Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Tidsfrister (processuella), inklusive begränsningsperioder, som löper ut mellan den 12 mars och fram till en månad efter upphävandet av undantagstillståndet har förlängts. I slutet av ovannämnda period återgår alla tidsfrister till de normala, men inom en period på två månader. Den utökade perioden hindrar emellertid inte de berörda parterna att söka hjälp eller utöva sin rätt till talan på alla tillgängliga sätt och i all möjlig utsträckning under undantagstillståndet.

I princip påverkas inte skyldigheter och tidsfrister som fastställs i avtal, eftersom den nationella lagstiftning som gäller vid särskilda omständigheter (force majeure etc.) kommer att tillämpas. Avtalsenliga sanktioner på grund av gäldenärens underlåtenhet (straffklausul, uppsägningsklausul etc.) ska emellertid upphävas tillfälligt av hänsyn till svårigheterna med verkställandet.

De perioder för påföljder, förlängningar och uppsägningar som föreskrivs enligt lag har också upphävts tillfälligt eller förlängts.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Mellan den 17 mars och den 10 maj har domstolarna endast handlagt brådskande ärenden (förhandlingar om medborgerlig frihet och vårdnad i civila ärenden, verkställighet, skydd av barn, brådskande ärenden i familjedomstolar, däribland skyddsbeslut, och brådskande interimistiska förfaranden).

Sedan den 11 maj har domstolarna återupptagit verksamheten avseende alla ärenden.

Om en domstol inte är tillgänglig kan en annan domstol utses att hantera brådskande fall.

Parterna informeras om domstolens beslut genom tillgängliga metoder, främst via e-post eller telefon (besluten kommer inte att betraktas som delgivna mottagaren).

De skyddsåtgärder för barn och vuxna som löper ut under undantagstillståndet förlängs automatiskt, såvida inte domaren fattar ett annat beslut.

Tidsfristerna för förfrågningar och medlingsåtgärder upphävs och förlängs med ytterligare tre månader från den 23 juni 2020.

Domstolarnas chefer kommer att kunna reglera inflödet av människor till jurisdiktionen och fastställa hur många personer som får komma in i rättssalarna, så att reglerna om fysiskt avstånd kan upprätthållas.

De kan även kontaktas, via vilken kanal som helst, av personer som vill närvara vid förhandlingar där tillgängligheten har begränsats.

Om audiovisuella eller andra elektroniska kommunikationsmedel används för att hålla en förhandling behöver förhandlingen inte hållas på en enda plats.

Slutligen erinras det om att de kommunikationsmedel som används måste garantera att förhandlingarnas konfidentialitet upprätthålls.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

När det gäller rättsligt samarbete hanteras förfrågningarna som vanligt.

Familjesamarbete (förordning 2201/2003): Inom området för internationella bortföranden av barn och skydd av barn arbetar den franska centralmyndighetens handläggare till största delen på distans, men kommer in till kontoret minst en dag i veckan. Detta innebär att nya begäranden kan skickas in via post, fax eller e-post.

Bevisupptagning (förordning 1206/2001): Begärandena hanteras på normalt sätt. Handläggningstiderna kan bli något längre då handläggarna arbetar på distans och kommer in till kontoret en dag i veckan för att hantera de begäranden som kommit in via post eller fax.

Delgivning av handlingar (förordning 1393/2007): Under rådande omständigheter kan delgivningen av handlingar fördröjas. Elektronisk delgivning kan erbjudas om mottagaren har gett sitt samtycke.

Den franska centralmyndigheten enligt dessa tre förordningar (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007) kommunicerar även fortsatt via e-post: (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr) men även via brev eller fax.

Den franska centralmyndigheten enligt förordning (EG) 4/2009 om underhållsskyldigheter kommunicerar via e-post: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

-

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

-

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

Förordning 2020-596 stadgar att gäldenären får begära att rättens ordförande beviljar ett allmänt uppskov så länge förlikningsförfarandet pågår. Under detta förfarande finns också förutsättningar för att bevilja en ”nådatid”.

Se vidare förordning 2020-596 av den 20 maj 2020.

Påminnelse (åtgärder som inte är specifika för covid-19-situationen):

Under förfaranden om rättslig omorganisation (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) kan ett generellt uppskov för enskilda verkställighetsåtgärder tillämpas (med specifika undantag).

Innan ett likvidationsförfarande (procédure de liquidation judiciaire) eller ett förfarande om rättslig omorganisation (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire) inleds kan på gäldenärens begäran ett informellt och slutet förfarande (förlikningsförfarande) inledas. Om en borgenär vidtar icke-rättsliga eller rättsliga åtgärder mot gäldenären under förlikningsförfarandet får gäldenären be rättens ordförande att bevilja en ”nådatid”.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

Påminnelse (åtgärder som inte är specifika för covid-19-situationen):

Under förfaranden om rättslig omorganisation (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) får borgenärer enligt handelslagen inte upphäva eller ändra väsentliga verkställighetsavtal till gäldenärens nackdel.

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

-

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Förordning 2020-596 ger domstolen möjlighet att bevilja gäldenären ändring och tidsförlängning av planen för rättslig omorganisation.

De som beviljar ny eller provisorisk finansiering under förfaranden om rättslig omorganisation kan ha rätt att erhålla en specifik förmån (förtur till betalning vid efterföljande insolvens). Domstolen ska bevilja denna förmån på specifika villkor.

Förenklade likvidationsförfaranden för enmansföretag och småföretag underlättas.

Se vidare förordning 2020-596 av den 20 maj 2020.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

De viktigaste symbolåtgärderna är följande:

Ekonomiska och finansiella åtgärder för att stödja affärsverksamhet: Ett statligt garantisystem som ska tillämpas på nya penninglån som beviljas av finansinstitut (med specifika villkor som måste uppfyllas).

Sociala åtgärder: Företag kan ansöka om ett deltidsverksamhetssystem under ovanliga förhållanden.

Se vidare: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.