Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Civilrättsliga förfaranden ska genomföras skriftligen så länge parternas rättigheter inte åsidosätts och om domstolen anser att det är möjligt. I stället för att senarelägga domstolsförhandlingar har Lettland övergått till skriftliga förfaranden, om det inte är absolut nödvändigt att hålla en konventionell domstolsförhandling, om det är mycket brådskande att gå igenom ärendet eller om det finns en hög risk för allvarlig kränkning av rättigheter.

Begränsningsperioderna (t.ex. preskription) har skjutits upp mellan den 12 mars och den 1 juli.

Verkställighetsförfaranden: Den längsta perioden för frivilligt fullgörande av skyldigheter enligt domar avseende återlämning av varor, indrivning av skuld eller vräkning har förlängts från 10 dagar till 60 dagar, förutom i ärenden där domen bör verkställas omedelbart.

Pantsättning: Tidsfristen för beslut om uppfyllande av krav på pantsättning har förlängts från 30 dagar till 60 dagar.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Republiken Lettland har utfärdat riktlinjer för organisation av arbetet inom distrikt (städer) och regionala domstolar under nödsituationen. I dessa riktlinjer rekommenderas att förhandlingar i brådskande ärenden, i händelse av en nödsituation, om möjligt organiseras genom en videokonferens.

Om förhandlingar hålls med fysiska personer närvarande måste nödvändig distans upprätthållas mellan de personer som deltar i förhandlingarna, och andra försiktighetsåtgärder ska vidtas (rummen ska ventileras etc.).

Från och med den 12 maj 2020 får domstolarna återuppta domstolsförhandlingar med fysiskt närvarande personer, förutsatt att de regler för sammankomster inomhus som fastställts av ministerrådet beaktas när ärendena behandlas.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

I händelse av en nödsituation ska alla framställningar och bifogade handlingar som godtas skickas elektroniskt (via e-post) för att upprätthålla trovärdigheten. Framställningar om ömsesidig rättshjälp skannas, omvandlas till PDF-format och vidarebefordras till andra länder från justitieministeriets officiella e-postadress. Samma förfarande godtas av andra länder.

Det rättsliga samarbetet upprätthålls fortfarande, t.ex. genomförandet av framställningar om delgivning av handlingar eller förhandlingar via videokonferens.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

-

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Borgenärer är förbjudna att ansöka om insolvensförfaranden beträffande en juridisk person fram till den 1 mars 2021, utom i fall som har att göra med gäldenärens underlåtenhet att uppfylla sina juridiska skyddsåtgärder (rekonstruktionsförfaranden).

Fram till den 30 juni 2021 är gäldenären inte skyldig att ansöka om insolvensförfaranden beträffande en juridisk person, såvida inte 1. insolvens har fastställts i början av eller under likvidationen, 2. gäldenären inte kan följa planen för juridiska skyddsåtgärder eller 3. gäldenären inte har betalat full lön till den anställde, ersättning för skada till följd av ett olycksfall i arbetet eller arbetssjukdom eller inte har betalat obligatoriska socialförsäkringsavgifter inom två månader från den dag då lönen ska betalas.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

Moratoriet för skuldindrivning är inte tillämpligt på administrativa beslut, som kan verkställas med tvingande verkan direkt, utan att man behöver invänta att de vinner laga kraft. Om ett beslut om pantsättning av medel som ska göras av gäldenären meddelas i ett verkställighetsärende och det har konstaterats att gäldenären har covid-19 eller att gäldenären har varit i karantän får exekutionstjänstemannen på gäldenärens begäran upphäva det beslut som utfärdats till kreditinstitutet eller en annan betaltjänstleverantör om pantsättning av pengarna. Efter det att ett intyg om sjukledighet har utfärdats till gäldenären ska exekutionstjänstemannen i sådana fall fortsätta att driva in beloppet från gäldenärens likvida medel till kreditinstitutet eller en annan betaltjänstleverantör genom att utarbeta och till kreditinstitutet eller en annan betaltjänstleverantör skicka ett nytt beslut om pantsättning av pengarna, om detta påkallas av omständigheterna i det särskilda verkställighetsärendet.

I verkställighetsärenden som rör besittningstagande av fast egendom och ärenden som rör avhysning av personer och egendom från lokaler ska exekutionstjänstemannen i det meddelande till gäldenären som avses i civilprocesslagen om skyldigheten att verkställa ett domstolsavgörande och lämna lokalerna fastställa en tidsfrist på minst 30 dagar. Om lokalerna inte lämnas eller gäldenären inte har anlänt vid den tidpunkt som anges i beslutet om besittningsrätt inom den tidsfrist som fastställts av exekutionstjänstemannen ska den edsvurna exekutionstjänstemannen fastställa datumet till tidigast den 30:e dagen från och med den dag då meddelandet från den edsvurna exekutionstjänstemannen översändes.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

I stället för att skjuta upp domstolsförhandlingar har Lettland övergått till ett skriftligt domstolsförfarande bortsett från i fall där det är absolut nödvändigt med en riktig domstolsförhandling.

Domstolen har beslutat att domstolsförhandlingar huvudsakligen ska genomföras via videokonferens, särskilt när juridiska personer deltar och i ärenden som leds av en advokat.

Dessutom kan ansökningar om juridiska skyddsåtgärder, insolvensförfaranden beträffande en juridisk person och insolvensförfaranden beträffande en fysisk person inges elektroniskt så länge det finns hot mot den epidemiologiska säkerheten på grund av spridningen av covid-19.

 

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Fram till den 30 juni 2021 kan verkställandet av en skuldåterbetalningsplan (som en del av ett insolvensförfarande beträffande en fysisk person) skjutas upp; perioden för att genomföra planen förlängs med uppskjutandetiden.

Borgenärskommitténs möten kan hållas på distans (detta gäller fortfarande och har införts i insolvenslagen som en permanent bestämmelse).

Fram till den 30 juni 2021 kan tidsfristen för att genomföra en plan för juridiska skyddsåtgärder fastställas till högst fyra år (för nya planer och sådana som ännu inte har förlängts), om samtycke ges av en majoritet av borgenärerna enligt insolvenslagen. Fram till den 30 juni 2021 kan planer för juridiska skyddsåtgärder, som redan har förlängts en gång eller ursprungligen har fastställts till fyra år, förlängas med ytterligare ett år, om samtycke ges av en majoritet av borgenärerna enligt insolvenslagen.

Dessutom kommer hänsyn att tas till borgenärernas begränsade rätt att ansöka om insolvens vid beslut om att tillgodose arbetstagares fordringar som garanteras av staten.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

De skattebetalare vars skatteinbetalning har försenats på grund av spridningen av covid-19 har rätt att ansöka om uppskov med skatt (för en period på upp till tre år) senast den 30 juni 2021 hos skattemyndigheten. Förseningsavgifter beräknas inte i detta fall.

Lokala myndigheter har rätt att fastställa andra tidsfrister för betalning av fastighetsskatt under 2020 och 2021 som skiljer sig från de tidsfrister som fastställs i lagen om fastighetsskatt och senarelägga dem inom ramen för respektive beskattningsår. De lokala myndigheterna tillämpar inte förseningsavgifter i detta fall.

Program för att minska den administrativa och finansiella bördan för företag på grund av långsam återbetalning av överskjutande mervärdesskatt, vilket ökar företagens disponibla rörelsekapital.

Förlängning av tidsfristen för betalning av fastighetsskatt (tillgängligt under 2020 och 2021).

Flera stödprogram finns tillgängliga för covid-19-drabbade företag och deras anställda för att säkerställa återhämtning och tillväxt:

 1. Bidrag för spilltid till skattebetalarna så att de kan fortsätta med sin verksamhet under covid-19-krisen (tillgängligt fram till den 30 juni 2021).
 2. Bidrag till skattebetalarna så att de kan fortsätta med sin verksamhet under covid-19-krisen (tillgängligt fram till den 30 juni 2021).
 3. Bidrag till företag som drabbats av covid-19-krisen för att säkerställa flödet av rörelsekapital (tillgängligt fram till den 30 juni 2021).
 4. Garantier till stora företag som påverkats av spridningen av covid-19 (tillgängligt fram till den 30 juni 2021).
 5. Lån och räntesubventioner för dessa till företag för att främja konkurrenskraften.
 6. Program för mikrolån och uppstartslån tillhandahålls små och medelstora företag för kapitalflöden och investeringar (tillgängligt fram till den 31 december 2023).
 7. Garantier för researrangörer (tillgängligt fram till den 31 december 2023).
 8. Garantier för amorteringsbefrielse (tillgängligt fram till den 30 juni 2021).
 9. Lån till rörelsekapital (tillgängligt fram till den 30 juni 2021).
 10. Exportkreditgarantier (tillgängligt fram till den 30 juni 2021).
 11. Kapitalfond för stora företag (tillgängligt fram till den 30 juni 2021).
 12. Stödprogram för att främja sysselsättningen i covid-19-drabbade exportföretag (tillgängligt fram till den 31 november 2020).
 13. Stödprogram för att främja sysselsättningen i covid-19-drabbade företag inom turistsektorn.
 14. Stöd för hotells driftskostnader (tillgängligt fram till den 18 december 2020).
 15. Driftstopp på grund av covid-19 och regeringens restriktioner (tillgängligt fram till den 30 juni 2020).
 16. Program för främjande av internationell konkurrenskraft och export (tillgängligt fram till den 31 december 2023).
 17. Utbildning för att förbättra arbetstagarnas kompetens (tillgängligt fram till den 31 december 2023).
Senaste uppdatering: 27/04/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.