Европейска заповед за запор на банкови сметки

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Съдилищата, компетентни да издават заповед за запор, са районните съдилища (eparchiaká dikastíria).

Районен съд на Никозия

 • Адрес: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus
 • Тел.: +357 22865518
 • Факс: +357 22304212/22805330
 • Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Лимасол

 • Адрес: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Тел.: +357 25806100/25806128
 • Факс: +357 25305311
 • Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Ларнака

 • Адрес: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus
 • Тел.: +357 24802721
 • Факс: +357 24802800
 • Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Пафос

 • Адрес: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Тел.: +357 26802601
 • Факс: +357 26306395
 • Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Фамагуста

 • Адрес: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Тел.: +357 23730950/23742075
 • Факс: +357 23741904
 • Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Органът, определен за компетентен да получава информация за сметката, е Централната банка.

Координати за връзка:

Пощенски адрес:

Central Bank

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Cyprus

или P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Тел.: +357 22714100

Факс: +357 22714959

Електронна поща: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Информацията се предоставя от банките или кредитните институции на информационния орган, определен в член 6, параграф 2A от Законите за Централната банка на Кипър от 2002 г. до 2017 г., а именно Централната банка на Кипър (член 14, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 655/2014).

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Жалба срещу решение на районния съд може да бъде подадена във Върховния съд.

Върховен съд

 • Адрес: Charalambou Mouskou, 1404 Nicosia, Cyprus
 • Тел.: +357 22865741
 • Факс: +357 22304500
 • Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Органът, компетентен да извършва посоченото по-горе, е Министерството на правосъдието и обществения ред.

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Органът, компетентен да изпълни заповедта съгласно член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014, е съдебният изпълнител (dikastikós epidótis).

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Няма национално законодателство, което да урежда въпроса, свързан със запорирането на съвместни сметки и сметки на упълномощени лица по граждански и търговски дела. Страна, която желае да запорира такава сметка, подава до съда подходящата молба и съдът е този, който в рамките на по-общите си правомощия разпорежда — или не разпорежда — да се запорира цялата сума или част от нея, като се вземат предвид всички обстоятелства по делото.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Няма специални правила, с които да се уреждат и освобождават такива суми по граждански и търговски дела, с изключение на сумите, които се запорират въз основа на наказателни производства, които са освободени от запориране и от отнемане за целите на събиране на дължимия данък съгласно член 9, буква B) от Законите за събиране на данъците от 1962 г. и 2014 г. и параграф 13 от приложение X към Законите за данък добавена стойност от 2000 г. до 2014 г.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Няма специална, основана на националното законодателство разпоредба, с която да се забранява начисляването от страна на банките на такива такси, които ги начисляват на титулярите на сметки.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Няма разходи.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Няма такава разпоредба.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Районните съдилища съгласно член 50, параграф 1, буква а).

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Жалба срещу решение на районен съд може да бъде подадена пред Върховния съд (член 21) в срок от 42 дни, както е предвидено в член 35, параграф 2 от Гражданските процесуални разпоредби. Жалба срещу временно решение трябва да бъде подадена в срок от 14 дни от датата на постановяване на временното решение.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

Подробна информация за разходите може да бъде намерена на страници 19—30, като се използва посочената по-долу Връзката отваря нов прозорецвръзка.

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Освен на гръцки език, документите се приемат и в превод на английски език.

Последна актуализация: 04/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.