Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Enligt dekret nr 195/2020 om undantagstillstånd och dekret nr 250/2020 om förlängning av undantagstillståndet kommer inga tidsfrister för begränsning eller preskription att påbörjas, och påbörjade tidsfrister kommer att upphävas tillfälligt under undantagstillståndet.

Avbrott i tidsfrister för överklagande.

Undantagstillståndet upphörde den 15 maj 2020.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Undantagstillstånd utlystes den 16 mars, med följande särskilda åtgärder för rättssystemets organisation:

Arbetet med civilrättsliga ärenden har tillfälligt avbrutits, med undantag för brådskande ärenden i enlighet med domstolsrådets beslut nr 417/24.3.2020.

Utarbetande av beslut pågår som vanligt, liksom registrering av handlingar från parterna.

Användning av videokonferenser uppmuntras, även vid framställning om rättslig hjälp, och om situationen tillåter är förhandlingarna stängda för allmänheten.

Alla handlingar från parterna skickas till domstolarna på elektronisk väg, men undantag medges om de berörda personerna inte har tillgång till sådana hjälpmedel.

Överföring av filer från en domstol till en annan sker elektroniskt, liksom meddelande om rättsliga handlingar till parterna.

Om sammansättningen av domare inte är komplett är det tillåtet att delegera domare från en annan av domstolens avdelningar.

Efter den 15 maj 2020 (då undantagstillståndet upphör) återupptas samtliga förfaranden i civilrättsliga ärenden ex officio. Inom 10 dagar efter det att undantagstillståndet upphört ska domstolarna vidta lämpliga åtgärder för att fastställa nya datum för förhandlingarna och kalla parterna.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Delar av justitieministeriets personal har tillåtelse att arbeta från hemmet. Det rättsliga samarbetet i civilrättsliga frågor kommer att påverkas under obestämd tid. För att minimera förseningarna uppmuntras elektronisk kommunikation vid förfrågningar om rättsligt samarbete till centralmyndigheten. Handlingar som skickas in som papperskopior kommer att behandlas med betydande förseningar.

Justitieministeriet agerar i undantagsfall som sändande/mottagande myndighet på grundval av artikel 3 c i förordningarna om delgivning av handlingar och bevisupptagning. Alla framställningar (delgivning av handlingar, bevisupptagning, underhållsärenden, ärenden gällande bortförande av barn etc.) hanteras för närvarande som vanligt av justitieministeriet, utan någon prioritering.

Följande e-postadresser kan användas: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro.

Efter det att undantagstillståndet upphört (den 15 maj 2020) kommer justitieministeriet, i egenskap av centralmyndighet, allmänt sett att verka på samma sätt som under undantagstillståndet.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Insolvensförfaranden under undantagstillståndet omfattas av de allmänna bestämmelserna om uppskjutande på eget initiativ av all rättslig verksamhet i tvistemål, förutom i synnerligen brådskande ärenden som inte kan skjutas upp. Gäldenärens skyldighet att ansöka om insolvensförfaranden upphävs tillfälligt eftersom alla tidsfrister i civilrättsliga frågor omfattas av ett generalmoratorium under undantagstillståndet, inbegripet den 30-dagarsperiod då gäldenären måste ansöka om insolvens.

Under beredskapsläget gäller inte de rättsliga bestämmelser som reglerar gäldenärens skyldighet att ansöka om insolvens. Fram till dess att beredskapsläget upphör kan förfaranden inledas på gäldenärens begäran om gäldenären väljer att ansöka om insolvens.

Denna tillfälliga regel gäller gäldenärer som var insolventa eller blev insolventa under beredskapsläget. Rumänien har varit i beredskapsläge sedan mitten av maj då undantagstillståndet upphörde.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

En borgenär har fortfarande rätt att ansöka om insolvens, men ett insolvensförfarande kan inledas först efter att undantagstillståndet har hävts.

Insolvensförfaranden kan inledas för fordringar på 50 000 rumänska leu (cirka 10 200 euro) sedan tröskelvärdet för både borgenärer och gäldenärer höjdes från 40 000 rumänska leu.

Borgenärer kan ansöka om insolvens beträffande gäldenärer som helt eller delvis avbröt sin verksamhet under undantagstillståndet eller beredskapsläget först efter det att de hade gjort ett rimligt försök att ingå ett betalningsavtal, vilket styrks genom handlingar som parterna har översänt till varandra på något sätt, inbegripet på elektronisk väg.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

Budgetfordringar (skattefordringar och andra fordringar förutom fordringar till följd av beslut i straffrättsliga frågor) som förfaller till betalning under undantagstillståndet får inte verkställas under denna period och inom 30 dagar efter att undantagstillståndet har hävts. Dessutom har verkställighetsåtgärder för budgetfordringar skjutits upp eller inte tillämpats för budgetfordringar efter att undantagstillståndet inleddes, förutom för fordringar i straffrättsliga förfaranden.

Verkställighetsförfaranden/tvångsexekution i civilrättsliga frågor fortsätter endast om de sanitära bestämmelserna kan följas.

Tillfälliga verkställighetsåtgärder för skattefordringar som infördes under undantagstillståndet är fortfarande i kraft. Uppskjutandet av verkställighetsåtgärder för skattefordringar gäller till och med den 25 december och 30 dagar därefter.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

För att upprätthålla avtalsförbindelser bland små och medelstora företag som har stängts eller stoppats tillfälligt (av myndigheterna) under undantagstillståndet (t.ex. restauranger och hotell) finns en särskild skyldighet att försöka omförhandla avtalet innan det hävs/avslutas på grund av force majeure.

Små och medelstora företag som har stängts eller stoppats tillfälligt av myndigheterna under undantagstillståndet åtnjuter en presumtion om force majeure i sina avtalsförbindelser. Presumtionen kan motbevisas med alla slags bevismedel.

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Materiella frister och förfarandefrister löper inte/skjuts upp under undantagstillståndet. Dömande verksamhet i pågående mål ska fortsätta endast i synnerligen brådskande ärenden som inte kan skjutas upp (appellationsdomstolarna upprättar en förteckning över sådana ärenden för samtliga domstolar i sin jurisdiktion). Domstolarna kan fastställa korta tidsfrister och om möjligt hålla förhandlingar via videokonferens.

I insolvensförfaranden som pågår den 16 mars uppskjuts den dömande verksamheten på eget initiativ, och endast synnerligen brådskande ärenden hanteras (uppskjutande av verkställighetsåtgärder mot gäldenären tills beslut fattas om att insolvensförfaranden ska inledas på gäldenärens begäran samt andra ärenden som kan hanteras i parternas utevaro). I överklagandeförfaranden mot konkursdomarens beslut kan vissa verkställbara beslut skjutas upp (appellationsdomstolarna kan fortfarande skjuta upp beslut om att inleda insolvensförfaranden mot gäldenären eller gå i förenklad konkurs/inleda förenklade konkursförfaranden). Juridiska förvaltare/likvidatorer fortsätter om möjligt sin verksamhet i pågående förfaranden, i enlighet med de sanitära kraven.

Undantagstillståndet är hävt sedan den 15 maj 2020. Samtliga förfaranden i civilrättsliga ärenden återupptas därför ex officio. Inom 10 dagar efter att undantagstillståndet upphört ska domstolarna vidta lämpliga åtgärder för att fastställa nya datum för förhandlingarna och kalla parterna.

I egenskap av centralmyndighet kommer justitieministeriet allmänt sett att verka på samma sätt som under undantagstillståndet.

I lag nr 120 av den 9 juli 2020 om genomförande av lag nr 304/2004 om den rättsliga organisationen föreskrivs i artikel 111 att den dömande verksamheten under undantagstillståndet endast får fortsätta i särskilt brådskande undantagsfall som är vederbörligen motiverade och gäller skyddet av familjeförhållanden och de åtgärder som beslutats genom dekret från Rumäniens president.

De mål som kommer att prövas av varje kategori av domstolar kommer att fastställas uttömmande endast av Högsta rättsrådet, efter samråd med appellationsdomstolarna, för appellationsdomstolarna, tribunalerna respektive domarna i Högsta domstolen. Under undantagstillståndet ska de förfarandemässiga tidsfristerna och preskriptionsfristerna inte börja löpa, och om de har börjat löpa ska de skjutas upp.

Ett lagförslag som nyligen antogs av regeringen (den 19 november 2020) ger möjlighet att begränsa en domstols dömande verksamhet, helt eller delvis, av skäl som orsakats av covid-19-pandemin. När en restriktion gäller, vilket kan pågå i högst 14 dagar, fortsätter den dömande verksamheten i ytterst brådskande fall och skjuts i övriga fall upp genom lag. Under de kommande veckorna kommer lagförslaget att diskuteras i parlamentet och, om det antas, kommer denna åtgärd att tillämpas under beredskapsläget och 30 dagar därefter.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

När den dömande verksamheten återupptogs efter det att undantagstillståndet upphörde i mitten av maj antogs tillfälliga åtgärder som var tillämpliga på pågående pre-insolvens- och insolvensförfaranden – vissa steg i förfarandet och vissa tidsfrister förlängdes genom lag (fristen för att utarbeta det förebyggande erbjudandet om ackord och förhandla om det med borgenärerna förlängdes med 60 dagar och genomförandet av ackordet med 2 månader; observationsperioden och tidsfristen för att lämna in en rekonstruktionsplan förlängdes med 3 månader; fristen för rättslig rekonstruktion förlängdes med 2 månader), nya rättigheter i samband med covid-19-pandemin fastställdes (gäldenärerna hade en tidsfrist på 3 månader för att lämna in en ändrad rekonstruktionsplan om utsikterna till återhämtning förändrades till följd av covid-19-pandemin).

Gäldenärerna fick två månaders uppskjutande av rekonstruktionsplanen om deras verksamhet avbröts helt som en konsekvens av covid-19-pandemin.

Rekonstruktionsplanens maximala varaktighet förlängdes från tre till fyra år, med möjlighet till ytterligare ett års förlängning, utan att genomförandet av planen översteg fem år.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Kompletterande åtgärder har vidtagits så här långt för att minska det finansiella likviditetstrycket, till exempel en möjlighet att uppskjuta vissa betalningsskyldigheter (delbetalning av krediter eller skattskyldigheter) som förfaller till betalning under undantagstillståndet och förväntas mildra några av pandemins negativa effekter för företagarnas solvens.

Det har vidtagits andra ekonomiska åtgärder, som förmånliga lån till små och medelstora företag, inbegripet lån med en statlig garanti på 90 %, och andra sociala skyddsåtgärder.

Små och medelstora företag som har stängts eller tillfälligt stoppats av myndigheterna får skjuta upp betalning av hyra och allmännyttiga tjänster för sina huvudkontor under undantagstillståndet.

Tillfälliga specialbestämmelser kommer att införas inom kort om hållande av bolagsstämmor för andelsägare under undantagstillståndet.

Från och med den 30 mars 2020 kan låntagarna begära att borgenärerna tillfälligt upphäver deras betalningsskyldighet under en period på mellan en och nio månader, men som längst fram till den 31 december 2020 (GEO nr 37/2020).

Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.