av dessa rekommendationer kommer justitieministeriet inte att betrakta dem som förseningar vid utövandet av sina tillsynsbefogenheter.

Notarietjänster erbjuds fortfarande till allmänheten, men arbetet utförs med vissa begränsningar.

1.2 Rättsligt samarbete inom EU

Byrån för internationellt rättsligt skydd för barn (Bryssel IIa-förordningen och förordningen om underhållsskyldighet): Byråns agenda kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna för undantagstillståndet. All personlig kontakt med byrån ska ersättas med skriftlig kontakt (via brev eller e-post) eller telefonkontakt. Byråns kontorstider har begränsats till måndagar och onsdagar mellan klockan 09.00 och 12.00.

Tjeckiens justitieministerium (centralmyndighet för delgivning av handlingar och bevisupptagning): Personalen (inklusive alla kontaktpunkter) arbetar för närvarande huvudsakligen från hemmet. Elektronisk kommunikation/distanskommunikation rekommenderas starkt. Alla tidsfrister bör hållas.

Den enda komplikationen är de ökande begränsningarna inom vissa staters postväsende, vilket vi försöker avhjälpa i överenskommelse med utrikesministeriet med hjälp av diplomatiska kanaler för delgivning av rättsliga handlingar. Centralmyndigheterna i andra länder bör uppmuntra domstolar/behöriga myndigheter att skicka alla framställningar om delgivning av handlingar och bevisupptagning direkt till de behöriga domstolarna och inte via centralmyndigheten (justitieministeriet), eftersom detta medför betydligt kortare tidsfrister för verkställandet av begäran.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Uppskov för gäldenärens skyldighet att ansöka om insolvens (om den covid-19-relaterade konkursen uppstod inom sex månader efter slutet av regeringens extraordinära åtgärder).

Uppskovets utgångsdatum har förlängts till den 30 juni 2021.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Borgenärens rätt att ansöka om insolvens beträffande en gäldenär skjuts upp till den 31 augusti 2020.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

Extraordinärt moratorium innebär ett tillfälligt upphävande av exekutionstitlar och realisering av säkerhetsrätter. Det är enkelt för gäldenärerna att använda sig av detta eftersom något samtycke inte behövs från borgenärerna för de första tre månaderna; därefter krävs samtycke från borgenärerna för en förlängning med ytterligare tre månader.

Det andra steget i ansökningar om extraordinärt moratorium inleddes den 13 november 2020 (fram till den 30 juni 2021 och enbart för förstagångsansökande). Utsträckningen av det första stegets extraordinärt moratorium kräver inte borgenärernas medgivande.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

Extraordinärt moratorium skyddar även gäldenären från hävande av avtal om tillhandahållande av energi, råvaror, varor och tjänster och innebär att gäldenären kan fullgöra de betalningsskyldigheter som är direkt kopplade till verksamhetens fortlevnad i stället för att betala äldre skulder.

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Justitieministeriet har rekommenderat att alla domstolsförhandlingar ska senareläggas, där så är möjligt. Eftergifter för underlåtenhet att iaktta tidsfrister i domstolsförfaranden, om tidsfristerna inte respekterats på grund av befintliga restriktioner (t.ex. obligatorisk karantän eller begränsningar av rörligheten).

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Så länge som gäldenären medges uppskov med skyldigheten att ansöka om insolvens kommer även återvinningsperioderna för återvinningstalan avseende tidigare transaktioner att skjutas upp. Förbättrat skydd för gäldenärer mot upphävande av pågående avskrivningsförfaranden på grund av inkomstbortfall har genomförts.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Låneamorteringar från april till oktober 2020 kan skjutas upp, och avtalens löptid förlängs automatiskt. Inga straffavgifter eller dröjsmålsräntor får påföras under skyddsperioden.

De flesta slag av enskilda verkställighetsåtgärder som verkställs av exekutionstjänstemän har uppskjutits till den 31 januari 2021.

Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.