Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Hittills har några civilrättsliga tidsfrister inte antagits. De enda bestämmelserna avser långvariga avbrott i straffrättsliga förfaranden. (Tysklands civilprocesslag innehåller flexibla bestämmelser om förlängning av tidsfrister, vilandeförklaring av förfaranden och återställande av försutten tid som hjälp i tvister under covid-19-krisen.)

Ytterligare information om lagstiftningsåtgärder finns på det federala justitie- och konsumentskyddsministeriets webbplats.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

De lagstadgade bestämmelserna om civilrättsliga förfaranden ger domstolarna redan nu stora möjligheter till flexibelt agerande i denna exceptionella situation. Det kommer an på de berörda domstolarna och domarna att besluta vilka åtgärder som ska vidtas från fall till fall, t.ex. skriftligt förfarande, befrielse från bevisupptagning och bevisupptagning via videokonferens. Domstolarnas rättsliga oberoende har upprätthållits.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Familjesamarbete (förordning 2201/2003):

Förbundsjustitieministeriet har begränsat sina tjänstemäns fysiska närvaro med hänvisning till hälsoläget. Centralmyndigheten är dock fullt operativ i enlighet med förordning (EG) nr 2201/2003. Ansökningar kan lämnas in i pappersform.

Underhållssamarbete (förordning 4/2009):

Samarbete i frågor som rör underhållsskyldighet (förordning (EG) nr 4/2009):

Förbundsjustitieministeriet har begränsat sina tjänstemäns fysiska närvaro med hänvisning till hälsoläget. Centralmyndigheten är fullt operativ i enlighet med förordning (EG) nr 2201/2003, även om förseningar i handläggningen av ärenden fortfarande är möjliga. Ansökningar kan lämnas in i pappersform.

Bevisupptagning (förordning 1206/2001) och delgivning av handlingar (förordning 1393/2007):

Rättsväsendets funktion i Tyskland håller gradvis på att breddas för att ta hänsyn till infektioner och lokala särdrag. Förseningar i handläggningen av ansökningar om delgivning och bevisupptagning kan därför inte uteslutas. Domstolarna tar i synnerhet hänsyn till lokala förhållanden när de fattar oberoende beslut om verkställandet av ansökningar om bevisupptagning.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift per den 16 april 2020

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Uppskov med gäldenärens skyldighet att ansöka om insolvens (fram till den 30 september 2020) om

  • insolvensen beror på covid-19, och
  • ett befintligt likviditetsunderskott troligen kan elimineras.

Båda förutsättningarna ansågs föreligga om gäldenären hade tillräcklig likviditet den 31 december 2019. Justitieministeriet hade befogenhet att förlänga uppskovet till den 31 mars 2021. Denna befogenhet har upphävts.

Från den 1 oktober till den 31 december 2020 uppskjuts gäldenärens skyldighet att ansöka om insolvens på grund av överskuldsättning (”Überschuldung”) om överskuldsättningen är covid-19-relaterad. Sedan den 1 oktober 2020 är gäldenärens skyldighet att ansöka om insolvens på grund av bristande betalningsförmåga (”Zahlungsunfähigkeit”) åter i kraft.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Begränsning av borgenärens rätt att ansöka om insolvens; för ansökningar inlämnade mellan den 28 mars och den 28 juni 2020 krävs för inledande av insolvensförfaranden att gäldenären var insolvent redan den 1 mars 2020. Begränsningen har utlöpt. Justitieministeriet har befogenhet att förlänga begränsningen fram till den 31 mars 2021. Denna befogenhet har upphävts.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

-

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

Uppskov med uppsägning av hyresavtal. Hyresvärden får inte säga upp hyresavtal för mark eller lokaler på grund av att hyresgästen inte har fullgjort en hyresbetalning under tiden från den 1 april 2020 och den 30 juni 2020 trots att betalningen var förfallen, om den uteblivna betalningen är en följd av covid-19-pandemin. Uppsägningen skjuts upp till juni 2022.

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Hittills inga åtgärder som rör tidsfrister i civilmål. Det är inte nödvändigt att vidta specifika åtgärder eftersom rättsordningen i Tyskland ger domare rätt att ta hänsyn till covid-19-relaterade omständigheter när de leder domstolsförhandlingar.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Ansvarighetsrisker har reducerats för befattningshavare, borgenärer och avtalspartner för insolventa företag för att uppmuntra tillförseln av nya pengar och bibehållandet av affärsrelationer. Sedan den 1 oktober 2020 gäller dessa minskade ansvarighetsrisker bara beträffande överskuldsatta företag.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Konsumenters förpliktelser beträffande konsumentlån har – på vissa villkor – uppskjutits i tre månader från och med den 1 april 2020. Denna regel utlöpte den 30 juni 2020.

Tidsfristerna enligt bolagsrätten förlängs för avhållande av bolagsstämmor. Aktieägarnas eller deras ombuds rätt att fysiskt närvara kan tillfälligt upphävas av styrelsen (aktiebolag).

Konsumenter och mikroföretag som konstaterar sig vara oförmögna att verkställa betalningar som följd av krisen har beviljats rätt att vägra att fullgöra ”avtal som är väsentliga för genomförandet av en pågående förbindelse” (bl.a. leveranser av gas, vatten, elström, telekommunikationstjänster), om dessa avtal har ingåtts tidigare än den 8 mars 2020. Bestämmelsen utlöpte den 30 juni 2020.

Senaste uppdatering: 19/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.