Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Den krissituation som tillkännagavs genom en storhertiglig förordning av den 18 mars 2020, och som medförde att ett antal åtgärder vidtogs i kampen mot covid-19, har förlängts med tre månader genom lagen av den 24 mars 2020.

Parlamentet kan inte upplösas under krissituationen. Det har kvar all sin lagstiftande makt och kan när som helst, under den tre månader långa perioden, anta en lag för att upphäva krissituationen. De dekret som antas under denna period upphör att existera i laglig mening den dag då krissituationen upphör.

Vid regeringens sammanträde den 25 mars 2020 antogs en storhertiglig förordning som utarbetats av justitieministeriet om tillfälligt upphävande av tidsfrister i juridiska ärenden och om anpassning av vissa andra förfaringssätt.

Genom en allmän bestämmelse upphävs alla tidsfrister som föreskrivs för förfarandena vid de rättsliga, administrativa, militära och konstitutionella domstolarna. Vissa undantag medges när det gäller ärenden om frihetsberövande som kräver snabba beslut.

Tidsfrister i civila och kommersiella ärenden

Luxemburg har tillfälligt upphävt tidsfristerna för rättsliga förfaranden och förlängt vissa tidsfrister i särskilda förfaranden.

Luxemburg har även infört vissa undantag, i synnerhet för brådskande ärenden där tidsfristerna inte kan upphävas.

Tidsfristerna för överklagande eller omprövning har upphävts.

  • I hyresärenden har verkställandet av vräkningar tillfälligt upphävts. Genom bestämmelsen föreskrivs att vräkningar inom ramen för hyresavtal tillfälligt ska upphävas. Tidsfristerna för genomförande av vräkningar inom ramen för köpeavtal har också upphävts, liksom tidsfristerna för utmätning och tvångsförsäljning.
  • När det gäller ärenden om civil status har den period på fem dagar inom vilken ett födelsebevis ska utfärdas tillfälligt upphävts. För äktenskapsbevis innebär möjligheten att avstå från offentliggörandet av lysning att tidsbegränsningarna elimineras.
  • En särskild bestämmelse innebär att tidsfrister för ärenden i samband med arv kan upphävas utanför ett rättsligt förfarande. Det är viktigt att medborgarnas rättigheter säkerställs, eftersom likvidation av arv är ett mycket formellt förfarande med många förseningar.
  • Vidare planeras en förlängning av tidsfristerna för registrering och offentliggörande av årsredovisningar, koncernredovisningar och liknande rapporter från företag med tre månader. Detta gäller endast räkenskapsår som avslutats vid den tidpunkt då krissituationen upphör och för vilka tidsfristerna för registrering och offentliggörande inte hade löpt ut den 18 mars 2020.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Rättsförvaltningen har vidtagit nödvändiga åtgärder i detta skede av pandemin för att å ena sidan garantera ett begränsat tillhandahållande av tjänster och å andra sidan skydda alla anställdas hälsa i största möjliga utsträckning.

Dessa bestämmelser har införts i strikt överensstämmelse med konstitutionen och Luxemburgs internationella åtaganden, i synnerhet när det gäller grundläggande rättigheter. De tillämpas i enlighet med kriterierna för nödvändighet och proportionalitet.

Som en del av kampen mot coronaviruset har många medlemsstater infört begränsningar av rörelsefriheten. Det har även Luxemburg gjort, men samtidigt har ett antal undantag från dessa begränsningar införts (t.ex. för personal inom sjukvården och andra sektorer som är viktiga i den pågående krisen).

Ett av dessa undantag innebär att föräldrar som är separerade fortfarande får lämna hemmet för att kunna utöva sitt ansvar som förälder, särskilt när det gäller rätten att umgås med sitt barn.

Domstolarna i Luxemburg bedriver en begränsad verksamhet, men upprätthåller en tillräcklig nivå för att kunna behandla viktiga och brådskande ärenden. Under krisperioden bedöms framställningar som riktats till kamrarna i distriktsdomstolarna och hovrätten på grundval av ett skriftligt förfarande.

Notarierna bedriver sin verksamhet som vanligt. Åtgärder har vidtagits för att bevilja undantag från vissa rättsliga förfaranden för att minska behovet av fysisk kontakt.

Jurister och advokaterna fortsätter också sin verksamhet och uppmuntras under krisen att använda elektroniska metoder för kommunikation med domstolarna.

För att undvika fysisk kontakt delger exekutionstjänstemännen inte sina handlingar till mottagaren personligen, utan i brevlådan på mottagarens adress.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Alla instrument på området för rättsligt samarbete i civilmål och brottmål verkställs och delges av centralmyndigheten, den allmänna åklagaren. Arbetstakten har minskats en aning för att så många anställda som möjligt ska kunna arbeta från hemmet.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Skyldigheten för ett företag att inge en formell förklaring i domstol inom en månad vid betalningsinställelse, vilket skulle inleda ett konkursförfarande, har upphävts tillfälligt genom lag.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Det finns inget generalmoratorium för att ansöka om konkurs, vilket innebär att en borgenär fortfarande har rätt att ansöka om konkurs och att ett företag fortfarande har rätt att medge konkurs.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

-

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Endast brådskande ärenden kommer att hanteras av luxemburgska insolvensdomstolar.

Luxemburg har tillfälligt upphävt tidsfristerna för rättsliga förfaranden och förlängt vissa tidsfrister i särskilda förfaranden.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Parlamentets granskning av genomförandet av direktiv (EU) 2019/1023 har stoppats tillfälligt. Justitieministeriet undersöker dock i nuläget huruvida vissa delar av direktivet skulle kunna tillämpas på dagens situation och införas med kort varsel (t.ex. enklare avbrytande av verkställighetsmekanismer eller skydd för ny finansiering).

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

I arrendefrågor har verkställigheten vid avhysning upphävts tillfälligt av förklarliga skäl.

Covid-19-åtgärderna har efter undantagstillståndets införande ändrats för att anpassa dem till hälsokrisens utveckling.

Efter att ha vidtagit en rad nödåtgärder för att bekämpa covid-19 förlängde, anpassade eller avskaffade justitieministeriet vissa av dessa åtgärder.

Aktualiserad eller kompletterande information om dessa covid-19-åtgärder finns på justitieministeriets särskilda sida:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

eller

i Storhertigdömet Luxemburgs officiella kungörelseorgan:

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg - Legilux (public.lu)

Senaste uppdatering: 13/06/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.