Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Ungern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Tillgången till rättvisa och kontinuitet i pågående förfaranden måste säkras. Därmed görs inget uppehåll i ungerska domstolar. Särskilda förfaranderegler godkänns för att underlätta deras verksamhet, t.ex. i samband med eventuella epidemiologiska åtgärder. Alla domstolar bedriver verksamhet.

Tidsfristerna har i regel fortsatt att löpa som vanligt även under rådande hälsokris.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Tillgången till rättsväsendet och kontinuiteten i pågående förfaranden har säkerställts, och ingen av de ungerska domstolarna har stängt.

Tillgången till rättsväsendet och kontinuiteten i pågående förfaranden har säkerställts, och ingen av de ungerska domstolarna har stängt. Rättegångsförfaranden som måste genomföras på en plats som är föremål för en epidemiologisk åtgärd får i allmänhet inte genomföras under hälsokrisen. Om det är motiverat av epidemiologiska skäl får hörandet hållas via ett elektroniskt kommunikationsnät eller på annat sätt för överföring av elektroniska bilder och ljud.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Centralmyndigheterna bedriver sin verksamhet som vanligt.

Genomförandet av framställningar om rättsligt stöd kan försenas jämfört med normala omständigheter.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

-

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Åtgärder som avser företag:

  • likvidationsförfaranden får inledas först när 75 dagar har förflutit efter den betalningsförfallodag som anges i betalningspåminnelsen,
  • likvidationsförfaranden får bara inledas på grundval av fordringar som överstiger 400 000 HUF,
  • i ett förfarande om laglighetsövervakning får en företagsregisterdomstol inte förklara ett företag upplöst,
  • förfaranden för att förklara ett företag upplöst som inletts på grund av att skatteregistreringsnumret har dragits in uppskjuts till den 30 juni 2021,
  • som allmän regel gäller att förfaranden för tvångsnedläggning uppskjuts till den 30 juni 2021 och inte får inledas på grund av att ett likvidationsförfarande inte har slutförts.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

Ett lagstadgat betalningsanstånd införs för gäldenärer i kredit- och låneavtal samt avtal om finansiell leasing fram till den 31 december 2020.

Enligt förordning CVII 2020 utsträcks slutdatumet till den 30 juni 2021 för gäldenärer inom vissa samhällsgrupper (arbetslösa, tidigare deltagare i offentliga arbetssystem, föräldrar med försörjningsansvar för barn, pensionärer, parter i personliga insolvensförfaranden).

Detta innebär att gäldenärer i samtliga fortsatt gällande avtal som ingicks och utbetalades före den 19 mars 2020 får anstånd med återbetalning av kapital, ränta och avgifter.

Betalningsanståndet gäller fram till årets slut.

Återbetalningsfristen kommer att förlängas med den tid som betalningsanståndet avser, och själva avtalen kommer att förlängas om kreditavtalet normalt skulle löpa ut under betalningsanståndet. Också garantierna förlängs med samma tid (nio månader).

Anståndet med skuldåterbetalning omfattar endast krediter som beviljas av nationella finansföretag, och därmed omfattas inte krediter från internationella finansieringsinstitutioner av denna åtgärd.

Återbetalningsanståndet omfattar lån som arbetstagare tecknat. Det omfattar även gäldenärer i personliga insolvensärenden (i tvisteförfaranden och utomrättsliga förfaranden) och skuldåterbetalningsplaner som baseras på utomrättsliga uppgörelser, avtal om skulduppgörelser i domstol eller domstolsbeslut.

Ränta och avgifter som inte betalas under betalningsanståndet kommer inte att kapitaliseras utan bör återbetalas senare efter betalningsanståndets slut till samma belopp och på samma villkor. De bör alltså inte bli högre på grund av betalningsanståndet. Återbetalningstiden förlängs i enlighet därmed.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

Anstånd med uppsägning av avtal fram till den 30 juni 2021 vid utebliven betalning (låneavtal, kreditavtal och avtal om finansiell leasing som beviljats inom ramen för borgenärens verksamhet) – särskild skyldighet att försöka omförhandla avtalet (lag CVII från 2020 träder i kraft den 1 januari 2021).

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Tillgången till rättvisa och kontinuitet i pågående förfaranden måste säkras. Därmed görs inget uppehåll i ungerska domstolar. Särskilda förfaranderegler godkänns för att underlätta deras verksamhet, t.ex. i samband med eventuella epidemiologiska åtgärder. Alla domstolar bedriver verksamhet.

Rättegångsförfaranden som måste genomföras på en plats som är föremål för en epidemiologisk åtgärd får i allmänhet inte genomföras under hälsokrisen.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

-

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

-

Senaste uppdatering: 15/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.