Европейска заповед за запор на банкови сметки

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Европейска заповед за запор на банкови сметки


*задължително поле

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Районният съд в Прага 1 (съгласно член 37 от Закон № 6/2002 за съдилищата и съдиите).

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Районният съд в Прага 1 е компетентен да получи информация за сметката (съгласно член 37 от Закон № 6/2002 за съдилищата и съдиите).

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

В член 128 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията, се изисква всяко лице при поискване да информира безвъзмездно съда за всеки факт, който е от значение за производството и произнасянето на решения от страна на този съд.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Жалби следва да се подават чрез съда, чието решение се оспорва (съгласно член 204, алинея 1 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията). Окръжните съдилища (krajské soudy) имат материална компетентност. Териториална компетентност има окръжният съд, в чийто съдебен район се намира районният съд, който се е произнесъл на първа инстанция. Териториалната компетентност на първоинстанционния районен съд Прага 1 е на Общинския съд в Прага (Městský soud v Praze) съгласно член 37 от Закон № 6/2002 за съдилищата и съдиите.

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Районният съд в Прага 1 (съгласно член 37 от Закон № 6/2002 за съдилищата и съдиите).

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Районният съд в Прага 1 (съгласно член 37 от Закон № 6/2002 за съдилищата и съдиите).

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Запор върху съвместна сметка може да бъде налаган единствено по отношение на дела от средствата, принадлежащ на длъжника (член 311а от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията). В случай на сметка, открита на името на няколко лица, правилото е, че всички те притежават равни дялове от средствата (член 2663 от Закон № 89/2012, Граждански процесуален кодекс(občanský zákoník), с измененията).

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Тези правила са установени в членове 304а, 304б, 310 и членове 317—319 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията). Средствата са освободени от запор, ако например са предназначени за изплащане на заплати, обезщетения за отпуск и други обезщетения, които заместват трудово възнаграждение. Това се прилага също така за средства до двукратния размер на заплатата, гарантираща жизнения минимум, социални обезщетения и обезщетения за лица в затруднено положение.

За средства, предназначени за изплащане на заплати, обезщетения за отпуск и други обезщетения, които заместват трудово възнаграждение, задълженото лице (т.е. длъжникът) трябва да представи пред финансовата институция (в която се държи сметката) писмена декларация, в която се посочват целта на плащането, общата сума, която трябва да бъде съответно изплатена, и преди всичко, имената на всички служители с точния размер на обезщетението, което трябва да им бъде изплатено. Подписът на задълженото лице върху декларацията трябва да бъде заверен. Тъй като това е процесуално действие от страна на задълженото лице, подписът трябва да бъде положен в помещенията на задълженото лице (юридическото лице) от лице, което е упълномощено да действа от името на и за сметка на това юридическо лице пред съда, в съответствие с член 21 от Граждански процесуален кодекс. Финансовата институция не е задължена или упълномощена да проверява декларацията и тя няма да проучва дали изплатените обезщетения действително са били използвани за конкретна цел; тя ще изплати исковете на служителите на задълженото лице в съответствие с остатъка от средства по сметката (в т.ч. средствата, които ще постъпят в сметката впоследствие, ако първоначалната сума не е достатъчна за извършване на плащанията). Това се прилага също така за средства до двукратния размер на заплатата, гарантираща жизнения минимум. В този случай финансовата институция също трябва да извърши плащането, въз основа на искане от задълженото лице, без намесата на съда и независимо от такава намеса (ако задълженото лице изпрати искането до съда, съдът не се произнася с решение по него. Той само го препраща до финансовата институция, за да може тя да изпълни въпросното задължение въз основа на искането). В подобни случаи не е необходимо да се проверява предназначението на изплатените средства. Финансовата институция просто ще уведоми съда, че е изплатила въпросната сума на задълженото лице. След това трябва да се предприемат стъпки за уведомяване на получателя за този факт, който в противен случай може да има основателни съмнения дали финансовата институция е действала в съответствие със съдебното разпореждане, ако е извършено непълно плащане на претендираната сума. Ако обаче това плащане не засяга получателя по никакъв начин, не е необходимо той да бъде уведомяван за него. Във всички останали случаи тези суми са изключени по силата на закона (например социални обезщетения или искове, предявени от автори или други творци).

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Да. Банките имат право да начисляват такси за изпълнението на равностойни национални заповеди в съответствие със своята тарифа. Тарифата на таксите се определя по споразумение между длъжника и банката съгласно закона, като съществуват законоустановени ограничения, в рамките на които банката може да се договори с длъжника.

Банките имат право да начисляват такси и за предоставяне на информация, ако са се договорили с клиента за това. Това зависи от конкретната тарифа на таксите, а титулярят на сметката отговаря за междинното и окончателното изплащане на таксите.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Съдебните такси са уредени в Закон № 549/1991 относно съдебните такси, с измененията. Размерът на таксите за производствата се определя под формата на твърда сума или като процент в случай на такси, при които основата е изразена под формата на финансова сума. Процентът на таксата се изчислява като произведение от основата на таксата и ставката на таксата. Отделните ставки се посочват в тарифа на таксите, приложена към закона. Законът се прилага както за производства на първа инстанция, така и за апелативни производства.

Таксите стават дължими след възникване на задължението за плащане, а именно например при подаване на молба за образуване на производство.

По отношение на банковите такси тарифата на таксите се определя по споразумение между длъжника и банката съгласно закона, като съществуват законоустановени ограничения, в рамките на които банката може да се договори с длъжника.

Тарифата на таксите се определя по споразумение между длъжника и банката съгласно закона, като съществуват законоустановени ограничения, в рамките на които банката може да се договори с длъжника.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Съгласно националното право не е предвидено степенуване на равностойните национални заповеди.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Районният съд в Прага 1 е компетентен за решения (съгласно член 37 от Закон № 6/2002 за съдилищата и съдиите).

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Жалби следва да се подават в съда, чието решение се оспорва, не по-късно от 15 дни след връчването на писменото решение (член 204, алинея 1 от Закон № 99/1963, Граждански процесуален кодекс, с измененията).

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

Съдебните такси са уредени в Закон № 549/1991 относно съдебните такси, с измененията. Размерът на таксите за производствата се определя под формата на твърда сума или като процент в случай на такси, при които основата е изразена под формата на финансова сума. Процентът на таксата се изчислява като произведение от основата на таксата и ставката на таксата. Отделните ставки се посочват в тарифа на таксите, приложена към закона. Законът се прилага както за производства на първа инстанция, така и за апелативни производства.

Таксите стават дължими след възникване на задължението за плащане, а именно например при подаване на молба за образуване на производство.

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Чешката република признава словашкия език като допустим чужд език.

Последна актуализация: 10/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.