Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Rättsliga tidsfrister, verkställighetsförfaranden, lagstadgade räntor:

Lag nr 62/2020 om vissa extraordinära åtgärder i samband med covid-19-utbrottet och om åtgärder på det rättsliga området (covidlagen) ändrades den 19 januari 2021. Genom lagen infördes restriktiva åtgärder och andra åtgärder som kräver rättslig grund.

Enligt den ändrade § 8 i covidlagen upphävdes de enligt lag i privaträttsliga frågor föreskrivna preskriptionstider och preklusionsfrister tillfälligt (till och med den 28 februari 2021), alternativt avsades sådana tidsfrister i särskilda fall.

Enligt § 2 i covidlagen gäller detsamma för processuella tidsfrister som parterna ska iaktta i förfarandet. Om tidsfristen inte kan förlängas på grund av hot mot människors liv, hälsa, säkerhet eller frihet eller på grund av risk för betydande skada, får domstolen besluta att inte tillämpa denna bestämmelse och upprätthålla tillämplig tidsfrist.

Bestämmelserna om lagstadgad ränta har inte ändrats.

De restriktiva bestämmelserna i covidlagen gäller endast under en begränsad tid (till och med den 28 februari 2021).

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Enligt § 3 i covidlagen har antalet fall där det är nödvändigt att hålla förhandlingar i domstol begränsats och allmänhetens deltagande har begränsats, vid exceptionella omständigheter eller nödsituationer. Om domstolsförhandlingen hålls bakom lyckta dörrar finns det en lagstadgad skyldighet att göra en ljudinspelning av förhandlingen tillgänglig. Inspelningen bör vara tillgänglig snarast möjligt efter förhandlingen.

Den ändrade lagen innehåller nya riktlinjer för domstolar utfärdade av justitieministeriet (aktualiserade den 3 november 2020) som kräver att domstolarna

 • håller förhandlingar i den utsträckning som krävs i enlighet med § 3.1 a i covidlagen, dvs. håller förhandlingar i enlighet med lämpligt förfarande (i samtliga fall),
 • följer folkhälsomyndighetens/de regionala folkhälsomyndigheternas genomförandedekret när förhandlingar hålls,
 • ser till att hygienreglerna följs, t.ex. användning av handsprit och munskydd,
 • strävar efter att använda videokonferensutrustning eller andra kommunikationsmedel i enlighet med § 3 i covidlagen.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Genom covidlagen infördes inte några särskilda begränsningar på området för gränsöverskridande civilrättsligt samarbete. I sådana fall gäller dock allmänna begränsningar.

Centralmyndigheterna får införa distansarbete, men deras normala funktion måste säkerställas och ansökningarna måste behandlas i tid.

I avsaknad av en säker elektronisk metod för delgivning av korrespondens är det endast i vissa fall tillåtet att använda e-post. Dessutom innebär användningen av e-post en säkerhetsrisk och en risk för att känsliga personuppgifter läcker ut. Det är också svårt att få bevis på att handlingar har överlämnats/delgetts. Slovakien skulle välkomna en enhetlig EU-strategi som uppfyller de kriterier som krävs för det gränsöverskridande rättsliga samarbetet.

Allmänna framställningar/frågor kan skickas till centralmyndigheterna via e-post:

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Lag nr 62/2020 om vissa extraordinära åtgärder i samband med covid-19-utbrottet och om åtgärder på det rättsliga området (covidlagen) trädde i kraft den 27 mars. Enligt § 4 i denna lag har tidsfristen inom vilken en gäldenär ska ansöka om konkurs förlängts från 30 till 60 dagar. Är endast tillämpligt vid ett balansräkningstest, eftersom gäldenärer måste ansöka om konkurs enbart på denna grund.

De restriktiva bestämmelserna i covidlagen gäller endast under en begränsad tid ([t.o.m.] den 30 april 2020), men de kan komma att förlängas senare (regeringens och parlamentets godkännande krävs för att ändra lagen).

Covidlagen ändrades och kompletterades med instrumentet gällande tillfälligt skydd av företagare (§ 8 ff. i covidlagen), med verkan från och med den 12 maj 2020.

Syftet med det tillfälliga skyddet är att skapa en tidsbegränsad åtgärdsram för att stödja en effektiv hantering av de negativa konsekvenserna av spridningen av den farliga smittsamma sjukdomen covid-19 på företagen.

Företagare som är gäldenärer är inte skyldiga att ansöka om konkurs endast om de har ansökt om tillfälligt skydd och om ansökan bifallits av domstol. Enligt § 17.2 i covidlagen är företagare som åtnjuter tillfälligt skydd inte skyldiga att ansöka om konkurs med avseende på sina tillgångar så länge de åtnjuter detta skydd. Detsamma gäller för personer som är skyldiga att ansöka om konkurs för företagares räkning. Gäldenärer får dock endast ansöka om tillfälligt skydd om de inte var insolventa den 12 mars 2020 och om det på ansökningsdagen inte finns någon grund för upplösning och gäldenären inte berörs av en konkursförklaring eller ett omstruktureringstillstånd.

Ursprungligen skulle tillfälligt skydd beviljas fram till den 1 oktober 2020 (§ 18 i covidlagen), men varaktighet av det tillfälliga skyddet förlängdes genom regeringsdekret fram t.o.m. den 31 december 2020.

Utkastet till lag kommer att innehålla liknande bestämmelser och kommer, om det godkänns av Slovakiens parlament, att träda i kraft den 1 januari 2021.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Skydd till följd av uppskjutna konkursförfaranden som inletts av borgenärer får endast beviljas gäldenärer (företagare) som åtnjuter tillfälligt skydd (infört den 12 maj 2020). I enlighet med § 17.1 i covidlagen uppskjuts förfarandet gällande en borgenärs konkursansökan inlämnad efter den 12 mars 2020 avseende tillgångar tillhörande en företagare med tillfälligt skydd. Detta gäller även fordringar från borgenärerna som gjorts under perioden med det tillfälliga skyddet. Insolvensförfaranden som inletts på grundval av en ansökan från en borgenär som lämnats in efter den 12 mars 2020 uppskjuts också.

Enligt utkastet till lag går det inte att inleda ett konkursförfarande mot en företagare som åtnjuter tillfälligt skydd.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

Verkställighet av en retentions- eller panträtt och exekutiv försäljning förbjuds tillfälligt (fram till den 31 maj) (§§ 6 och 7 i covidlagen).

Slovakiska företagare vilkas verksamhet äventyras till följd av åtgärderna mot covid-19 får begära ett domstolsbeslut som har ungefär samma effekter som ett tillfälligt moratorium inom ramen för rekonstruktionsförfaranden (se detaljerad förteckning över effekterna nedan). Företagare (fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller har sitt säte i Slovakien) som inte är insolventa, inte bedriver sin verksamhet olagligen och mot vilka inget verkställighetsförfarande inletts före den 12 mars 2020 kan ansöka om tillfälligt moratorium (företag och handelsbolag är skyldiga att ansöka elektroniskt, detta krav gäller inte enskilda personer). Moratoriet träder i kraft när domstolen meddelar beslut om beviljande av moratorium. Sådana beslut kan överklagas i domstol (av vem som helst), vilket kan medföra att moratoriet upphävs. Moratorieperioden är begränsad – den längsta perioden löper till och med den 1 oktober 2020 (om den inte avslutas tidigare).

Det tillfälligt skyddet varar till och med den 31 december 2020.

Denna nya typ av moratorium har effekter som är jämförbara med effekterna av ett moratorium inom ramen för en rekonstruktion:

 • Den uppskjuter skyldigheten för gäldenären eller dennes ledning att ansöka om insolvensförfaranden vid insolvens.
 • Borgenärer får inte ansöka om insolvens gällande sin gäldenär.
 • Verkställighetsförfaranden som inletts efter den 13 mars uppskjuts.
 • Retentionsrätt som gjorts gällande gentemot företag eller delar av företag kan inte verkställas.
 • Begränsningar finns gällande kvittning.
 • Möjligheten att säga upp avtal uppskjuts.

Enligt § 17.3 i covidlagen ska verkställighetsförfaranden som inletts efter den 12 mars 2020 mot en företagare under tillfälligt skydd för att tillgodose en fordran från företagarens kommersiella verksamhet avbrytas under den tid som det tillfälliga skyddet varar.

I covidlagen föreskrivs också ett extraordinärt uppskjutande av verkställigheten på gäldenärens begäran (§ 3a), men inte längre än till den 1 december 2020.

I utkastet till lag (med verkan fr.o.m. den 1 januari 2021) föreskrivs att även om verkställigheten inte uppskjuts får verkställigheten under perioden för tillfälligt skydd inte påverka företaget, lös egendom, rättigheter eller andra tillgångar som tillhör det företag som åtnjuter tillfälligt skydd, utom när verkställigheten avser återkrav av olagligt statligt stöd.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

I enlighet med § 17.5 i covidlagen får motparten, sedan tillfälligt skydd har beviljats [en avtalspart], inte säga upp avtalet, frånträda avtalet eller vägra att fullfölja avtalet på grund av en försening i fullgörandet från det företags sida som åtnjuter tillfälligt skydd, om förseningen inträffade mellan den 12 mars 2020 och den dag då denna lag trädde i kraft och berodde på covid-19-situationen. Detta gäller inte om motparten direkt äventyrar företagets verksamhet. Detta påverkar inte motpartens rätt att säga upp avtalet, frånträda avtalet eller vägra att fullfölja avtalet på grund av förseningar i fullgörandet från det företags sida som åtnjuter tillfälligt skydd efter det att denna lag har trätt i kraft.

Enligt utkastet till lag kommer möjligheten att säga upp avtal också att uppskjutas.

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Enligt § 1 i covidlagen upphävdes de enligt lag i privaträttsliga frågor föreskrivna preskriptionstider och preklusionsfrister tillfälligt, alternativt avsades sådana tidsfrister i särskilda fall.

Enligt § 2 i covidlagen gäller detsamma för processuella tidsfrister som parterna ska iaktta i förfarandet. Om tidsfristen inte kan förlängas på grund av hot mot människors liv, hälsa, säkerhet eller frihet eller på grund av risk för betydande skada, får domstolen besluta att inte tillämpa denna bestämmelse och upprätthålla tillämplig tidsfrist.

Båda dessa åtgärder tillämpades endast fram t.o.m. den 30 april.

Enligt covidlagen ska domstolar vid undantagstillstånd hålla förhandlingar, huvudförhandlingar och offentliga utfrågningar endast när så är nödvändigt. Behovet av att skydda folkhälsan under denna period motiverar att allmänheten inte får delta förhandlingar, huvudförhandlingar och offentliga utfrågningar (§ 3).

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Om ett företag åtnjuter tillfälligt skydd avbryts tidsfristen för att bestrida rättsakter under den tid som det tillfälliga skyddet varar. Detta förhindrar diskriminering till förmån för gäldenärer.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

 • Ekonomisk hjälp till företagare som är fysiska personer och till små och medelstora företag (eventuella lånegarantier eller betalning av ränta på lån), lag nr 75/2020.
 • Anstånd med betalning av hypotekslån för konsumenter (nio månader) genom lag nr 75/2020.
 • Anstånd med lånebetalningar för små och medelstora företag samt företagare som är fysiska personer (nio månader) genom lag nr 75/2020.
 • Anstånd med betalning av sjukvårds-, socialförsäkrings- och ålderspensionsavgifter för vissa arbetsgivare och företagare som är fysiska personer (med minskade intäkter till följd av covid-19-åtgärder) enligt lag nr 68/2020.
 • Förlängning av tidsfristen för inlämning av skattedeklaration enligt lag nr 67/2020
Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.