Европейска заповед за запор на банкови сметки

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Районен съд на Хелзинки

Porkkalankatu 13

FI — 00180 Helsinki

Пощенски адрес:

Box 650

FI — 00181 Helsinki

Тел.: +358 2956 44200 (телефонна централа)

Факс: +358 29 2956 44218

Ел. поща: helsinki.ko@oikeus.fi

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Органът, компетентен да получава информация за сметката, е съдебният изпълнител. Искането за получаване на информация за сметката може да бъде изпратено или директно на съдебния изпълнител или на централната администрация на националния правоприлагащ орган (Ulosottolaitoksen keskushallinto), който я препраща на съдебния изпълнител.

Координати за връзка с централната администрация на националния правоприлагащ орган:

Централна администрация на националния правоприлагащ орган

Европейска заповед за запор на банкови сметки

PO Box 2

00067 Ulosottolaitos

Finland

тел. +358 2956 58801

Факс: +358 29 562 2611

Електронна поща: hallinto.uo@oikeus.fi

Данни за контакт на съдебните изпълнители

Координатите за връзка с съдебните изпълнители са достъпни на фински, шведски и английски онлайн на адрес https://ulosottolaitos.fi/fi/ — уебсайт, поддържан от Министерството на правосъдието.

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Предвиденият във финландското право метод за получаване на информация за сметката е този, определен в член 14, параграф 5, буква а) от Регламента (всички банки на територията на Финландия са задължени да разкриват по искане на информационния орган (т.е. съдебния изпълнител) дали длъжникът има сметка при тях).

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Решение на районния съд на Хелзинки може да бъде обжалвано пред апелативния съд на Хелзинки. Жалбата трябва да бъде адресирана до апелативния съд на Хелзинки и трябва да бъде изпратена до деловодството на районния съд, който е постановил решението, т.е. на районния съд на Хелзинки. За данните за контакт на районния съд на Хелзинки вж. член 50, параграф 1, буква а).

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Член 10, параграф 2: компетентният орган за отмяна или прекратяване на заповедта за запор е съдебният изпълнител. Формулярът за отмяна може да бъде изпратен или директно на съдебния изпълнител или на централната администрация на националния правоприлагащ орган, който я препраща на съдебния изпълнител (вж. член 50, параграф 1, буква б).

Член 23, параграф 3: ако заповедта за запор е издадена във Финландия (Финландия е държавата на произход), издаващият съд (т.е. районният съд на Хелзинки) е отговорен за предаването на документите, посочени в член 23, параграф 3 от Регламента (вж. член 50, параграф 1, буква а).

Ако заповедта за запор трябва да бъде изпълнена във Финландия (Финландия е държавата на изпълнение), компетентният орган за държавата на изпълнение е съдебният изпълнител. Документите, необходими за изпълнението, могат да бъдат изпратени или директно на съдебния изпълнител или на централната администрация на националния правоприлагащ орган, който ги препраща на съдебния изпълнител (вж. член 50, параграф 1, буква е).

Член 23, параграф 5: Вж. отговора на член 50, параграф 1, буква е).

Член 23, параграф 6: Вж. отговора на член 50, параграф 1, буква е).

Член 23, параграф 3: съдебният изпълнител, отговарящ за изпълнението на заповедта за запор, ще издаде декларацията относно запорирането на средства, посочена в член 25, и ще я предаде на съда, който е издал заповедта за запор, и на кредитора.

Член 27, параграф 2: компетентният орган за освобождаване на сумите, превишаващи посочените в заповедта, е съдебният изпълнител, отговарящ за изпълнението на заповедта за запор. Искането за освобождаване на сумите, превишаващи посочените в заповедта, може да бъде изпратено или директно на съдебния изпълнител, който е издал декларацията, посочена в член 25, или на централната администрация на националния правоприлагащ орган, който го препраща на съдебния изпълнител (вж. член 50, параграф 1, буква б).

Член 28, параграф 3: ако Финландия е държавата на произход, отговорен за извършване на връчването и за предаването на посочените в член 28, параграф 1 документи на компетентния орган в държавата членка по местоживеене на длъжника, е съдът, който е издал заповедта за запор, т.е. районният съд на Хелзинки.

Ако длъжникът е с местоживеене във Финландия, компетентният орган за връчването ще зависи от това дали някоя от банковите сметки, върху които трябва да се наложи запор, е разкрита във Финландия. Ако някоя от банковите сметки, върху които трябва да се наложи запор е разкрита във Финландия, компетентният орган за връчването е съдебният изпълнител. В този случай, документите, които трябва да бъдат връчени, могат да бъдат изпратени или директно на съдебния изпълнител или на централната администрация на националния правоприлагащ орган (Ulosottolaitoksen keskushallinto), който ги препраща на съдебния изпълнител. Ако някоя от банковите сметки, върху която трябва да се наложи запор, е разкрита извън Финландия, компетентният орган за връчването е районният съд на Хелзинки.

Член 36, параграф 5, втори абзац: компетентният орган за изпълнение на решение относно средството за правна защита е съдебният изпълнител. Решението относно средството за правна защита може да бъде изпратено или директно на съдебния изпълнител или на централната администрация на националния правоприлагащ орган (Ulosottolaitoksen keskushallinto), който го препраща на съдебния изпълнител.

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Органът, компетентен да изпълни обезпечителните мерки във Финландия, е съдебният изпълнител. Ако Финландия е държавата по изпълнение документите, необходими за изпълнението, упоменати в член 23, параграф 3 от Регламента, могат да бъдат изпратени или директно на съдебния изпълнител или на централната администрация на националния правоприлагащ орган, който ги препраща на съдебния изпълнител (вж. член 50, параграф 1, буква е).

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Запорът върху движимо имущество, като например парични средства, държани в банкови сметки, се налага съгласно глава 8, раздел 7 от Кодекса за принудителното изпълнение (705/2007), като се вземат предвид, когато е приложимо, разпоредбите на глава 4 относно запора.

Съгласно глава 4, раздел 11 от Кодекса за принудителното изпълнение по отношение на движимо имущество, притежавано съвместно от длъжника и трета страна, се счита, че принадлежи и на двете страни в равни части, освен ако третата страна не докаже или ако не е установено по друг начин, че тя е единственият собственик на имуществото или че притежава по-голямата част от него. Въз основа на това допускане относно правото на собственост половината от средствата по сметката, която се притежава съвместно от длъжник и трета страна, ще се разглежда като принадлежаща на длъжника, което означава, че тази половина може да подлежи на мярка за налагане на запор (без сумите, освободени от налагане на запор съгласно член 31).

Допускането на съвместна собственост обаче ще престане да се прилага, ако се окаже, че активите в действителност са изцяло собственост на длъжника или на третата страна, или че те не притежават равни дялове. Трети страни, които твърдят, че са единствените собственици или че притежават половината от активите, ще трябва да обосноват своето искане.

Кодекс за принудително изпълнение: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Съгласно глава 4, член 21, параграф 1, точка 6 от Кодекса за принудителното изпълнение в случай на длъжник, който е физическо лице, от запора ще бъде освободена сума, равняваща се на един и половина пъти от гарантираната част от паричните активи на длъжника или друго негово имущество, посочено в член 48, за срок от един месец, освен ако длъжникът не разполага с друг съответстващ доход.

В съответствие с глава 4, член 48, параграф 3 размерът на гарантираната част се преразглежда ежегодно с постановление на Министерството на правосъдието, както е предвидено в Закона за националния индекс на пенсиите (456/2001). Размерът на гарантираната частможе да бъде намерен на адрес: https://ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/mitenulosmitattavamaaralasketaan.html

Съпруг означава сключил брак партньор или несключил брак партньор, който живее във връзка, равностойна на брак. Лице, за което се счита, че е зависимо от длъжника във връзка с издръжка, ще бъде лице, чийто доход е по-малък от гарантираната част, изчислена за самия длъжник, и дете в подобно положение, независимо от това дали другият партньор допринася за издръжката на детето. Платена от длъжника издръжка може да бъде взета предвид съгласно глава 4, членове 51—53 от Кодекса за принудителното изпълнение.

Горепосочената сума ще бъде освободена от запор без каквото и да е искане от длъжника; следователно съдебният изпълнител, отговарящ за заповедта за запор и за освобождаването на такива суми, е длъжен по силата на член 31, параграф 2 от Регламента да освободи съответната сума от запор по своя собствена инициатива.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Съгласно финландското право банките нямат право да начисляват такси за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставяне на информация за сметката.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Таксата на съдебните изпълнители за изпълнение на заповед за запор е 225 EUR. Таксата се урежда от член 2, параграф 5 от Закона за таксите за принудително изпълнение (34/1995) и член 5, параграф 1, точка 3 от Постановлението за таксите за принудително изпълнение (35/1995). В съответствие с член 4, параграф 3 от Закона за таксите за принудително изпълнение таксата може да бъде начислена само на жалбоподателя, но не и на длъжника.

Не се начислява такса за мерки, предприети от съдебния изпълнител в хода на процедурата за получаване на информация за сметката съгласно член 14 от Регламента.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Обезпечителните мерки съгласно финландското право не предвиждат степенуване във връзка със запора. Правното основание е глава 4, член 43 от Кодекса за принудителното изпълнение, който гласи, че изземването или друга обезпечителна мярка не възпрепятства налагането на запор.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Член 33, параграф 1: Районен съд на Хелзинки За данните за контакт вж. член 50, параграф 1, буква а).

Член 34, параграф 1: съдебният изпълнител. Заявлението относно средството за правна защита може да бъде изпратено или директно на съдебния изпълнител или на централната администрация на националния правоприлагащ орган (Ulosottolaitoksen keskushallinto), който го препраща на съдебния изпълнител. За данните за контакт вж. член 50, параграф 1, буква б).

Член 34, параграф 2: Районен съд на Хелзинки За данните за контакт вж. член 50, параграф 1, буква а).

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Решение относно средство за правна защита на районния съд на Хелзинки може да бъде обжалвано пред апелативния съд на Хелзинки. Жалбата, адресирана до апелативния съд на Хелзинки, трябва да бъде изпратена до деловодството на районния съд, който е постановил решението, т.е. на районния съд на Хелзинки.

Срокът за подаване на жалба е 30 дни от датата на постановяване на решението от районния съд или на предаването му на страните. Жалбата трябва да бъде изпратена до деловодството на районния съд до приключване на работното време в деня, в който изтича срокът. Работното време приключва в 16,15 ч.

Жалба срещу решение, постановено от съдебен изпълнител по средство за правна защита, може да бъде подадена пред районния съд, който разглежда жалбите за принудително изпълнение съгласно глава 11, раздел 2 от Кодекса за принудителното изпълнение. Жалбата, адресирана до районния съд, трябва да бъде изпратена на съдебния изпълнител, който е взел решението, по електронна поща на адрес ulosotto.uo@oikeus.fi или по пощата на адрес: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos. За данните за контакт на съдебния изпълнител вж. член 50, параграф 1, буква б).

Жалбите за принудително изпълнение се разглеждат в районните съдилища на Оландските острови, Хелзинки, Ленси-Уусимаа, Оулу, Пирканмаа, Похянмаа, Похоййс-Саво, Паейят-Хем и Варсинас-Суоми. Жалбата се разглежда от районния съд, в рамките на чиято компетентност се прилага мярката за принудително изпълнение. Координатите за връзка могат да бъдат намерени на уебсайта https://oikeus.fi.

Има триседмичен срок за подаване на жалбите. Триседмичният срок се изчислява от деня на постановяване на решението, ако засегнатото лице е било уведомено предварително или е присъствало при постановяването му. В противен случай срокът за подаване на жалба се изчислява от датата, на която засегнатото лице е било информирано за решението. В глава 3, член 39, параграф 2 от Кодекса за принудителното изпълнение се определя кога се счита, че получателят е уведомен за решение, изпратено по пощата или по ел. поща. Освен ако не е доказано друго, връчването се счита за извършено три дни след изпращане на електронно съобщение или седем дни след изпращането на документа или депозирането му на място, запазено за пощенски пратки. Датата на изпращане или депозиране трябва да бъде посочена върху документа.

Жалбата трябва да бъде изпратена на съдебния изпълнител, който е взел решението, по електронна поща на адрес ulosotto.uo@oikeus.fi или по пощата на адрес: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos, до края на работния ден в деня, в който изтича крайният срок. Работното време приключва в 16,15 ч.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

Съдебните такси и таксите за обжалване се уреждат от Закона за съдебните такси (1455/2015). Таксата за подаване в съда на молба за заповед за запор е същата като таксата за разглеждането на обезпечителни мерки съгласно националното право. Таксите, начислени за разглеждането на такива обезпечителни мерки, съгласно Закона за съдебните такси понастоящем се основават на таксата за разглеждане на главните производства, свързани с молба или право на жалбоподателя.

Следователно размерът на таксата зависи от главното производство по дело за произхода на заповедта за запор. Ако главното производство включва спор, таксата за производство в районния съд за молба за заповед за запор ще бъде максимум 500 EUR в съответствие с член 2 от Закона за съдебните такси. Съдебните такси могат да бъдат по-ниски, ако например главното производство включва кратко изложение на спора, както е посочено в глава 5, член 3 от Кодекса за съдебната власт: съдебната такса може да бъде 65,86 EUR или 250 EUR, в зависимост от това какво е решението по главното производство и дали ответникът го оспорва.

Размерът на съдебните такси за обжалване е максимум 500 EUR.

Съдебната такса се събира при приключване на процедурата, т.е. когато делото в съда е приключено.

Не се начислява съдебна такса за позоваване на средство за правна защита срещу заповед за запор.

Закон за съдебните такси: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Фински, шведски и английски език.

Последна актуализация: 19/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.