Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Allmän information på engelska finns tillgänglig på regeringens webbplats.

De processuella tidsfristerna förlängs av domstolarna från fall till fall. Domstolarna kommer att ta hänsyn till de nya uppgifter och svårigheter som krisen medför för parterna i domstolsförfarandena.

Förlängningen av tidsfristerna regleras inte i lagstiftningen, utan domarna kan själva välja att fastställa längre tidsfrister i framtiden eller förlänga befintliga tidsfrister.

För att förhindra spridningen av covid-19 genom undvikande av fysisk kontakt på vårdinrättningar har emellertid de tidsperioder eller villkor som gäller för att lägga in psykiskt sjuka personer på ett sjukhus eller en socialvårdsinstitution tillfälligt upphävts:

  • när det gäller utökat provisoriskt skydd, under hela nödsituationens varaktighet,
  • när det gäller inläggning, under hela nödsituationens varaktighet och upp till två månader efter att nödsituationen upphört.

Detta påverkar inte skyldigheten att avsluta en inläggning eller en tillämpning av provisoriskt rättsligt skydd när förutsättningarna för inläggningen har upphört att gälla eller om det blir uppenbart att förutsättningarna inte längre uppfylls.

Inom området för obligationsrätt har för närvarande inga större förändringar gjorts. Justitieministeriet har analyserat olika rättsliga alternativ som redan föreskrivs enligt estnisk lag och som skulle kunna användas i denna svåra tid. Fokus har legat på att ge förklaringar och besvara förfrågningar om information. Det har även lämnats förslag om att ändra vissa regler på området för obligationsrätt, men den diskussionen pågår fortfarande.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Undantagstillstånd har utlysts från den 12 mars till den 17 maj.

Virtuella mötesrum har skapats för att öka möjligheterna för justitieministeriet, domstolarna, åklagarmyndigheterna och fängelserna att anordna videokonferenser. Denna lösning kan även användas för att hålla muntliga förhör med parterna i förfarandet. Den tillgängliga utrustningen för videokonferenser har dessutom omfördelats för att tillgodose den ökade efterfrågan hos domstolar och fångvårdsanstalter.

Inga ändringar har gjorts av lagstiftningen när det gäller domstolsförfaranden. Rådet för förvaltning av domstolar har utfärdat rekommendationer. Arbetet vid de estniska domstolarna har omorganiserats: kanslierna är öppna kl. 09.00–13.00, och domstolsbyggnaderna är öppna fram till kl. 14.00 på vardagar.

Om det är möjligt behandlas ärendena skriftligen med hjälp av domstolarnas informationssystem och genom digital inlämning av domstolshandlingar.

Brådskande förhandlingar och förfaranden genomförs med hjälp av elektronisk kommunikation. Om detta inte är möjligt fattar domstolen beslut om förhandlingen eller förfarandet från fall till fall. Följande ärenden kan betraktas som brådskande: Placering av en person i en stängd institution. Separering av ett barn från sin familj. Fastställande av förmyndarskap för en vuxen person. I icke-brådskande ärenden kan elektroniska kommunikationsmetoder (eller någon annan lämplig metod) användas av domstolen, men det rekommenderas att domstolen i normala fall skjuter upp förhandlingarna och/eller förfarandet.

Enligt civilprocesslagen kan domstolen i exceptionella och brådskande fall som rör barn fatta ett preliminärt/skyddande beslut utan att höra barnet – många domare har använt sig av denna möjlighet.

Det rekommenderas att delgivning av rättegångshandlingar sker via e-File och e-post.

De notarier i Notariekammaren som är behöriga vidtar alla nödvändiga åtgärder, däribland autentisering på distans med hjälp av tjänsten e-Notar, som gör att notariella handlingar kan utföras via videolänk. Fram till den 6 april kunde endast vissa typer av handlingar utföras på distans (utfärdande av fullmakt, försäljning av andelar i privata aktiebolag och några till), men från och med den 6 april kan nästan alla handlingar autentiseras på distans, med undantag för ingående av äktenskap och skilsmässa. Detta innebär att även fastigheter nu kan säljas och överlåtas via autentisering online. Så kommer även att vara fallet efter nödsituationens slut. Estlands advokatsamfund har också uppmuntrat sina medlemmar att arbeta hemifrån och använda alla tillgängliga tekniska kommunikationsmetoder när de tillhandahåller juridisk rådgivning. Samfundet har även betonat behovet av att säkerställa sekretessen mellan advokat och klient. Advokatsamfundet har vidare betonat att begränsningar av rättigheter som införts på grund av nödsituationen måste motiveras och bör ifrågasättas om de åberopas i ett enskilt ärende. Advokaterna är även skyldiga att snabbt anpassa sig till ändrade arbetsförhållanden, uppvisa ett flexibelt och innovativt arbetssätt samt säkerställa att möjligheterna att begära utökning av tidsfrister inte missbrukas.

Kammaren för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare har också meddelat att exekutionstjänstemän och konkursförvaltare har omorganiserat sitt arbete för att kunna arbeta på distans.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Estlands centralmyndighet har arbetat på distans sedan den 13 mars. Kommunikation (meddelanden och handlingar) ska ske via e-post (i civilrättsliga ärenden och i de flesta brottsärenden). Vid behov ska originalhandlingarna skickas via flygpost när nödsituationen har upphävts.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

-

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

-

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

-

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

-

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

För närvarande undersöks behovet av ytterligare ändringar på insolvensområdet (t.ex. i fråga om rekonstruktionsplaner) som kan bidra till att övervinna krisen.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

-

Senaste uppdatering: 31/01/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.