Европейска заповед за запор на банкови сметки

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Естония

Европейска заповед за запор на банкови сметки


*задължително поле

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Окръжни съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (Камара на съдебните изпълнители и синдиците)

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Телефон: +372 64 63 773

Електронна поща: info@kpkoda.ee

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Член 14, параграф 5, буква а) — всички банки, намиращи се на територията на страната, са задължени да разкриват, по искане на органа, натоварен със събирането на информация, дали длъжникът има сметка при тях.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Жалби пред областните съдилища се подават чрез окръжните съдилища, чието решение се оспорва с жалбата.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Член 10, параграф 2 — окръжният съд, който е издал европейската заповед за запор на банкови сметки

Член 10, параграф 2, трета алинея — съдебни изпълнители

Член 23, параграф 3 — съдебни изпълнители

Член 23, параграф 5 — съдебни изпълнители

Член 23, параграф 6 — съдебни изпълнители

Член 25, параграф 3 — съдебни изпълнители

Член 27, параграф 2 — съдебни изпълнители

Член 28, параграф 3 — съдебни изпълнители

Член 36, параграф 5, втора алинея — съдебни изпълнители

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Съдебни изпълнители.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Налагане на запор върху банкова сметка, която е съвместна за съпрузите, е допустимо със съгласието на съпруга, който не е длъжник, или ако е налице изпълнителен титул, съгласно който задължението се изпълнява от двамата съпрузи.

Член 626, параграф 3 от Закона за задълженията гласи: „Вземанията и движимите вещи, придобивани от пълномощник в изпълнение на дадените му правомощия от свое име, но за сметка на упълномощителя, и вземанията и движимите вещи, които упълномощителят прехвърля на пълномощника за изпълнение на дадените му правомощия, не се включват в масата на несъстоятелността на пълномощника и не могат да бъдат запорирани при изпълнително производство срещу пълномощника.“

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Не може да се налага запор върху следните доходи:

 1. семейни обезщетения;
 2. социални помощи за лица с увреждания;
 3. социални помощи по смисъла на Закона за социалното подпомагане;
 4. обезщетения за безработица, безвъзмездни средства, помощи за транспорт и настаняване и субсидии за започване на дейност, платени чрез естонския фонд „Безработица“;
 5. обезщетение, изплатено за причиняване на телесна повреда или здравословни проблеми, с изключение на обезщетение за пропуснати ползи и обезщетение за неимуществени вреди;
 6. обезщетение за неработоспособност;
 7. законоустановена помощ за издръжка;
 8. парични обезщетения за болест по смисъла на Закона за здравното осигуряване, с изключение на обезщетенията за временна нетрудоспособност;
 9. държавни пенсии в определения от закона размер;
 10. помощ при освобождаване от затвора;
 11. обезщетение на репресирано лице, изплащано въз основа на Закона за репресираните от окупационните сили лица.

Върху доход не се налага запор, ако той не надвишава минималното месечно възнаграждение или съответстващата част от дохода за седмица, или ден. Считано от 1 януари 2020 г. минималното месечно възнаграждение при пълно работно време е 584 EUR.

Ако предявяването на иск за плащане по други активи на длъжник не е довело или не се очаква да доведе до пълно удовлетворяване на иск на ищеца и ако запорът е оправдан с оглед на вида иск и равнището на доходи, по молба на ищеца може да бъде предявен иск за плащане по дохода, посочен в точки 5—7 по-горе.

Ако предявяването на иск за плащане по други активи на длъжник не е довело или не се очаква да доведе до пълно удовлетворяване на иск за издръжка на дете, може да бъде запориран до половината от дохода, посочен в член 132, алинея 1 от Кодекса на изпълнителното производство. Ако сумата, запорирана от дохода на длъжника за удовлетворяване на иск за издръжка за дете, е по-малка от половината от минималното възнаграждение, може да бъде запорирана до една трета от дохода на длъжника.

Ако съгласно правото даден длъжник подпомага друго лице или плаща издръжка на това лице, неподлежащата на запор сума се увеличава с една трета от минималното месечно възнаграждение за лице на издръжка, освен ако иск за издръжка на дете не подлежи на задължително изпълнение.

От дела на дохода, надхвърлящ неподлежащата на запор сума, може да бъде запорирана до две трети от сума, равностойна на пет пъти минималното възнаграждение, и целия доход, който надвишава сума, равностойна на пет пъти минималното възнаграждение, при условие че подлежащата на запор сума не надвишава две трети от общия доход. Тази разпоредба не се прилага, ако искът за издръжка подлежи на задължително изпълнение.

Въз основа на подадена от длъжника молба съдебният изпълнител ще анулира запора по сметка в рамките на три работни дни до степента, която гарантира за длъжника неподлежащия на запор доход.

Ако по сметката на длъжника се прехвърля сума, по-голяма от месечния доход, съдебният изпълнител, въз основа на подадена от длъжника молба, ще анулира запора по сметката в рамките на три работни дни до степента, която гарантира на длъжника неподлежащия на запор доход, за всеки предварително платен месец. Ако срокът за използване на прехвърления по сметката на длъжника доход не може да бъде определен, съдебният изпълнител ще прехвърли на длъжника неподлежащия на запор доход за един месец.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Не.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Съгласно член 781, алинея 4 от Закона за съдебните изпълнители лицето, подаващо молба за получаване на информация за банкова сметка по член 14, следва да заплати такса от 20 EUR.

Съгласно член 38, алинея 6 от Закона за съдебните изпълнители базисната такса, която се заплаща на съдебния изпълнител за изпълнение на заповедта за налагане на запор е в размер на 92 EUR.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Правото на обезпечение на запорирани активи, произтичащо от по-ранен запор, е с предимство пред правото, учредено при по-късен запор.

Правото на обезпечение на запорирани активи, което е възникнало въз основа на иск за издръжка на дете, е с предимство пред правата на обезпечение на запорирани активи, независимо от времето на запора. Правата на обезпечение на запорирани активи, които са възникнали въз основа на иск за издръжка на дете, са равнопоставени.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Член 33, параграф 1 — окръжни съдилища

Член 34, параграф 1, буква а) — съдебният изпълнител, който е инициирал изпълнително производство и е запорирал сметката въз основа на европейска заповед за запор на банкови сметки. Списък на съдебните изпълнители можете да намерите на уебсайта на Камарата на съдебните изпълнители и синдиците.

Член 34, параграф 1, буква б)

i) съдебни изпълнители

ii) съдебни изпълнители

iii) съдебни изпълнители

iv) съдебни изпълнители

Член 34, параграф 2 — окръжни съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Член 33

Жалби до областните съдилища се подават чрез окръжния съд, чието решение се оспорва в жалбата, в рамките на 15 дни от датата на връчване на решението.

Член 34

- Ако решението е постановено от окръжния съд, жалби до областните съдилища се подават чрез окръжните съдилища, чието решение е оспорвано в жалбата. Жалбите се подават в срок от 15 дни от датата на връчване на решението.

- Участник в изпълнително производство може да подаде оплакване до съдебния изпълнител относно решение, взето от съдебния изпълнител, или предприети от съдебния изпълнител действия при изпълнение на изпълнителен титул, или при отказ за извършване на действия по принудително изпълнение, в срок от десет дни, считано от датата на уведомяване или евентуално уведомяване на жалбоподателя за решението или действията, освен ако не е предвидено друго по закон. Участник в производство може да обжалва решение на съдебния изпълнител относно оплакване пред окръжния съд, в чийто район се намира кантората на съдебния изпълнител, в срок от десет дни от датата на връчване на решението. Решение, издадено от съдебен изпълнител, или предприето от съдебен изпълнител действие не може да се обжалва пред съда, без преди това да бъде подадено оплакване до съдебния изпълнител. Участниците в производството и съдебните изпълнители могат да обжалват решение, постановено от окръжния съд, във връзка с решение, взето от съдебния изпълнител. Жалбите се подават в срок от 15 дни от датата на връчване на решението.

Член 35

- Ако решението е постановено от окръжния съд, жалби до областните съдилища се подават чрез окръжните съдилища, чието решение е оспорвано в жалбата. Жалбите се подават в срок от 15 дни от датата на връчване на решението (член 35, параграф 1).

- Участник в изпълнително производство може да подаде оплакване до съдебния изпълнител относно решение, взето от съдебния изпълнител, или предприети от съдебния изпълнител действия при изпълнение на изпълнителен титул, или при отказ за извършване на действия по принудително изпълнение, в срок от десет дни, считано от датата на уведомяване или евентуално уведомяване на жалбоподателя за решението или действията, освен ако не е предвидено друго по закон. Участник в производство може да обжалва решение на съдебния изпълнител относно оплакване пред окръжния съд, в чийто район се намира кантората на съдебния изпълнител, в срок от десет дни от датата на връчване на решението. Решение, издадено от съдебен изпълнител, или предприето от съдебен изпълнител действие не може да бъде обжалвано пред съда, без преди това да бъде подадено оплакване до съдебния изпълнител (член 35, параграфи 3 и 4). Участниците в производството и съдебните изпълнители могат да обжалват решение, постановено от окръжния съд, във връзка с решение, взето от съдебния изпълнител. Жалбите се подават в срок от 15 дни от датата на връчване на решението.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

Държавната такса за получаване или оспорване на решение е 50 EUR и тя трябва да бъде платена при подаване на молбата.

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Естонски, английски език.

Последна актуализация: 14/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.