Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

De lagstadgade tidsfristerna för domstolsförfaranden har inte ändrats trots den pågående krisen.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Domstolarna bevarar sin oberoende ställning. Domstolsverket ger emellertid råd och riktlinjer till domstolarna om deras förvaltning.

Domstolsverket har utfärdat riktlinjer med rekommendationer till domstolarna att fortsätta behandlingen av ärenden, med vissa försiktighetsåtgärder, t.ex. att begränsa den fysiska närvaron till brådskande ärenden. Domstolsverket rekommenderar att domstolarna håller förhandlingar via videokonferens eller med hjälp av andra tillgängliga och lämpliga tekniska metoder. Domstolsverket har även publicerat råd för samtliga domstolar om användning av fjärranslutning i samband med rättegångar. Råden har endast tagits fram med det rådande exceptionella läget i åtanke och är inte avsedda att ändra gällande politiska åtgärder, anvisningar eller rekommendationer. Målet med den effektivare användningen av fjärranslutningar är att minimera hälsoriskerna genom att undvika sammankomster. Riktlinjerna finns här, där även framtida riktlinjer kommer att publiceras.

Fram till den 10 maj 2020 hade tingsrätterna i Finland skjutit upp förhandlingarna i 1 431 civilrättsliga ärenden. Uppdaterad information finns här.

Alla kontakter med domstolarna ska främst ske via telefon eller e-post.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Internationell rättshjälp erbjuds fortfarande, men domstolarna prioriterar ärendena utifrån tillgängliga resurser.

De flesta av den finska centralmyndighetens handläggare (förordningarna 2201/2003, 4/2009, 1393/2007 och 1206/2001) arbetar för närvarande på distans. Personal finns tillgänglig på kontoret i begränsad omfattning för brådskande ärenden. Kommunikation via e-post rekommenderas så långt det är möjligt: central.authority@om.fi och maintenance.ca@om.fi (endast underhållsfrågor).

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

-

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Möjligheten att förklara gäldenären i konkurs efter ansökan från borgenären begränsas under tiden från den 1 maj 2020 till den 31 januari 2021. Ett förslag förbereds för att ge gäldenärer förlängd betalningstid från den 1 februari 2021.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

Utsökningslagen ändras för att underlätta gäldenärens ställning från den 1 maj 2020 till den 30 april 2021.

Betalningsperioden och kriterierna för beviljande av utmätningsfria månader kommer att ändras. Mer tid kommer att avsättas för att verkställa avhysningar.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

-

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Uppmaning till allmänt ansvar från borgenärernas sida.

Finland inriktar också sina insatser på att undvika överskuldsättning bland privatpersoner och hushåll.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Ett tillfälligt räntetak på 10 % för konsumentkrediter samt tillfälligt förbud mot direkt marknadsföring av sådana gäller från den 1 juli till den 31 december 2020. Ett förslag förbereds för att förlänga dessa tillfälliga åtgärder.

Förslag om att tillfälligt reglera skuldindrivningskostnader för andra tillgångar än konsumentvaror och begränsa användningen av införsel mot vissa gäldenärer.

Senaste uppdatering: 14/04/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.