Европейска заповед за запор на банкови сметки

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Германия

Европейска заповед за запор на банкови сметки


*задължително поле

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Териториално компетентният орган за издаването на заповед за запор на банкова сметка в случаите, в които кредиторът вече е получил автентичен акт, е съдът, в чийто район е изготвен актът.

Определянето на материалната компетентност се извършва съгласно общите разпоредби на германското законодателство относно устройството на съдилищата и приложимите процесуални кодекси. Съдът, компетентен за определено дело, може да бъде намерен с помощта на инструмента за търсене в началото на този уебсайт.

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Органът, определен като компетентен да получава информация относно банкови сметки по силата на член 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014, е Bundesamt für Justiz (Федералната служба за правосъдие).

Координатите за връзка на тази служба са:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Германия
Тел.: +49-228 99 410-40
Ел. поща: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

За да получи информация относно банкови сметки по силата на член 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014, Федералната служба за правосъдие може да поиска от Bundesamt für Steuern (Централна федерална данъчна служба) да осъществи достъп до следните данни в кредитните институции:

  • номера на сметката;
  • датата на откриване и закриване на сметката;
  • името и датата на раждане на титуляря на сметката, както и
  • имената на упълномощените ползватели.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Отказът за издаване на заповед за запор може да бъде обжалван пред съда, който е отхвърлил молбата, или, ако отхвърлилият молбата съд е от първа инстанция, пред съд от по-висока инстанция.

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Районните съдилища, (Amtsgerichte), посочени в член 50, параграф 1, буква а), са компетентни за получаване, предаване и връчване на заповедта и други документи.

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Съдът, компетентен за изпълнението на заповед за запор, е районният съд, компетентен за изпълнение на заповеди съгласно общите разпоредби на Гражданкия процесуален кодекс. Ако обаче заповедта е издадена от германски съд, компетентен за изпълнението ѝ е самият той.

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

По отношение на запора на средства, държани в съвместни сметки, се прилага следното:

  • Ако съгласно документацията на банката, където се държи сметката, на упълномощените ползватели е разрешено да се разпореждат с кредитните салда по сметката само съвместно (сметки „и“), заповедта за запор трябва да бъде отправена до всички титуляри на сметки.
  • Ако на длъжника е разрешено да се разпорежда с кредитното салдо по сметката сам (сметки „или“), средствата по сметката подлежат на запор като средства, държани в индивидуална сметка на длъжника.

Кредитните салда по сметки на упълномощени лица, с които длъжникът може да се разпорежда от името на трета страна, подлежат на запор спрямо длъжника съгласно германското национално законодателство. В тези случаи заповедта за запор трябва да бъде издадена спрямо довереника (длъжника).

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Защита от запор на платежни сметки се предоставя чрез сметка за защита срещу запор (Pfändungsschutzkonto) (член 850k от Гражданския процесуален кодекс). Последиците от използването на сметката за защита срещу запор се уреждат от член 899 и следващите от Гражданския процесуален кодекс.

Сумите, посочени в член 850c, параграфи 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс, могат да бъдат намерени в Известието относно праговете за освобождаване от запор (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Сумите се коригират на 1 юли всяка година. Разпоредбите могат да бъдат намерени или разгледани на уебсайта http://www.gesetze-im-internet.de/.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Съгласно германското законодателство банките не могат да начисляват такси за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставяне на информация за сметки.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Таксите, които могат да начисляват съдилищата, занимаващи се с разглеждането или изпълнението на заповед за запор съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014, са определени в Закона за съдебните такси (Gerichtskostengesetz) и в Закона за съдебните такси по семейни спорове (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). Посочените по-горе закони могат да бъдат намерени и разгледани безплатно на следните адреси: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf и http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

За кратко представяне на таксите, които могат да бъдат начислени съгласно посочените по-горе закони, вж. отговора ни във връзка с член 50, параграф 1, буква н).

Таксите, които могат да бъдат начислени от съдебните изпълнители, занимаващи се с разглеждане или изпълнение на заповед за запор съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014, са определени в Закона за таксите на съдебните изпълнители (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Посоченият по-горе закон може да бъде намерен и разгледан безплатно на адрес http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Такси за връчване на европейска заповед за запор на банкови сметки, издадена в Германия по отношение на банката, се начисляват, ако съдебният изпълнител трябва да извърши връчването ѝ в Германия. Ако съдебният изпълнител връчи заповед за запор лично, съгласно точка 100 от тарифата за таксите към Закона за таксите на съдебните изпълнители (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) се начисляват такса в размер на 11 EUR, както и пътните разноски въз основа на разстоянието, изминато от съдебния изпълнител: 3,25 EUR за до 10 km, 6,50 EUR за между 10 и 20 km, 9,75 EUR за между 20 и 30 km, 13 EUR за между 30 и 40 km и 16,25 EUR за над 40 km (точка 711 от KV GvKostG). Ако съдебният изпълнител връчи заповедта по друг начин, се начислява такса от 3,30 EUR (точка 101 от KV GvKostG). Пощенските разходи се начисляват в пълен размер за услугата с доказателство за връчването (Zustellungsurkunde) (точка 701 от KV GvKostG). Начислява се еднократна сума за покриване на парични разходи в размер на 20 % от начислените такси за всяка заповед, но не по-малко от 3,00 EUR и не повече от 10,00 EUR (точка 716 от KV GvKostG).

Това важи за случаите, в които съдът, издал европейската заповед за запор в Германия, ползва услугите на съдебен изпълнител за връчването на заповедта на длъжника по искане на кредитора.

Не се начислява такса за дейностите на органа за предоставяне на информация съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014, без да се засяга отговорът по член 50, параграф 1, буква н), в който се посочва увеличението на съдебните такси, начислявани при процедури за получаване на заповед за запор по смисъла на член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 655/2014.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Степенуването при запора на сметки въз основа на решения съгласно националното законодателство, които са равностойни на решения съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014, се определя от датата, на която бъдат връчени на банката, като по-ранните заповеди за запор имат предимство пред връчените на по-късен етап.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Компетентен да предоставя средства за правна защита съгласно член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014 е съдът, който е издал заповедта за запор.

Съдът, компетентен да предоставя средства за правна защита на длъжника съгласно член 34, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014, е районният съд, компетентен за изпълнението на заповедта съгласно общите разпоредби.

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Жалбата срещу решения относно средства за правна защита, както е предвидено в член 37 от Регламент (ЕС) № 655/2014, може да бъде подадена пред съда, издал решението относно средство за правна защита, или ако този съд е от първа инстанция — пред по-висшестоящ съд.

Жалбата трябва да бъде подадена в едномесечен срок.

Срокът за подаване на жалба започва да тече от датата, на която на съответното лице бъде връчено решението, което ще се обжалва.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

При процедури съгласно член 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 655/2014:

Размерът на таксата се определя поотделно във всеки случай въз основа на цената на иска и съответната ставка на таксата, като се използва методът за изчисляване, посочен в член 34 от Закона за съдебните такси (GKG) и/или член 28 от Закона за съдебните такси по семейни спорове (FamGKG).

а) При процедурата за получаване на европейска заповед за запор съгласно член 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 655/2014, в съответствие с точка 1410 от тарифата за таксите към Закона за съдебните такси (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz, KV GKG) обичайно се прилага ставка на таксата от 1,5. В определени случаи, когато натовареността на съда е по-ниска, се прилага намалена ставка на таксата от 1,0 (точка 1411 от KV GKG). Ако бъде издадена заповед съгласно член 91а или член 269, параграф 3, трето изречение от Гражданския процесуален кодекс, обичайно се прилага по-висока ставка на таксата от 3,0 (точка 1412 от KV GKG).

Таксата за процедурата също така обхваща молбите на длъжника за средства за правна защита по смисъла на член 33 от Регламент (ЕС) № 655/2014 с цел отмяна или изменение на европейската заповед за запор. За връчване с доказателство за връчването, препоръчано писмо с обратна разписка или обработване от съдебен служител се начислява фиксирана такса в размер на 3,50 EUR за всяко връчване, ако на една и съща съдебна инстанция се извършват повече от 10 връчвания или връчването е по искане на кредитора (точка 9002 от KV GvKostG).

При процедура по обжалване се прилага ставка на таксата от 1,5 (точка 1430 от KV GKG). Когато с оттеглянето на жалбата бъде прекратена цялата процедура, ставката на таксата се намалява на 1,0 (точка 1431 от KV GKG).

Стойността на иска се определя поотделно във всеки случай по преценка на съда (член 53 от GKG във връзка с член 3 от Гражданския процесуален кодекс).

Таксата се начислява непосредствено след представянето пред съда на молбата за европейска заповед за запор или на жалбата (член 6 от GKG).

б) Ако на първа инстанция районният съд постанови решение в състав, разглеждащ семейноправни въпроси, обикновено се прилага ставка на таксата от 1,5 в съответствие с точка 1420 от KV FamGKG. Когато цялата процедура бъде прекратена без постановяване на окончателно решение, ставката на таксата се намалява на 0,5 (точка 1421 от KV FamGKG).

Таксата за процедурата също така обхваща молбите на длъжника за средства за правна защита по смисъла на член 33 от Регламент (ЕС) № 655/2014 с цел отмяна или изменение на европейската заповед за запор. За връчване с доказателство за връчването, препоръчано писмо с обратна разписка или обработване от съдебен служител се начислява такса в размер на 3,50 EUR за всяко връчване, ако на една и съща съдебна инстанция се извършват повече от 10 връчвания или връчването е по искане на кредитора (точка 2002 от KV FamGKG).

При процедура по обжалване се прилага ставка на таксата от 2,0 (точка 1422 от KV FamGKG). Когато с оттеглянето на жалбата бъде прекратена цялата процедура, преди съдът да получи основанията за обжалването, ставката на таксата се намалява на 0,5 (точка 1423 от KV FamGKG). В други случаи, когато процедурата се прекратява без постановяване на решение, ставката на таксата е 1,0 (точка 1424 от KV FamGKG).

Стойността на иска се определя поотделно във всеки случай по справедливост (член 42, параграф 1 от FamGKG).

Таксата се начислява непосредствено след постановяването на безусловно решение относно таксите или ако процедурата бъде прекратена, по какъвто и да е друг начин (член 11 от FamGKG).

в) Когато съд по трудовоправни спорове (Arbeitsgericht) постанови решение на първа инстанция, при процедурата се прилага ставка на таксата от 0,4 (точка 8310 от KV GKG). Ако бъде издадена заповед съгласно член 91а или член 269, параграф 3, трето изречение от Гражданския процесуален кодекс, ставката на таксата обичайно се увеличава на 2,0 (точка 8311 от KV GKG).

Таксата за процедурата също така обхваща молбите на длъжника за средства за правна защита по смисъла на член 33 от Регламент (ЕС) № 655/2014 с цел отмяна или изменение на европейската заповед за запор. За връчване с доказателство за връчването, препоръчано писмо с обратна разписка или обработване от съдебен служител се начислява фиксирана такса в размер на 3,50 EUR за всяко връчване, ако на една и съща съдебна инстанция се извършват повече от 10 връчвания или връчването е по искане на кредитора (точка 9002 от KV GKG).

При процедура по обжалване се прилага ставка на таксата от 1,2 (точка 8330 от KV GKG). Когато с оттеглянето на жалбата бъде прекратена цялата процедура, ставката на таксата се намалява на 0,8 (точка 8331 от KV GKG).

Стойността на иска се определя поотделно във всеки случай по преценка на съда (член 53 от GKG във връзка с член 3 от Гражданския процесуален кодекс).

Таксата се начислява непосредствено след постановяването на безусловно решение относно таксите или ако процедурата бъде прекратена, по какъвто и да е друг начин (член 9 от GKG).

При процедури съгласно член 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 655/2014 и при всички процедури, свързани с молби за ограничаване или прекратяване на изпълнението на заповед за запор:

При процедура за получаване на заповед за запор по смисъла на член 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 655/2014 се начислява такса в размер на 22 EUR (точка 2111 от KV GKG). Ако по време на процедурата бъде подадена молба за получаване на информация за сметката, таксата се увеличава на 37 EUR (точка 2112 от KV GKG).

Таксата за процедурата също така обхваща молбите на длъжника за средства за правна защита по смисъла на член 33 от Регламент (ЕС) № 655/2014 с цел отмяна или изменение на европейската заповед за запор.

За молби за прекратяване или ограничаване на изпълнението се начислява такса в размер на 33 EUR (точка 2119 от KV GKG).

За отхвърлени или оставени без разглеждане жалби се начислява такса в размер на 33 EUR (точка 2121 от KV GKG). Ако жалбата бъде отхвърлена или оставена без разглеждане само частично, съдът може по справедливост да намали таксата наполовина или да вземе решение да не начислява такса.

Таксата става изискуема непосредствено след представянето пред съда на молбата за европейска заповед за запор, на молбата за прекратяване или ограничаване на изпълнението или подаване на жалбата (член 6 от GKG).

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

За документи, които се представят пред съд или компетентен орган в съответствие с Регламент (ЕС) № 655/2014, не се допуска език, различен от немски.

Последна актуализация: 29/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.