Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Grekland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

-

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Genom ett ministerbeslut har alla förfaranden som utförs av de grekiska domstolarna och deras avdelningar avbrutits fram till den 15 maj 2020, med undantag av brådskande och betydande verksamheter och ärenden.

De förfaranden som utförs av tvistemålsdomstolarna och deras avdelningar avbröts fram till den 10 maj 2020.

De rättsliga tjänsterna begränsas till de verksamheter som behövs för att hantera nödvändiga arbetsuppgifter och brådskande ärenden.

Sammanträden och andra verksamheter i samband med domstolarnas arbete utförs om möjligt på distans med hjälp av tekniska lösningar. It-kommunikationshjälpmedel och -verktyg har tillhandahållits för att domare, åklagare och andra rättsliga aktörer ska kunna hålla videokonferenser och arbeta på distans.

I vissa större domstolar går det att lämna in elektroniska ansökningar om intyg. I detta fall har medborgare och advokater möjlighet att ta emot dem elektroniskt via en webbportal.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Skydds- och begränsningsåtgärder har vidtagits av den grekiska regeringen för att hantera farorna med spridningen av coronaviruset och dess socioekonomiska konsekvenser, och för att säkerställa att marknaden och den offentliga sektorn fungerar som vanligt.

Justitieministeriet har, i egenskap av centralmyndighet enligt civilrättsliga konventioner/fördrag och i överensstämmelse med EU:s förordningar om rättsligt samarbete på privaträttens område, inrättat ett roterande system med distansarbete och fysisk närvaro på arbetsplatsen.

Hittills har centralmyndigheten varit verksam med nästan full kapacitet, även om tillfälliga förseningar i behandlingen av vissa framställningar är ofrånkomliga till följd av den långvariga hälsokrisen.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Tillfälligt upphävande av alla relevanta förfaranden från den 7 till den 30 november 2020.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Tillfälligt upphävande av alla relevanta förfaranden från den 7 till den 30 november 2020.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

Tillfälligt upphävande av alla verkställighetsförfaranden från den 7 till den 30 november 2020.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Tillfälligt upphävande av prövningsförfaranden vid samtliga domstolar av folkhälsoskäl från den 7 till den 30 november 2020. Tillfälligt upphävande av insolvensförfaranden från den 7 till den 30 november 2020.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Det grekiska bankförbundet och finansministern har enats om att bankerna ska efterskänka återbetalning av kapitaltillskott enligt låneavtal med företag som påverkats av covid-19-pandemin på ansökan av gäldenären.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

För företag som har påverkats av covid-19-pandemin och deras arbetstagare (samt enskilda personer som hyr ut lokaler till sådana drabbade företag):

  • Längre frist för skattebetalning utan påförd ränta eller straffavgifter.
  • Längre frist för betalning av sociala avgifter.
Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.