Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Parlamentet (första och andra kammaren) enades om tillfällig nödlagstiftning. Med denna lagstiftning är det möjligt att avhjälpa de mest akuta problemen i rättssystemets funktion.

Lagstiftningen gäller sedan den 24 april 2020.

Förhandlingar i civil- och förvaltningsrättsliga ärenden

Införande av förhandlingar via elektronisk kommunikation i de ärenden där det på grund av covid-19 inte går att hålla förhandlingarna fysiskt. I samtliga ärenden avgör domarna hur förhandlingen ska genomföras.

De rättsliga tidsfristerna har inte ändrats, vare sig för civilrättsliga, förvaltningsrättsliga eller straffrättsliga ärenden.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Mellan den 17 mars 2020 och den 11 maj 2020 hölls samtliga domstolar stängda, med undantag för extremt brådskande ärenden. Alla övriga ärenden handlades genom skriftliga förfaranden alternativt telefon- eller videokonferens.

Från den 11 maj 2020 öppnades domstolarna igen för samtliga ärenden som rör straffrätt, ungdomsrätt och familjerätt. Rättsväsendet har vidtagit säkerhetsåtgärder och anpassat sin organisation i enlighet med de nationella hälsovårdsmyndigheternas råd.

Så långt det är möjligt kommer även andra ärenden att hanteras fysiskt vid domstolarna. Om det inte går kan videokonferens eller andra elektroniska medel användas.

Domstolarna kommer dock att vara stängda för allmänheten, med undantag för ärenden av stort allmänintresse. Domstolarna kan även begära att rättsrådet ska ordna en professionell direktsändning om det bedöms som nödvändigt med tanke på allmänintresset. Vid samtliga förhandlingar får upp till tre representanter för medierna närvara. Domstolsorganisationen strävar dessutom efter att publicera fler skriftliga beslut online.

Domstolsorganisationen utforskar möjligheterna att uppfylla kravet på offentliga och öppna förhandlingar och samtidigt skydda de berörda parternas integritet.

Domstolsorganisationen har genomfört en tillfällig anpassning av förfarandereglerna för alla jurisdiktioner och skapat en sida på sin webbplats med uppdaterade riktlinjer för arbetet under covid-19-krisen, https://www.rechtspraak.nl/

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Centralmyndigheterna i Nederländerna arbetar huvudsakligen från hemmet. Kommunikation via e-post rekommenderas.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

NL är inte heller för ett uppskov med skyldigheten att ansöka om insolvens, eftersom olönsamma företag riskerar att hållas vid liv längre än vad som skulle vara ansvarsfullt. Detta är till nackdel för borgenärerna. NL fokuserar i stället på att underlätta snabba och tidiga rekonstruktioner.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

-

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

För närvarande övervägs inget uppskov med betalningsskyldighet, eftersom detta kan utlösa en kedjereaktion.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

-

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Ett antal banker har frivilligt gått med på att tillfälligt frysa upphörandet av kreditfaciliteter och verkställighetsåtgärder (på vissa villkor). Banker i Nederländerna inger ändå sällan ansökningar om inledande av insolvensförfaranden.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Allmänna krisåtgärder har tillkännagetts i syfte att ge medborgare och företag möjlighet att fortsätta att fullgöra sina betalningsskyldigheter.

Detta paket inbegriper åtgärder som ett omedelbart upphörande med att driva in vissa skatter (inkomstskatt, bolagsskatt och moms) och ett liberalt system för att skjuta upp en rad andra skatter och pensionsavgifter.

Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.