Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Litauen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Litauen har inte antagit någon officiell rättsakt om tillfälligt upphävande eller förlängning av processuella tidsfrister för civilrättsliga ärenden. Beslut om eventuella förnyelser eller utökningar av de processuella tidsfristerna fattas från fall till fall av den domstol som behandlar ärendet.

Domstolsrådet har skickat ut rekommendationer till Litauens domstolar med uppmaningen att ” göra flexibla bedömningar av enskilda personers framställningar om förlängning av en missad tidsfrist för inlämning av en rättegångshandling eller vidtagande av en rättslig åtgärd” under och efter karantänperioden, om de nämnda åtgärderna hindrats av det undantagstillstånd som utlysts Litauen och som lett till ändrade arbetssätt inom de statliga institutionerna. Den person som begär förlängning av en missad tidsfrist ska tillhandahålla domstolen uppgifter som styrker sådana omständigheter tillsammans med framställningen.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Domstolsrådet har utfärdat rekommendationer till domstolarnas ordförande när det gäller organisationen av arbetet i deras respektive domstolar under karantänperioden, och ordförandena kan själva specificera rekommendationerna efter egna beslut.

Civilrättsliga förfaranden, företrädesvis med skriftliga metoder, äger rum på vanligt sätt. I civilrättsliga ärenden där en muntlig förhandling är obligatorisk och där parterna har förklarat att de vill delta i förhandlingen ska den planerade muntliga förhandlingen skjutas upp på obestämd tid, varefter deltagarna i förfarandet ska komma överens om möjliga preliminära datum för förhandlingen.

Muntliga domstolsförhandlingar är begränsade till civilrättsliga ärenden som måste behandlas omedelbart, däribland ärenden som gäller domstolens möjlighet att förlänga en ofrivillig sjukhusvistelse och/eller en ofrivillig behandling, omplacering av ett barn från en otrygg miljö och ärenden som föreskrivs enligt civilprocesslagen. Muntliga förhandlingar på distans ska prioriteras om domstolen har resurser för detta.

I brådskande ärenden ska säkerhetsrekommendationerna följas under den muntliga förhandlingen (social distansering, desinficering av lokalen).

Beslut om rättsliga förfaranden skickas ut elektroniskt med prioritering av det rättsliga informationssystemet. I undantagsfall skickas handlingarna med e-post och vanlig post till personer som inte har tillgång till det rättsliga informationssystemet. Rättsliga handlingar och annan korrespondens skickas till berörda parter som inte deltar i förhandlingarna (t.ex. exekutionstjänstemän, notarier) via det statliga systemet för e-leverans eller via e-post, och endast i exceptionella fall med vanlig post. Kommunikation/samarbete sker med hjälp av elektroniska metoder, däribland telefon.

Om rättsliga handlingar inte kan delges direkt till personer i domstolarna tas de emot elektroniskt eller skickas med post.

Exekutionstjänstemän: De rättsliga tjänstemännen började arbeta på distans den 16 mars, och de fortsätter att tillhandahålla de flesta av sina vanliga tjänster till borgenärer och gäldenärer under karantänperioden. Eftersom direkta kontakter är begränsade kommunicerar de rättsliga tjänstemännen och deras anställda med förhandlingsdeltagarna via telefon, e-post, webbplatsen http://www.antstoliai.lt/ eller reguljär post. Karantänen utgör för närvarande inte något hinder för inlämning av nya verkställighetsbeslut. Skriftliga verkställighetsbeslut kan skickas till tjänstemännen via vanlig post, och elektroniska verkställighetsbeslut kan skickas via e-post eller via de rättsliga tjänstemännens informationssystem på webbadressen http://www.antstoliai.lt/. Under karantänperioden ska de rättsliga tjänstemännen även avstå från att tillkännage nya auktioner.

När det gäller organisationen av notariernas arbete håller utkast till ändringar av lagen om notarieyrket och civilrätten på att utarbetas. Genom ändringarna föreskrivs att de flesta av de notarietjänsterna ska flyttas till internet och tillhandahållas på distans. I utkastet till ändringar ingår även förslag om att notarier ska ha rätt att utföra notarietjänster på distans och genomföra dem som elektroniska notariella handlingar. Informationen kommer att överföras till öppna statliga register och informationssystem. Besök vid notariekontor kommer att begränsas till direkt identifiering av en person eller en uttryckt önskan. Det ska även vara möjligt att godkänna vissa enklare fullmakter utan att en notarie är närvarande och att registrera fullmakter som inte kräver ett notarieformulär på elektronisk väg. Notarietjänster som erbjuds på distans kommer inte att omfatta certifiering av testamenten, godkännande av vårdnad eller bestyrkande av det faktum att en person lever. Notarier bör inte heller tillhandahålla tjänster på distans om de tror att de hade kunnat säkerställa ett bättre skydd för en klients legitima intressen vid ett personligt möte, eller om de behöver dokumentera en persons önskemål, förklara konsekvenserna av den notarietjänsten eller fastställa en persons identitet.

När det gäller tillhandahållandet av statligt garanterad rättshjälp har rekommendationer offentliggjorts på webbplatsen för statligt garanterad rättshjälp. Det rekommenderas starkt att undvika personlig kontakt och att organisera tillhandahållandet av rättshjälp med verktyg för distansarbete, dvs. skicka alla framställningar via e-post och erbjuda samråd via telefon, internet eller någon annan metod för telekommunikation. I brådskande ärenden där en advokat måste vara närvarande vid vissa undersökningar eller förhandlingar före rättegången ska de berörda parterna följa de nationella riktlinjerna för att förhindra spridning av covid-19 (säkert avstånd, hygien etc.) och vägra att delta i förfarandena om lämpliga skyddsåtgärder inte har vidtagits (t.ex. om rummet inte är ventilerat, om desinfektionsmedel saknas eller om det uppstår misstankar om andra personers hälsa).

Litauens advokatsamfund har även utfärdat liknande rekommendationer till alla praktiserande advokater i Litauen.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

De flesta av de anställda vid offentliga myndigheter arbetar på distans. Internationell rättshjälp erbjuds fortfarande, men vissa förfaranden kan ta längre tid.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Den 21 april antog parlamentet lagen om konsekvenserna av covid-19 på juridiska personers insolvens:

Uppskov med gäldenärens skyldighet att ansöka om konkurs eller rekonstruktionsförfaranden i tre månader efter karantäntidens slut.

Regeringen kan förlänga denna period fram till slutet av 2020.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Lagen om konsekvenserna av covid-19 på juridiska personers insolvens innefattar följande:

Borgenärens rätt att ansöka om insolvens begränsas under karantäntiden.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

-

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

I samband med covid-19-krisen har de litauiska domstolarna tillämpat skriftliga förfaranden där så är möjligt för att pröva målen. Civilrättsliga förfaranden, företrädesvis med skriftliga metoder, äger rum på vanligt sätt. Det är viktigt att notera att enligt lagen om juridiska personers insolvens ska skriftliga förfaranden prioriteras. Muntliga förhandlingar i insolvensärenden bör, när så krävs, anordnas på distans med hjälp av modern teknik.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Lagen om konsekvenserna av covid-19 på juridiska personers insolvens innefattar följande:

Löptiden skjuts upp i tre månader efter karantäntidens slut när gäldenären inte kan genomföra den godkända rekonstruktionsplanen, vilket skulle kunna innebära att rekonstruktionen avslutas.

Regeringen kan förlänga denna period fram till slutet av 2020.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Åtgärder som tillämpas av skattehandläggare:

  1. Att skjuta upp eller ordna med delbetalning av skatter enligt den överenskomna tidsplanen utan betalning av ränta.
  2. Att sluta driva in kvarskatt i enlighet med rimlighetskriteriet.
  3. Att ge skattebetalarna dispens från böter och dröjsmålsränta när skattskyldigheten inte fullgörs i tid.

Enligt lagen om fastighetsrelaterade krediter och lagen om konsumentkrediter är kreditgivaren under vissa omständigheter (t.ex. om låntagaren blir arbetslös eller förlorar minst en tredjedel av sin inkomst) skyldig att på låntagarens begäran skjuta upp erläggandet av kreditavbetalning, förutom ränta, i högst tre månader. Denna skyldighet för tillhandahållare av konsumentkrediter infördes genom de ändringar som har gjorts av lagen om konsumentkrediter sedan den 19 mars 2020.

Den litauiska regeringen har även antagit ett stort paket med ekonomiska åtgärder för företag (system för statligt stöd, olika bidrag och stöd samt uppskjutna skatter och avbetalningar på lån osv.).

Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.