Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Danmark
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Inga åtgärder har hittills vidtagits när det gäller rättsliga förfaranden.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Danmarks domstolar har inlett ett nödförfarande för att hantera vissa kritiska områden. De kritiska områdena, vilka även fortsättningsvis hanteras lokalt av domstolarna, gäller främst ärenden som är tidsbundna enligt lag eller särskilt integritetskränkande.

Det är upp till domstolarna att bedöma om varje enskilt fall uppfyller villkoren för att betraktas som ”kritiskt”, och det är även upp till domstolarna att organisera arbetet med hänsyn till omständigheterna.

Beslutet att prioritera kritiska ärenden innebär att ett antal viktiga typer av ärenden, däribland ärenden med fysiska domstolssammanträden, inte kommer att prioriteras. Dessa ärenden har skjutits upp tills vidare.

De danska domstolarna försöker hantera så mycket arbete som möjligt från arbetsplatser i hemmet under den akuta nödsituationen. Den danska domstolsförvaltningen har sett till att alla anställda kan arbeta hemifrån. Domstolspersonalen kan dessutom (i begränsad utsträckning) vara fysiskt närvarande i domstolarna för att säkerställa att de själva och andra kan utföra sina uppgifter från hemmet.

Så långt det är möjligt använder domstolarna telefonkonferenser för att förbereda sina ärenden inom olika rättsliga områden, däribland civila ärenden och utmätningsärenden. Familjedomstolarna behandlar sina ärenden utan fysisk närvaro så långt det är möjligt. Vissa bouppteckningsärenden kan också handläggas via telefon.

En särskild kriskommitté (bestående av den danska domstolsförvaltningen och en grupp av domstolsordförande) har även uppmanat domstolarna att överväga om det är möjligt att använda videokonferenser i de fall där det är lämpligt ur ett rättsligt perspektiv.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Generellt sett försöker de danska domstolarna hantera så mycket arbete som möjligt från arbetsplatser i hemmet under den akuta nödsituationen.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Ej tillämpligt.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Ej tillämpligt.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

Ej tillämpligt.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

Ej tillämpligt.

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Danmarks domstolar har inlett ett nödförfarande för att hantera vissa kritiska områden. De kritiska områdena, vilka även fortsättningsvis hanteras lokalt av domstolarna, gäller främst ärenden som är tidsbundna enligt lag eller särskilt integritetskränkande.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Ej tillämpligt.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Det danska parlamentet har antagit ett antal ekonomiska stimulanspaket.

Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.