Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Från och med den 16 mars 2020 har alla juridiska och rättsliga tidsfrister, däribland preskriptionstiden i civilrättsliga ärenden och alla bindande tidsfrister, tillfälligt upphävts fram till sju dagar efter att beslutet om stängning av domstolarna upphävs.

Vid sidan av detta har alla tidsfrister som införs enligt lag för notarier också upphävts under den period då domstolarna är stängda. Upphävandet av tidsfristerna för notarier ska gälla fram till tjugo dagar efter att beslutet om stängning av domstolarna upphävs.

Den förlängning av tidsfristerna för slutförande av en försäljning enligt ett registrerat säljlöfte som gällt sedan den 16 mars 2020 upphävdes den 22 maj 2020. För säljlöftesavtal infördes en tillfällig förlängning av tidsfristens löptid på 20 dagar, varefter den resterande delen av tidsfristen fortsätter att löpa. Åtgärden är tillämplig från den 22 maj 2020.

Den 5 juni 2020 upphävdes beslut 2020 om stängning av domstolar. Således kommer alla rättsliga tidsfrister, bl.a. preskription i civilrättsliga ärenden och eventuella tvingande tidsfrister, att fortsätta att löpa. För att skydda de rättigheter som tillkommer de personer som vänder sig till domstol infördes en kort uppskjutning med början den 5 juni 2020: i) en tjugo dagars uppskjutning av tidsfrister vad gäller tribunaler, nämnder, kommissioner, kommittéer eller enheter som inte är verksamma i en domstolsbyggnad, och ii) sju dagars uppskjutning av tidsfrister vad gäller domstolar, tribunaler, nämnder, kommissioner, kommittéer eller andra enheter som är verksamma i en domstolsbyggnad.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Med verkan från och med den 16 mars stängdes alla domstolar och kanslier, däribland överrätterna, underrätterna och appellationsdomstolarna, alla genom lag inrättade tribunaler som verkar från domstolsbyggnaderna, liksom alla styrelser, kommissioner, kommittéer och andra enheter som också bedriver sin verksamhet från samma domstolsbyggnader och inför vilka förhandlingar genomförs.

Trots denna stängning har domstolarna befogenhet att besluta om förhandlingar i brådskande fall eller fall där domstolen gör bedömningen att ärendet bör behandlas mot bakgrund av det allmänna intresset. Detta gäller förstås under förutsättning att domstolen vidtar särskilda åtgärder för att hindra spridningen av viruset.

Den 4 maj 2020 öppnade domstolarnas kanslier för registrering av alla typer av rättsliga handlingar (inte bara brådskande ärenden och ärenden av allmänt intresse).

Med verkan från och med den 5 juni 2020 upphävdes beslut 2020 om stängning av domstolar. Således har alla domstolar ånyo öppnats, däribland överrätter och underrätter, appellationsdomstolar, oavsett vilken kompetens eller behörighet, alla genom lag inrättade tribunaler och alla nämnder, kommissioner, kommittéer eller övriga enheter som gör prövningar eller handlägger förfaranden som omfattas av rättsliga eller administrativa tidsfrister avseende anspråk, svaromål eller andra handlingar.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Det gränsöverskridande rättsliga samarbetet fortsätter som vanligt i den mån det är möjligt med tanke på de rådande omständigheterna, i synnerhet domstolarnas begränsade verksamhet och minskningen av internationella resor.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Maltesiska domstolar har stängt från och med den 16 mars 2020 och godtar endast brådskande ärenden som de anser vara av allmänt intresse. Detta har tillfälligt lett till en situation där styrelseledamöter snart kan hotas av åtal av viss typ (olaga affärsmetoder) om de inte ansöker om insolvens.

Den 5 juni 2020 upphävdes beslut 2020 om stängning av domstolar. Alla domstolar har öppnats igen.

Således kommer alla rättsliga tidsfrister, bl.a. preskription i civilrättsliga ärenden och eventuella tvingande tidsfrister, att fortsätta att löpa. För att skydda de rättigheter som tillkommer de personer som vänder sig till domstol infördes en kort uppskjutning med början den 5 juni 2020: i) en tjugo dagars uppskjutning av tidsfrister vad gäller tribunaler, nämnder, kommissioner, kommittéer eller enheter som inte är verksamma i en domstolsbyggnad, och ii) sju dagars uppskjutning av tidsfrister vad gäller domstolar, tribunaler, nämnder, kommissioner, kommittéer eller andra enheter som är verksamma i en domstolsbyggnad.

Genom lag XXXI från 2020 ändrades bolagslagen (kap. 386 i Maltas lagstiftning) för att ge den relevanta ministern nya befogenheter att tillfälligt upphäva styrelseledamöters skyldighet att ansöka om insolvens, så länge som det anses vara nödvändigt.

Den 15 september 2020 offentliggjordes rättsligt meddelande 373 från 2020 med titeln Companies Act (Suspension of Filing for Dissolution and Winding Up) Regulations. I detta rättsliga meddelande föreskrivs att ansökan om insolvens ska skjutas upp och att förfaranden ska vilandeförklaras. Båda åtgärderna träder i kraft retroaktivt den 16 mars 2020. Uppskjutandet omfattar ärenden om olaga affärsmetoder mot styrelseledamöter för underlåtenhet att upplösa ett företag eller för att de ådragit sig skulder i god tro vid en tidpunkt då företaget sannolikt skulle bli insolvent. Uppskjutandet och vilandeförklaringen kommer att fortsätta att gälla på obestämd tid och under en period på 40 dagar från och med den dag då ekonomiministern beslutar att uppskjutandet och vilandeförklaringen ska upphävas.

Trots uppskjutandet och vilandeförklaringen har domstolen fortfarande befogenhet att låta ett ärende inledas eller fortsätta om det finns prima facie-bevis för att insolvensen inträffade före den 16 mars 2020.

I det rättsliga meddelandet föreskrivs också ett system för antedatering av den beslutade dagen för upplösning av ett företag till den dag då obligationsinnehavaren, borgenären eller borgenärerna skulle ha ansökt om upplösning, men var förhindrade att göra detta på grund av uppskjutandet. Detta kommer att gälla för ansökningar om likvidation som lämnas in inom sex månader efter det att uppskjutandet har upphävts.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Stängningen av domstolarna har per automatik inneburit ett tillfälligt upphävande av borgenärernas rätt att ansöka om insolvens beträffande gäldenärer.

Den 5 juni 2020 upphävdes beslut 2020 om stängning av domstolar. Alla domstolar har öppnats igen.

Genom lag XXXI från 2020 ändrades bolagslagen (kap. 386 i Maltas lagstiftning) för att ge den relevanta ministern nya befogenheter att tillfälligt upphäva borgenärernas rättigheter att ansöka om insolvens beträffande gäldenärerna, så länge som det anses vara nödvändigt.

Den 15 september 2020 offentliggjordes rättsligt meddelande 373 från 2020 med titeln Companies Act (Suspension of Filing for Dissolution and Winding Up) Regulations. Genom detta rättsliga meddelande upphävs borgenärernas rätt att ansöka om upplösning av ett gäldenärsföretag på grund av dess insolvens. Dessutom kommer insolvensärenden som lämnats in den 16 mars 2020 eller senare att förklaras vilande. Domstolen får dock tillåta att ett mål prövas om den vid första påseendet är övertygad om att insolvensen uppstod före den 16 mars 2020.

Ärenden om olaga affärsmetoder (inte bedrägliga affärsmetoder) mot styrelseledamöter för underlåtenhet att upplösa ett företag skjuts också upp. Uppskjutandet och vilandeförklaringen kommer att fortsätta att gälla på obestämd tid och under en period på 40 dagar från och med den dag då ekonomiministern beslutar att uppskjutandet och vilandeförklaringen ska upphävas.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

På samma sätt har stängningen av domstolarna inneburit ett automatiskt uppskjutande av verkställighetsåtgärder från borgenärernas sida. Regeringen har dessutom beslutat om ett uppskjutande i sex månader av kreditfaciliteter som utfärdas av godkända kredit- eller finansinstitut, däribland utlåning av en penningsumma i form av ett förskott, en checkkredit eller ett lån, eller någon annan kreditlina inklusive diskontering av växlar och skuldebrev, garantier, säkerheter mot förluster, accepter och diskontering av skuldväxlar, men exklusive kreditkort.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

Som en följd av stängningen av domstolarna, och därmed gäldenärernas rätt att upprätthålla avtal, har regeringen beslutat att alla rättsliga tidsfrister som fastställs i ett avtal, inbegripet alla frister för att fullgöra en skyldighet i ett sådant, ska skjutas upp tills vidare. Detta innefattar bland annat alla i lag fastställda tidsfrister som en notarius publicus ska följa för att registrera ett dokument, ett testamente, en handling eller en privat skrivelse; den tid inom vilken en notarius publicus, i enlighet med tillämplig lag, måste betala skatter som han eller hon samlat på sig i sin ämbetsutövning; tidsfristen gällande skatteförmåner, skatteincitament eller skattebefrielser; den tid inom vilken en notarius publicus ska lämna eventuell information eller dokumentation till en myndighet eller tillsynsmyndighet enligt relevant notariesed; tidsfristen för att fullgöra en skyldighet enligt ett dokument eller en privat skrivelse, inbegripet ett registrerat preliminärt försäljningsavtal; och tidsfristen för upphörande av ett registrerat preliminärt försäljningsavtal.

Den 5 juni 2020 upphävdes beslut 2020 om stängning av domstolar. Alla domstolar har öppnats igen.

Således kommer alla rättsliga tidsfrister, bl.a. preskription i civilrättsliga ärenden och eventuella tvingande tidsfrister, att fortsätta att löpa. För att skydda de rättigheter som tillkommer de personer som vänder sig till domstol infördes en kort uppskjutning med början den 5 juni 2020: i) en tjugo dagars uppskjutning av tidsfrister vad gäller tribunaler, nämnder, kommissioner, kommittéer eller enheter som inte är verksamma i en domstolsbyggnad, och ii) sju dagars uppskjutning av tidsfrister vad gäller domstolar, tribunaler, nämnder, kommissioner, kommittéer eller andra enheter som är verksamma i en domstolsbyggnad.

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Domstolarna och deras kanslier är stängda sedan den 16 mars 2020. Domstolarna har dock fått befogenhet att förordna om förhandlingar i brådskande ärenden eller i ärenden där domstolen anser att det ligger i allmänhetens intresse att få målet prövat. Som en följdåtgärd har alla rättsliga tidsfrister, inbegripet preskriptionstider och eventuella tvingande tidsfrister, skjutits fram till sju dagar efter hävandet av beslutet om att stänga domstolarna. Sådana åtgärder fungerar i sig som ett automatiskt moratorium eller ett anstånd med verkställighetsåtgärder och insolvensförklaring av företag samt som en omedelbar skyldighet för styrelseledamöter att ansöka om insolvens.

Den 5 juni 2020 upphävdes beslut 2020 om stängning av domstolar. Alla domstolar har öppnats igen och domstolsförfaranden äger rum som normalt.

Genom lag XXXI från 2020 ändrades bolagslagen (kap. 386 i Maltas lagstiftning) för att ge den relevanta ministern nya befogenheter att upphäva rätten att ansöka om likvidation och skjuta upp alla frister för hållande av ordinarie eller extraordinarie bolagsstämmor och sammankallande av virtuella årliga bolagsstämmor och andra möten.

Den 15 september 2020 offentliggjordes rättsligt meddelande 373 från 2020 med titeln Companies Act (Suspension of Filing for Dissolution and Winding Up) Regulations. I detta rättsliga meddelande föreskrivs att ansökan om insolvens ska skjutas upp och att förfaranden ska vilandeförklaras retroaktivt från och med den 16 mars 2020. Uppskjutandet omfattar ärenden om olaga affärsmetoder mot styrelseledamöter för underlåtenhet att upplösa ett företag. Uppskjutandet och vilandeförklaringen kommer att fortsätta att gälla på obestämd tid och under en period på 40 dagar från och med den dag då ekonomiministern beslutar att uppskjutandet och vilandeförklaringen ska upphävas.

Trots uppskjutandet och vilandeförklaringen har domstolen fortfarande befogenhet att låta ett ärende inledas eller fortsätta om det finns prima facie-bevis för att insolvensen inträffade före den 16 mars 2020.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

När det gäller insolvensdirektivet undersöker regeringen fortfarande situationen och dess påverkan på företagen.

Rättsligt meddelande 192 från 2020, Companies Act (Company Reconstructions Fund) Regulations 2020, offentliggjordes den 12 maj 2020 för att komplettera förfarandet för företagsrekonstruktion enligt artikel 392B i bolagslagen (kap. 386 i Maltas lagstiftning). Genom det rättsliga meddelandet inrättas och regleras förvaltningen och driften av en fond (Company Recovery Fund) som ska underlätta förfarandet för företagsrekonstruktion.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Regeringen har redan lagt fram tre ekonomiska stödpaket som kostnadsberäknats – på månadsbasis – i syfte att upprätthålla likviditeten inom företagen samt ge ekonomiskt stöd till en rad sektorer. Regeringen har inte bara infört skatteanstånd utan har även utlovat statliga garantier på mjuka lån och direkt tillförsel av kontanter till företag för att de ska hållas vid liv, vara sunda och kunna komma tillbaka när ekonomin kommer i gång igen. Förutom detta har dessutom en rad sociala åtgärder inbegripet lönetillägg satts in. Allt detta görs för att undvika insolvens, rädda livskraftiga företag, trygga jobben och begränsa förekomsten av nödlidande lån i möjligaste mån.

Regeringen har i synnerhet beslutat om ett uppskjutande i sex månader av kreditfaciliteter som utfärdas av godkända kredit- eller finansinstitut, däribland utlåning av en penningsumma i form av ett förskott, en checkkredit eller ett lån, eller någon annan kreditlina inklusive diskontering av växlar och skuldebrev, garantier, säkerheter mot förluster, accepter och diskontering av skuldväxlar, men exklusive kreditkort.

Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.