Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Genom ett dekret från Högsta domstolens ordförande av den 13 mars på grundval av ett förslag från justitieministeriet fastställs att alla processuella tidsfrister ska upphävas tillfälligt, förutom i brådskande fall.

En lag om tillfälliga åtgärder för rättsliga, administrativa och andra offentliga ärenden i syfte att begränsa spridningen av SARS-CoV-2 (covid-19) antogs den 20 mars 2020 och trädde i kraft den 29 mars 2020. Alla åtgärder som införs genom denna lag, och andra åtgärder som vidtas på grundval av lagen, gäller tills det fastställs genom ett beslut av regeringen att skälen till åtgärderna inte längre föreligger, men inte längre än till den 1 juli 2020.

Genom lagen införs bestämmelser för alla tidsfrister (materiella och förfarandemässiga). Tidsfristerna för att väcka talan i rättsliga förfaranden, som fastställs i lag, upphävs tillfälligt från och med den 29 mars 2020. Tidsfristerna i rättsliga förfaranden (processuella tidsfrister) upphävs också tillfälligt från och med den 29 mars 2020, med undantag för rättsliga ärenden som bedöms vara brådskande.

Dessutom upphävs tidsfristen för att lämna in klagomål om oförenlighet med författningen.

Tidsfristerna kommer att återupptas när de åtgärder som fastställs i lagen har upphört att gälla.

Lagen om ändring av lagen om tillfälliga åtgärder för rättsliga, administrativa och andra offentliga ärenden i syfte att begränsa spridningen av SARS-CoV-2 (covid-19)

antogs den 29 april.

Tidsfristerna (materiella frister och förfarandefrister) har fortfarande inte börjat löpa, och åtgärderna möjliggör en gradvis återgång till normal verksamhet samtidigt som de mest sårbara individerna skyddas.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Lagen om ändring av lagen om tillfälliga åtgärder för rättsliga, administrativa och andra offentliga ärenden i syfte att begränsa spridningen av SARS-CoV-2 (covid-19) ger organ inom rättsväsendet och förvaltningen och andra offentliga myndigheter en rättslig grund att hålla muntliga förhandlingar och att besluta och delge i icke-brådskande ärenden, dock fortfarande på villkor att säkerheten hela tiden upprätthålls för personal och klienter.

Domstolar och andra organ inom rättsväsendet som under denna tid även har fattat beslut i ärenden som inte definierats som brådskande kommer att delge dessa beslut till berörda parter som är bekanta med ärendena, men lagens ikraftträdande innebär ingen tvingande skyldighet att agera, eftersom upphävandet av såväl förfarandefrister som materiella frister fortfarande gäller. Om de vill kan de emellertid vidta enskilda åtgärder som gör det möjligt för institutionerna att fungera smidigt och därigenom få sina rättigheter tillgodosedda snabbare.

När det gäller verkställighet har verkställigheten tillfälligt upphävts. När ändringen trätt i kraft kommer domstolarna även att kunna utfärda verkställighets- och försäkringsbeslut och delge klienterna dessa i icke-brådskande ärenden som började löpa före införandet av åtgärder till följd av pandemin. I dessa ärenden är parterna inte skyldiga att svara omedelbart, eftersom tidsfristerna i icke-brådskande fall inte löper och den rättsliga lösning som innebär att verkställigheten kvarstår (med undantag för brådskande ärenden, så som indrivning av underhåll) fortfarande kommer att vara i kraft avseende verkställighetsförfaranden som avbrutits eller skjutits upp under epidemin. Den part som önskar svara är naturligtvis helt fri att göra det.

Inom området för klassiska civilrättsliga ärenden eller tvisteärenden kommer domstolarna att kunna avkunna domar och även delge parterna dessa om det rör sig om icke-brådskande mål där huvudförhandlingen inte hållits före införandet av åtgärderna. Parterna kommer därför att delges domen, men tidsfristerna kommer inte att löpa. Denna lösning kommer att vara en del i domstolarnas återgång till normal verksamhet efter det dödläge som rått.

Även när det gäller förfaranden som rör fastighetsregistret gör ministeriets förslag att det blir möjligt att gradvis börja slutföra ärenden. Det beslut som fattats med stöd av förslaget avseende fastighetsregistret kan bli slutgiltigt, trots att tidsfristerna inte löper, men bara, exempelvis, om alla parter avstår sin rätt att överklaga. Detsamma gäller registrering i fastighetsregistret. Parterna har hittills kunnat lämna in ett förslag till registrering och därigenom skydda beslutet.

Enligt de regler som nu föreslås får parterna i insolvensförfaranden, så länge epidemin pågår, lämna in ansökningar, utlåtanden eller handlingar efter tidsfristens slutdatum om anledningen till förseningen är covid-19-epidemin och om domstolen ännu inte fattat beslut. En sådan sen ansökan behandlas trots förseningen, och avvisas inte efter slutdatumet. Införandet av denna rättsliga grund, som gör åtgärderna i insolvensförfarandet mindre allvarliga och mindre oåterkalleliga, kommer också att vara en viktig faktor vid den bedömning som senare ska genomföras av ordföranden för Sloveniens högsta domstol för att fastställa om insolvensförfarandet ska betraktas som brådskande.

Dekretet av den 5 maj från Högsta domstolens ordförande, vilket ersätter de tidigare dekreten:

Domstolarna kommer att fortsätta att fatta beslut och hålla förhandlingar i brådskande ärenden, i enlighet med bestämmelserna i artikel 83 i domstolslagen och beslutet från ordföranden för Högsta domstolen. I och med det nya beslutet från ordföranden för Högsta domstolen har omfattningen av kategorin brådskande ärenden utökats sedan den 5 maj 2020. Häri ingår även ärenden avseende obligatorisk förlikning och konkurs, där ett beslut om inledande av ett förfarande hade utfärdats före den 30 mars 2020.

Under den period då särskilda åtgärder vidtas måste parterna, deras representanter och andra personer som önskar upplysningar om ett särskilt förfarande och som inte fått någon kallelse att inställa sig vid domstol meddela sig i förväg under kontorstid via de offentliga e-postadresserna och telefonnumren.

1. Domstolarnas beslutsfattande i brådskande och icke-brådskande ärenden

Med anledning av en extraordinär händelse, dvs. epidemin av infektionssjukdomen SARS-CoV-2 (covid-19), som kan försvåra en smidigt och normalt fungerande rättsskipning, och för att förhindra vidare spridning av viruset, skydda människors liv och hälsa och säkerställa att rättsväsendet fungerar, ska samtliga domstolar från och med den 5 maj 2020 hålla förhandlingar, fatta beslut och delge handlingar

  1. i ärenden som inte är brådskande enligt artikel 83 i domstolslagen och som inte anses brådskande enligt detta beslut, i den mån domstolarna kan säkerställa att åtgärderna utförs i enlighet med de villkor som fastställs i detta beslut och andra åtgärder, vilka fastställs på grundval av detta beslut från ordföranden för Högsta domstolen i Republiken Slovenien, och på ett sådant sätt att viruset inte sprids och människors liv och hälsa kan garanteras, samt
  2. i ärenden som enligt artikel 83 i domstolslagen är brådskande, av vilka följande dock inte betraktas som brådskande:

b.1 Åtgärder i försäkringsärenden som kräver personlig kontakt med exekutionstjänstemän, berörda parter och andra personer och som inte är nödvändiga för att avvärja fara för liv och hälsa eller skydda egendom av större värde.

b.2 Protester mot växlar och checkar samt stämningar avseende växlar.

b.3 Bouppteckningar.

b.4 Ärenden avseende obligatorisk förlikning eller konkurs där inget beslut om att inleda ett förfarande hade utfärdats före den 30 mars 2020.

2. Grundläggande åtgärder för ett smidigt utövande av den rättsliga makten i angivna ärenden

2.1 Tillträde till domstol

Domstolarna beslutar vilken ingång till domstolsbyggnaden som ska användas av parterna, deras företrädare och andra personer samt vilken ingång som ska användas av domare och domstolspersonal, efter vad de rumsliga förutsättningarna medger. Vid samtliga ingångar ska alla nödvändiga förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning vidtas, och samtliga besökare ska informeras skriftligen om de förebyggande åtgärder som används i domstolens lokaler.

Under den period då särskilda åtgärder vidtas, med undantag för brådskande ärenden, ska parterna, deras representanter och andra personer 1. lämna in ansökningar per post eller via den nationella e-juridikportalen vid förfaranden där detta är möjligt, 2. kommunicera med domstolarna under kontorstid via offentliga e-postadresser och telefonnummer.

Under den tid då särskilda åtgärder vidtas måste parterna, deras representanter och andra personer som begär information om förfarandena och som inte fått någon kallelse att inställa sig vid domstolen i förväg meddela sig under kontorstid via de e-postadresser och telefonnummer som offentliggjorts.

2.2 Förhandlingar, sammanträden och förhör vid domstolarna

Förhandlingar, sammanträden och förhör ska, om de tekniska och utrymmesmässiga villkoren är uppfyllda, hållas via videokonferens.

I samband med förhandlingar, sammanträden och förhör som inte hålls via videokonferens ska avståndet mellan deltagarna vara minst två meter. Alla deltagare måste bära skyddsutrustning och rummet ska desinficeras.

2.3 Allmänhetens närvaro vid huvudförhandling

I syfte att förhindra vidare smittspridning, skydda människors liv och hälsa, säkerställa att rättsväsendet kan fungera samt att rättigheter och skyldigheter kan uppfyllas får en domare eller domstolens ordförande tillfälligt utestänga allmänheten från hela eller delar av huvudförhandlingen.

2.4 Andra åtgärder

Ytterligare åtgärder fastställs för samtliga domstolar av Högsta domstolens ordförande och för enskilda domstolar av respektive domstols ordförande.

Beslutets och andra åtgärders giltighet

Detta beslut, och andra åtgärder som grundar sig på beslutet, förblir i kraft till dess att ett återkallande från Högsta domstolens ordförande offentliggörs.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Centralmyndigheten för förordning (EG) nr 1393/2007 och rådets förordning (EG) nr 1206/2001 (justitieministeriet) har inrättat ett system för distansarbete. All kommunikation bör därför, i stället för via vanlig post, ske via e-post till följande e-postadress: gp.mp@gov.si. På grund av dessa särskilda omständigheter kan överföringen av framställningar till de behöriga domstolarna bli försenad om den sker via vanlig post.

Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor, familjefrågor och sociala frågor samt lika möjligheter, centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003, har inrättat ett system för distansarbete för att minimera den fysiska närvaron på arbetsplatserna. Mot bakgrund av den nuvarande situationen, och så länge denna situation kvarstår, kan centralmyndigheten inte garantera att alla inkommande framställningar behandlas på vanligt sätt. Behandling av inkommande ansökningar kan endast garanteras om de tas emot via e-post till gp.mddsz@gov.si. Myndigheten rekommenderar starkt att elektroniska metoder används för all kommunikation. Utgående förfrågningar kommer endast att skickas elektroniskt.

Republiken Sloveniens fond för offentliga stipendier, utveckling, funktionsnedsättning och underhåll, centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 arbetar för närvarande hemifrån. Centralmyndigheten skulle därför uppskatta om all kommunikation kunde ske via e-post till följande e-postadress: jpsklad@jps-rs.si. Centralmyndigheten kommer också att kommunicera och skicka förfrågningar via e-post.

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Lag antogs den 2 april: Uppskov med skyldighet att ansöka om insolvens och inleda det obligatoriska förlikningsförfarandet, om insolvensen uppstått till följd av covid-19-krisen.

Presumtion som kan motbevisas om covid-19-relaterad insolvens, om företagets verksamhet nämns i en regeringsförteckning eller i en lokal myndighetsförteckning. Om ingen presumtion föreligger måste det styrkas att insolvensen beror på epidemin.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

Om företaget förklaras insolvent på grund av epidemin och om borgenärer så begär förlängs tidsfristen för att få rekonstruktion (eller avsluta insolvensförfarandet) med fyra månader.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

När det gäller verkställighet har verkställigheten tillfälligt upphävts. När ändringen trätt i kraft kommer domstolarna även att kunna utfärda verkställighets- och försäkringsbeslut och delge klienterna dessa i icke-brådskande ärenden som började löpa före införandet av åtgärder till följd av pandemin. I dessa ärenden är parterna inte skyldiga att svara omedelbart, eftersom tidsfristerna i icke-brådskande fall inte löper och den rättsliga lösning som innebär att verkställigheten kvarstår (med undantag för brådskande ärenden, så som indrivning av underhåll) fortfarande kommer att vara i kraft avseende verkställighetsförfaranden som avbrutits eller skjutits upp under epidemin. Den part som önskar svara är naturligtvis helt fri att göra det.

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Insolvensärenden (förutom vid auktioner) klassificerades först som brådskande (från och med den 13 mars) och sedan som icke brådskande (från och med den 31 mars), vilket innebär att förhandlingarna ställs in.

Insolvensdomstolen inleder normalt inga insolvensärenden under epidemin (vissa undantag kan göras för arbetstagare vars anställningsavtal har avslutats till följd av epidemin).

Enligt reglerna i den covid-19-lagstiftning som antogs den 29 april får parterna i insolvensförfaranden, så länge epidemin pågår, lämna in ansökningar, utlåtanden eller handlingar efter det att tidsfristen löpt ut om anledningen till förseningen är covid-19-epidemin och om domstolen ännu inte meddelat beslut. En sådan sen ansökan behandlas trots förseningen, och avvisas inte när fristen löpt ut. Införandet av denna rättsliga grund, som gör åtgärderna i insolvensförfarandet mindre allvarliga och mindre oåterkalleliga, kommer också att vara en viktig faktor vid den bedömning som senare ska genomföras av ordföranden för Sloveniens högsta domstol för att fastställa om insolvensförfarandet ska betraktas som brådskande.

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

En ytterligare ovedersäglig presumtion har införts: Om arbetsgivaren utnyttjar särskilda covid-19-åtgärder för att skydda arbetstagarnas lön måste lön utbetalas senast under månad 1, annars anses arbetsgivaren vara insolvent. Åtgärden gäller i fyra månader efter att de särskilda åtgärderna har hävts.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

När det gäller krediter uppskjuts betalningen (särskild bestämmelse).

Alla intäkter från särskild covid-19-lagstiftning är undantagna från skattemässig och civilrättslig verkställighet (inbegripet personlig konkurs).

Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.