Effekterna av covid-19 på civilrättsliga ärenden och insolvensärenden

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Effekterna av covid-19 på civilrättsliga förfaranden

1.1 Tidsfrister i civilrättsliga förfaranden

Alla löptider har avbrutits, och de processrättsliga tidsfristerna för alla rättsliga beslut har upphävts och avbrutits. Beräkningen av tidsfristerna kommer att återupptas när förlängningarna av det kungliga dekretet 463/2020 upphör att gälla.

Upphävandet av de processuella tidsfristerna gäller inte ett antal särskilda förfaranden, däribland för skydd av barn.

Domaren eller domstolen kan besluta att genomföra rättsliga förfaranden som är nödvändiga för att undvika irreparabla skador när det gäller parternas rättigheter och berättigade intressen.

De spanska domstolarnas allmänna råd har inrättat en särskild avdelning på sin webbplats där de publicerar uppdateringar om de åtgärder som vidtas av spanska myndigheter för att hindra smittspridningen. Avdelningen har rubriken General information COVID-19.

Via denna webbplats tillhandahålls fullständig information, inklusive allmänna upplysningar, guider och protokoll, överenskommelser från den permanenta kommittén (från den 11 mars 2020 till den 5 maj 2020), rättspraxis, information från justitieministeriet och riksåklagarämbetet, hälso- och sjukvårdsministeriet, statschefen och överdomstolarnas övervakningskommitté.

1.2 Rättslig organisation och rättsväsende

Arbetet i domstolslokalerna har begränsats avsevärt. It-lösningar och kommunikationshjälpmedel har tillhandahållits eller förbättrats för att göra det lättare för domare, åklagare och andra rättsliga aktörer att arbeta på distans.

Notarier och registratorer anses vara nödvändiga offentliga tjänster, och deras verksamhet är garanterad.

1.3 Rättsligt samarbete inom EU

Spaniens centralmyndighet kan inte garantera normal behandling av inkommande framställningar (särskilt framställningar via brev). Framställningar måste skickas elektroniskt.

  • Bevisupptagning (artikel 3 i förordning 1206/2001): Allvarliga och brådskande ärenden kommer att behandlas. Framställningar ska skickas till rogatoriascivil@mjusticia.es. Övriga framställningar ska följa det vanliga förfarandet och skickas direkt till behörig spansk domstol som papperskopia med brev.
  • Bortförande av barn och indrivning av underhållsbidrag: Behandling av framställningar kan endast garanteras om de tas emot via e-post. Verkställigheten bedöms mot bakgrund av ärendets brådskande karaktär och med hänsyn till begränsningarna av medborgarnas rörlighet. (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

2 Insolvensrelaterade åtgärder som medlemsstaterna har antagit eller planerar att anta enligt uppgift efter pandemins utbrott

2.1 Materiella insolvensåtgärder och tillhörande avtalspåverkande åtgärder

2.1.1 Uppskov med insolvens

2.1.1.1 Anstånd med skyldighet att ansöka om insolvens (gäldenärer)

Anstånd med skyldigheten att ansöka om insolvens så länge som larmberedskap råder (även om gäldenären har ansökt om den pre-insolvensmekanism som anges i artikel 5 a i den spanska insolvenslagen).

Artikel 5 i konkurslagen har ersatts av artiklarna 583 till och med 594 i den konsoliderade texten till konkurslagen, offentliggjord i Spaniens officiella kungörelseorgan den 5 maj 2020 och gällande från och med den 1 september 2020.

Artikel 6.3 i lag nr 3/2020 av den 18 september stadgar att ”om gäldenären senast den 31 december 2020 har meddelat att förhandling har inletts med gäldenärer för att nå ett omfinansieringsavtal, en förlikning utanför domstolen eller en preliminär uppgörelse.

2.1.1.2 Skydd av gäldenärer mot insolvensansökningar från borgenärer

I två månader efter larmtillståndets slut kommer insolvensdomstolarna inte att godta några ansökningar om nödvändiga insolvensförfaranden som inges av borgenärer/tredje part under larmtillståndet eller under dessa två månader.

Gäldenärers ansökningar om insolvensförfaranden kommer att prioriteras av domstolen under de två månaderna efter larmtillståndets slut.

Artikel 6 i lag nr 3/2020 av den 18 september fastslog att ”fram till och med den 31 december 2020 kommer domare inte att godta några ansökningar om nödvändiga insolvensförfaranden som har ingetts av borgenärer/tredje part efter den 14 mars 2020. Om gäldenären senast den 31 december 2020 har ingett en ansökan om frivillig konkurs ska denna ansökan godtas och behandlas med förtur, även om den inkommer senare än ansökningen om nödvändig insolvens”.

Genom kungl. lagdekret nr 34/2020 av den 17 november har moratoriet utsträckts till den 14 mars 2021.

2.1.2 Uppskov med verkställighet av fordringar och upphävande av avtal

2.1.2.1 Allmänna /särskilda moratorium på verkställighet av fordringar/vissa typer av verkställighet av fordringar

-

2.1.2.2 Anstånd med uppsägning av avtal (allmänna/särskilda avtal)

-

2.2 Uppskjutande i tvistemåls- och insolvensdomstol samt uppskjutna förfaranden

Allmänt uppskjutande av förfarandefrister. Domstolsförhandlingar kan hållas i brådskande ärenden.

Upphävande av förfaranden upphörde vid slutet av juni månad. Med tanke på sammanbrottssituationen inom handelsrätten, som har förvärrats genom pandemin, inrättades genom lag nr 3/2020 av den 18 september behandling med förtur av vissa brådskande fall inom insolvensförfarandet (artikel 9).

2.3 Andra insolvensåtgärder (i fråga om återvinningstalan, rekonstruktionsplaner, informella avtal och annat där så är lämpligt)

Enligt kungl. lagdekret av den 31 mars, i vilket akuta kompletterande åtgärder vidtas på det sociala och ekonomiska området för att hantera covid-19, får insolventa företag dessutom möjlighet att ansöka om tillfällig permittering av arbetstagare (”ERTE”) på grund av force majeure eller av organisatoriska, tekniska, ekonomiska och produktionsmässiga skäl till följd av covid-19-krisen:

Syftet med denna åtgärd är att förhindra att den ekonomiska krisen till följd av covid-19 blir ytterligare ett hinder för det insolventa företagets bärkraft, vilket skulle kunna göra det svårt för företaget att fullgöra eller följa ett borgenärsavtal, vilket i sin tur kan leda till att företaget försätts i likvidation eller gör det svårt att sälja en bärkraftig affärsenhet.

Ansökningar eller kommunikation om en begäran måste göras direkt av det insolventa företaget med konkursförvaltarens (juristens) tillstånd eller direkt av konkursförvaltaren, beroende på om gäldenären fortfarande råder över sina tillgångar eller inte.

Dessutom ska konkursförvaltaren vara part under samrådsperioden. Om ingen överenskommelse nås under denna period måste beslutet om att tillämpa ERTE godkännas av konkursförvaltaren eller fattas direkt av honom eller henne, beroende på om gäldenären fortfarande råder över sina tillgångar eller inte.

Insolvensdomstolen måste under alla förhållanden omedelbart underrättas om ansökningen, beslutet och de tillämpade åtgärderna på digital väg.

Om arbetsmyndigheten inte anser att force majeure föreligger kan företaget bestrida resolutionen vid domstol med behörighet i sociala frågor

Insolvensdomstolen ska pröva bestridanden av resolutionen på grund av bedrägeri, tvång eller missbruk av en rättighet eller om arbetstagarna bestrider företagets beslut eller arbetsmyndighetens beslut om ERTE, om otillbörliga fördelar har eftersträvats. Sådana bestridanden ska följa förfarandet för insolvenshändelser i arbetsrättsliga sammanhang, och domen kan överklagas (suplicación).

Både lag nr 3/2020 av den 18 september och kungl. lagdekret nr 34/2020 av den 17 november (D. F. 10 med ändring av lag nr 3/2020 av den 18 september om förfaranden och organisatoriska åtgärder för hantering av covid-19 inom rättsväsendet) innehåller åtgärder för att förebygga förklaringar om bristande efterlevnad av avtal eller omfinansieringsavtal och att i båda fallen medge ändring av bestämmelserna i sådana avtal.

2.4 Närbesläktade (ej insolvensrelaterade) åtgärder (betalningsuppskov, banklån, sociala avgifter, sjukförsäkring, företagsstöd)

Den spanska regeringen har antagit åtgärder för att tillfälligt upphäva de avtalsförpliktelser som följer av eventuella hypotekslån som tecknats av en enskild person som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation.

Moratoriet för hypoteksskulden gäller endast

  • fasta/normala bostäder (dvs. inte semester- eller weekendbostäder),
  • fast egendom kopplad till den ekonomiska verksamhet som företagare och yrkesutövare har byggt upp, och
  • andra bostäder än den fasta bostaden vid en hyressituation och för vilka hypotekslåntagaren, som är fysisk person, ägare och hyresvärd för bostäderna inte längre mottar hyresintäkter sedan larmtillståndet trädde i kraft eller inte mottar sådana intäkter inom en månad efter larmtillståndets slut.

Om moratoriet beviljas skjuts betalningen av hypoteksskulden (kapital plus ränta) upp i tre månader och klausulen om förtida återbetalning inom ramen för hypotekslån kommer inte heller att gälla. Ingen dröjsmålsränta kommer heller att påföras.

Med ekonomiskt utsatta gäldenärer avses följande:

  • Gäldenärer som blir arbetslösa eller, om det rör sig om företagare eller yrkesutövare, drabbas av en betydande inkomstförlust eller minskad försäljning (mer än 40 %).
  • Gäldenärer vars sammanlagda familjeinkomst under månaden före tillämpningen av moratoriet inte överstiger inkomstindikatorn IPREM × 3 per månad (dvs. 537,84 euro × 3). Beräkningen ska höjas om familjen innefattar barn eller personer över 65 år samt vid funktionsnedsättning, omsorgsbehov eller sjukdom.
  • Gäldenärer vars amortering på hypotekslån, plus omkostnader och grundförsörjning, utgör mer än 35 % av den sammanlagda familjeinkomsten.
  • Gäldenärer vars familj har fått avsevärt förändrade ekonomiska förhållanden på grund av covid-19-krisen beträffande om den insats som krävs för att få tillgång till en bostad (kvoten mellan hypotekskostnader och familjeinkomst har multiplicerats med 1,3).

Gäldenärerna kan ansöka om moratorium under en 15-dagarsperiod en månad efter larmtillståndets slut (sista datum är för närvarande den 27 maj). Långivarna måste tillämpa ett sådant moratorium senast 15 dagar efter ansökan och måste rapportera moratoriet till Spaniens centralbank.

Anståndsansökan kommer inte att kräva något avtal mellan parterna eller någon avtalsförnyelse för att den ska träda i kraft, och förlängningen av hypotekslånets löptid måste formaliseras i en offentlig handling och registreras i fastighetsregistret.

Senaste uppdatering: 27/10/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.