Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Irland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Ingen särskild lagstiftning gäller för tidsfrister. Förfaranden där den lagstadgade tidsfristen kommer att löpa ut innan ”begränsningsperioden” upphör betraktas som nödvändig verksamhet (se den andra kolumnen).

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Domstolskontoren kommer att vara öppna och ta emot brådskande handlingar. Brevlådor tillhandahålls för inlämning av handlingar, vilket minskar behovet av kontakt med personalen i receptionen. Domstolskontoren kan även i fortsättningen kontaktas via e-post eller brev.

Civilrättsliga ärenden kan skjutas upp efter samtycke via e-post. Endast brådskande ärenden kommer att behandlas under de kommande veckorna.

Ansökningar gällande brådskande familjeärenden är tillåtna, däribland skyddsbeslut, tillfälliga och akuta besöksförbud och förlängning av beslut.

Ansökningar kan även lämnas in för nödvändiga verksamheter, såsom brådskande ärenden om förmyndarskap eller brådskande ansökningar om rättslig omprövning.

Kommunikation via videolänk för alla personer som för närvarande är i polisförvar har underlättats genom ett beslut av överdomstolens ordförande.

Ett pilotprojekt håller på att genomföras för att underlätta domstolsförhandlingar på distans och via videolänk med parternas samtycke.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Personalen vid justitie- och jämställdhetsministeriet och centralmyndigheterna arbetar huvudsakligen från hemmet. Kommunikation sker företrädesvis via e-post.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

-

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Genom Companies (Miscellaneous Provisions) (Covid-19) Act 2020 införs tillfälliga ändringar av Companies Act 2014 och Industrial and Provident Societies Acts 1893–2014 för att ta itu med frågor som uppstår till följd av covid-19.

När det gäller examinership (förebyggande rekonstruktion) innehåller lagen bestämmelser om företags solvens: perioden för examinership förlängs från 100 till 150 dagar och tröskeln för när ett företag anses oförmöget att betala sina skulder höjs från 10 000 euro för en enda borgenär och 20 000 euro sammanlagt till 50 000 euro för vardera.

Åtgärder enligt lagen ska upphöra den 31 december 2020, men en utvidgning av dessa bestämmelser övervägs för närvarande.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

-

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Man har enats om åtgärder för att stödja ett smidigt fungerande insolvenssystem, däribland en lättnad i vissa domstolsregler och vissa pauser i betalningarna, där så är lämpligt.

Mer information finns på https://www.courts.ie/covid-19-notices.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Banker och andra långivare presenterade samordnade flexibla anståndsåtgärder i mars för att stödja kunder vars inkomster påverkades av covid-19. Detta inbegrep pauser i betalningarna av hypotekslån och andra lån på inledningsvis tre månader (senare förlängt till sex månader) för vilka en ansökan lämnades in före den 30 september 2020.

Under oktober löpte de allra flesta av dessa pauser i betalningarna ut.

Sedan den 1 oktober har anståndet baserats på långivarnas individuella bedömning eller bedömning från fall till fall av låntagarnas ekonomiska förhållanden. Låntagare har fått ytterligare finansiellt stöd/anstånd eller håller på att fylla i en standardiserad ekonomisk redovisning (SFS, Standard Financial Statement) för att den lämpligaste typen av anstånd för dem ska kunna fastställas. Detta kan omfatta kortsiktiga åtgärder såsom ytterligare pauser i betalningarna eller mer långsiktiga åtgärder.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Det finns ekonomiskt stöd, utbildning och vägledning för att hjälpa företag att mildra effekterna av covid-19 och återgå till arbetet på ett säkert sätt.

Lönebidragssystemet för arbetsgivare (EWSS, Employment Wage Subsidy Scheme) ger tillgång till ett schablonstöd för att stödja arbetsgivare i den privata sektorn som drabbas av betydande ekonomiska avbrott. EWSS har ersatt det tillfälliga lönebidragssystemet (Temporary Wage Subsidy Scheme) och kommer att gälla till och med den 31 mars 2021.

Ett system för stöd vid covid-19-restriktioner (CRSS, COVID Restrictions Support Scheme) har utformats för att erbjuda riktat, lägligt och tillfälligt sektorspecifikt stöd till företag som tvingas lägga ned eller bedriva handel på betydligt lägre nivåer till följd av restriktioner som införts mot dem med anledning av covid-19.

Covid-19-kreditgarantisystemet (COVID-19 Credit Guarantee Scheme) underlättar lån på upp till 2 miljarder euro till stödberättigade företag. Lånen ur systemet sträcker sig från 10 000 euro till 1 miljon euro i upp till fem och ett halvt år.

Covid-19-företagslån på upp till 25 000 euro finns tillgängliga genom Microfinance Ireland amorteringsfritt och räntefritt under de första sex månaderna och motsvarande ytterligare sex månader räntefritt på vissa villkor.

Mer information om olika sorters företagsstöd finns på https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/.

Ett system för uppskov med betalning av skulder (Debt Warehousing Scheme) för vissa skatter har införts. Systemet innebär att moms- och källskatteskulder (arbetsgivare) som uppkommit för företag under den period med begränsad handel som orsakats av covid-19 kan ”parkeras” räntefritt under tolv månader efter det att handeln återupptagits. Vid utgången av den räntefria perioden på tolv månader kan skulden betalas i sin helhet utan att någon ränta tas ut, eller betalas genom ett stegvist betalningsarrangemang med en betydligt lägre räntesats på 3 % per år. Detta kan jämföras med den normala räntesatsen på 10 % per år som annars skulle gälla för sådana skulder.

Senaste uppdatering: 12/04/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.