Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Hittills har inga civilrättsliga tidsfrister fastslagits. De enda bestämmelser som finns på området avser långvariga avbrott i straffrättsliga förfaranden. Inom tysk civilprocessrätt finns flexibla bestämmelser om förlängning av tidsfrister och uppskjutande respektive återupptagande av förfaranden, vilket är en hjälp i tvister under covid-19-krisen.

Närmare uppgifter om lagstiftningsåtgärder finns på det federala justitie- och konsumentskyddsministeriets webbplats.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Tack vare de lagstadgade bestämmelserna om civilrättsliga förfaranden har domstolarna redan nu goda möjligheter att agera flexibelt i denna exceptionella situation. Det kommer an på de berörda domstolarna och domarna att besluta vilka åtgärder som ska vidtas i det enskilda fallet, t.ex. skriftligt förfarande, befrielse från bevisupptagning och bevisupptagning via videokonferens. Detta innebär att domstolarnas rättsliga oberoende upprätthålls.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Samarbete i mål som rör familjeärenden (förordning 2201/2003):

Centralmyndigheten är fullt operativ i enlighet med förordning (EG) nr 2201/2003. Ansökningar kan lämnas in i pappersform.

Samarbete i mål som rör underhåll (förordning 4/2009):

Centralmyndigheten är fullt operativ i enlighet med förordning (EG) nr 4/2009. Ansökningar kan lämnas in i pappersform.

Bevisupptagning (förordning 1206/2001) och delgivning av handlingar (förordning 1393/2007):

Det finns inte några begränsningar för rättsväsendets verksamhet. Framställningar om delgivning och bevisupptagning verkställs.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Skyldigheten att ansöka om insolvensförfaranden för finansiella bolag, handelsbolag utan obegränsat ansvar samt föreningar och stiftelser har inte upphävts sedan den 1 maj 2021. Vissa rättsliga konsekvenser av uppskjutandet gäller dock fortfarande, särskilt det utvidgade skyddet mot överklaganden enligt § 2.1 2–5 i lagen om uppskov med insolvens till följd av covid-19 i dess nuvarande lydelse.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Begränsningen av en borgenärs rätt att ansöka om insolvens gällde enbart till och med den 28 juni 2020. Sedan den 29 juni 2020 har borgenärer åter obegränsad möjlighet att ansöka om inledande av insolvensförfaranden, under förutsättning att borgenären har ett juridiskt intresse av att inleda ett insolvensförfarande och visar att fordran och skälet till att inleda ett förfarande är trovärdiga.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar
2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Hittills har inga åtgärder rörande tidsfrister i civilmål vidtagits. Det är inte nödvändigt att vidta några specifika åtgärder eftersom rättsordningen i Tyskland ger domare rätt att ta hänsyn till covid-19-relaterade omständigheter i pågående domstolsförhandlingar.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Under det tillfälliga upphävandet av skyldigheten att ansöka om insolvens mildrades ansvarsriskerna för chefer, borgenärer och avtalspartner i insolventa företag för att främja tillhandahållandet av ytterligare kapital och fortsättningen av affärsförbindelser, se § 2 i lagen om uppskov med insolvens till följd av covid-19 (COVInsAG). Individuella lättnader gäller fortfarande, t.ex. förtydligandet att återbetalningskravet för nya lån som beviljats under uppskjutandeperioden inte anses vara till men för borgenären förrän den 30 september 2023 (§ 2.1 2 i COVInsAG). Betalningar för fordringar som skjutits upp till och med den 28 februari 2021 ansågs inte heller vara till skada för borgenärerna förrän den 1 april 2022, såvida inte ett insolvensförfarande inletts före den 18 februari 2021 (§ 2.1 5 i COVInsAG). Prognosperioden för insolvensprövning förkortades enligt § 4 COVInsAG till och med den 31 december 2021, och för förfaranden som avser gäldenärer som råder över sina tillgångar och i s.k. Skyddssköldförfaranden (Schutzschirmverfahren) gällde under samma period olika tillträdesfrämjande lättnader, (jfr. §§ 5 och 6 i COVInsAG).

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Konsumenters förpliktelser beträffande konsumentlån sköts – på vissa villkor – upp i tre månader från och med den 1 april 2020. Regeln upphörde att gälla den 30 juni 2020.

Bolagsrättens tidsfrister för bolagsstämmor förlängs. Aktieägarnas eller deras ombuds rätt att fysiskt närvara kan tillfälligt upphävas av styrelsen (aktiebolag).

Konsumenter och mikroföretag som inte kan verkställa betalningar till följd av krisen har beviljats rätten att vägra att fullgöra ”avtal som är väsentliga för uppfyllandet av kraven i en pågående förbindelse” (bl.a. leveranser av gas, vatten, elström, telekommunikationstjänster), om dessa avtal har ingåtts före den 8 mars 2020. Bestämmelsen upphörde att gälla den 30 juni 2020.

Senaste uppdatering: 12/07/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.