Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

I Polens särskilda lagstiftning föreskrivs att en tidsfrist som inte har påbörjats kan upphävas och att en tidsfrist som har påbörjats kan förlängas när det gäller

  • preskriptionstider för verkställande av domar,
  • tidsfrister för förfaranden och domstolens åtgärder i rättsliga förfaranden, inklusive verkställighetsförfaranden.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Särskilda åtgärder har vidtagits för att minska de negativa konsekvenserna av covid-19-pandemin, däribland

överföring av ärenden mellan de polska domstolarna (genom beslut av en rättslig myndighet och under en definierad period i brådskande fall i enlighet med den särskilda lagstiftningen om begränsning av covid-19-pandemins konsekvenser för det polska rättssystemet).

Kategorin av brådskande ärenden definieras enligt följande:

1. Förfaranden som rör minderåriga, däribland

  • förfaranden för omplacering av minderåriga från föräldraansvar eller vårdnad,
  • förfaranden avseende placering av utländska minderåriga på vård- och utbildningsinstitutioner,
  • förfaranden för utnämning av vårdnadshavare som ska företräda minderårigas intressen i rättsliga förfaranden,
  • förfaranden avseende placering eller förlängning av ungdomars vistelse på ungdomsvårdsinstitutioner,
  • verkställighetsförfaranden som omfattar minderåriga.

2. Förfaranden som rör psykiskt sjuka eller funktionshindrade personer.

Ordföranden för varje behörig polsk domstol får beordra att ett ärende ska betraktas som brådskande om underlåtenhet att avgöra ett sådant ärende — kan orsaka fara för människors eller djurs liv eller hälsa,

  • kan orsaka allvarlig skada för det allmänna intresset,
  • kan orsaka överhängande och irreparabla materiella skador, eller
  • om ett snabbt avgörande av ärendet ligger i rättvisans intresse.

Omplaceringen av domare till andra domstolar har förenklats. Beslut i detta avseende fattas av de rättsliga myndigheterna i enlighet med principen om domares oberoende och under en i förväg fastställd tidsperiod. Sådana förfaranden gör det möjligt att tillhandahålla stöd till domstolar med hög arbetsbelastning.

I vissa ärenden är det även möjligt att upphäva och senarelägga domstolens förhandlingar.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

De anställda vid justitieministeriet som arbetar för centralmyndigheten arbetar på distans.

All kommunikation till Polens justitieministerium i dess funktion som centralmyndighet (däribland delgivning av handlingar och bevisupptagning) eller till Polens kontaktpunkt i det europeiska rättsliga nätverket måste skickas elektroniskt med nödvändiga bilagor i form av skannade kopior.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Från och med den 18 april 2020 har gäldenärens skyldighet att ansöka om insolvens (om covid-19 är den direkta orsaken till insolvensen) upphävts under hela den period som det finns en pandemirisk.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

-

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

-

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Insolvensärenden klassificerades som ”brådskande fall” mellan den 16 maj 2020 och den 5 september 2020.

Ingen allmän stängning av insolvensdomstolen gjordes trots att många förhandlingar har ställts in.

Förhandlingar hålls online, såvida inte personlig inställelse inte utgör en exceptionell fara för deltagarna.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Rekonstruktionsförfarandena enligt rekonstruktionslagen innehåller lösningar där en avvägning görs mellan såväl gäldenärens som borgenärernas intressen och som syftar dels till att upprätthålla gäldenärens existens, dels till att gottgöra borgenärerna så effektivt som möjligt. De bör alltså inte per definition anses vara till gäldenärernas nackdel.

Den 24 juni 2020 trädde ett nytt rekonstruktionsförfarande i kraft (förenklat rekonstruktionsförfarande). Det gör det möjligt för gäldenärer att inleda en rekonstruktionsprocess utan domstolens godkännande för att snabbt och effektivt kunna vidta åtgärder när sannolikheten för insolvens uppstår. Att inleda detta förfarande leder till ett allmänt uppskov med verkställigheten av fordringar.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Inom ramen för den nya ”antikrisskölden” får statligt stöd ges till en företagare som befinner sig i en svår ekonomisk situation (riskerar insolvens) och som uppfyller kriterierna för företagare som hotas av insolvens (artikel 141 avsnitt 2 i rekonstruktionslagen) eller som är insolvent (artikel 11 i konkurslagen) och även uppfyller andra kriterier.

Under hela den period som det finns en pandemirisk får en fysisk person inte avhysas från en bostad.

Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.