Европейска заповед за запор на банкови сметки

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Германия

Европейска заповед за запор на банкови сметки


*задължително поле

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Определените за тази цел съдилища PDF (211 Kb) de са Amtsgerichte (районните съдилища) и Landgerichte (областните съдилища).

Териториално компетентният орган за издаването на заповед за запор на банкови сметки в случаите, когато кредиторът вече е получил автентичен акт, е съдът, в чийто район е изготвен актът.

Определянето на родовата подсъдност се извършва съгласно общите разпоредби на германското законодателство относно устройството на съдилищата и приложимите процесуални кодекси.

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Органът, определен като компетентен да получава информация относно банкови сметки по силата на член 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014, е Bundesamt für Justiz (Федералната служба за правосъдие).

Данните за връзка с Bundesamt für Justiz са следните:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland
Тел.: +49-228 99 410-40
Ел. поща: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

За да получи информация относно банковите сметки по силата на член 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014, Bundesamt für Justiz може да поиска от Bundesamt für Steuern (Централна федерална данъчна служба) да осъществи достъп до следните данни в кредитните институции:

датата на откриване и закриване на дадена сметка, името на титуляря на сметката и датата на раждане, ако е физическо лице.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Определените за тази цел съдилища PDF (233 Kb) de са: Amtsgerichte (районните съдилища), Landgerichte (областните съдилища), Oberlandesgerichte (висшите областни съдилища), Arbeitsgerichte (съдилищата по трудовоправни спорове) и Landesarbeitsgerichte (областните съдилища по трудовоправни спорове).

Отказът за издаване на заповед за запор може да бъде обжалван пред съда, който е отхвърлил молбата, или пред съд от по-висока инстанция, ако отхвърлилият молбата съд е от първа инстанция.

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Определените за тази цел съдилища PDF (194 Kb) de са Amtsgerichte (районните съдилища).

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Определените за тази цел съдилища PDF (194 Kb) de са: Amtsgerichte (районните съдилища).

Компетентният съд за изпълнението на заповед за запор е компетентният районен съд съгласно общите разпоредби. Ако обаче заповедта е издадена от германски съд, този съд е компетентен да изпълни заповедта.

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Паричните средства по сметки, които съгласно документите на банката, където се държи сметката, не се контролират само от длъжника, подлежат на запор съгласно германското национално законодателство , без да се засягат правата на другите страни, които разполагат с право на контрол.

Паричните средства по сметките на длъжника, които могат да бъдат контролирани от трета страна от името на длъжника, подлежат на запор спрямо длъжника съгласно германското национално законодателство.

Паричните средства по сметките на трета страна, които могат да бъдат контролирани от длъжника от името на тази трета страна, не подлежат на запор спрямо длъжника съгласно германското национално законодателство.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Националните разпоредби на Германия относно суми, които са освободени от запор, се съдържат в членове 850к и 850л от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung, ZPO):

„Член 850к Сметка за защита срещу запор

1) Когато бъдат запорирани средствата по сметката на длъжника за защита срещу запор в кредитна институция, длъжникът може да се разпорежда със средства в размер на месечния несеквестируем доход съгласно член 850в, параграф 1, първо изречение, във връзка с член 850в, параграф 2a, до края на съответния календарен месец; до този размер средствата не подлежат на запор. Средствата по смисъла на първото изречение включват средствата, които не могат да бъдат изплатени на кредитора или депозирани в негова полза до изтичането на срока, предвиден в член 835, параграф 4. Доколкото в рамките на съответния календарен месец длъжникът не се е разпореждал със средствата в освободения от запор размер по силата на първото изречение, тези средства не подлежат на запор през следващия календарен месец в допълнение към средствата, освободени от запор по силата на първото изречение. Първо до трето изречение се прилагат mutatis mutandis, когато средствата по разплащателна сметка на длъжника бъдат запорирани и въпросната сметка бъде преобразувана в сметка за защита срещу запор преди изтичането на четири седмици от връчването на съдебното решение за прехвърлянето.

2) Във всички останали случаи се счита, че е нареден запор върху средствата при спазване на условието, че следните суми не подлежат на запор, като по този начин се увеличава несеквестируемия доход съгласно параграф 1:

1. Освободените от запор суми по силата на член 850в, параграф 1, второ изречение, във връзка с член 850в, параграф 2а, първо изречение, когато

а) длъжникът плаща издръжка на едно или повече лица въз основа на законоустановени задължения или

б) длъжникът получава парични обезщетения по силата на книга II или книга XII от Кодекса за социално осигуряване (Sozialgesetzbuch) за лица, живеещи в същото домакинство по смисъла на член 7, параграф 3 от книга II от Кодекса за социално осигуряване или членове 19, 20, член 36, първо изречение, или член 43 от книга XII от Кодекса за социално осигуряване, по отношение на които длъжникът не е задължен да плаща издръжка въз основа на законоустановени задължения;

2. Еднократни парични обезщетения по смисъла на член 54, параграф 2 от книга I от Кодекса за социално осигуряване, и парични обезщетения за компенсиране на допълнителните разходи, произтичащи от физическо увреждане или влошено здраве по смисъла на член 54, параграф 3, точка 3 от книга I от Кодекса за социално осигуряване;

3. Детски надбавки или всякакви други парични обезщетения, получавани във връзка с деца, освен ако бъдат запорирани въз основа на иск за плащане на издръжка на детето, във връзка с което се предоставят обезщетенията или се отчитат обезщетенията.

За обхванатите от първото изречение суми параграф 1, трето изречение се прилага mutatis mutandis.

3) Сумата, която отговорният за изпълнението съд не поставя под запор в заповедта за запор, се използва вместо сумите, освободени от запор по силата на параграф 1 и параграф 2, първо изречение, точка 1, ако средствата бъдат поставени под запор въз основа на исковете, определени в член 850г.

4) При подаване на съответната молба отговорният за изпълнението съд може да определи сума, която да бъде освободена от запор и която се отклонява от сумите, определени в параграф 1, параграф 2, първо изречение, точка 1 и параграф 3. Членове 850а, 850б, 850в, член 850г, параграфи 1 и 2, членове 850д, 850е, 850ж и 850и, както и членове 851в и 851г от настоящия Кодекс, а също и член 54, параграф 2, параграф 3, подточки 1, 2 и 3 и параграфи 4 и 5 от книга I от Кодекса за социално осигуряване, член 17, параграф 1, второ изречение от книга XII от Кодекса за социално осигуряване и член 76 от Закона за данъка върху доходите (Einkommensteuergesetz) се прилагат mutatis mutandis. По отношение на всички останали отговорният за изпълнението съд разполага с правомощията да издаде заповедите, определени в член 732, параграф 2.

5) Кредитната институция е длъжна да извършва плащания на длъжника съгласно договорните условия от средствата, които не са поставени под запор по силата на параграфи 1 и 3. Това важи по отношение на сумите, които не са поставени под запор по силата на параграф 2, само доколкото длъжникът докаже — като представи удостоверение от своя работодател, от институцията, която изплаща детските надбавки (Familienkasse), от органа, който извършва социални плащания , или от подходящо лице или орган по смисъла на член 305, параграф 1, точка 1 от Кодекса за несъстоятелността (Insolvenzordnung, InsO) — че средствата не подлежат на запор. Плащането от страна на кредитната институция спрямо длъжника има погасителен ефект, ако тя не е наясно, че удостоверението е невярно, включително ако не е наясно поради груба небрежност от нейна страна. Когато длъжникът не е в състояние да представи доказателство, както е посочено във второто изречение, при подаване на съответната молба отговорният за изпълнението съд следва да определи сумите в съответствие с параграф 2. По отношение на депозирани суми също така се прилагат изреченията от първо до четвърто.

6) Когато сметка за защита срещу запор се кредитира с парично обезщетение съгласно Кодекса за социално осигуряване или с детски надбавки, за срок от четиринадесет дни от датата на кредитиране на сумата кредитната институция може да прихване произтичащото от кредита вземане само от вземанията или да прихване от такъв кредит само вземанията, на които има право като възнаграждение за управлението на сметката, или въз основа на разпореждане със сметката от страна на бенефициера в рамките на този срок. За срок от четиринадесет дни от датата на кредитиране на съответната сума кредитната институция няма право да отказва да изпълнява платежни нареждания до размера на оставащото след това кредитно салдо на основание липса на средства, ако бенефициерът докаже или ако на кредитната институция е известно по друг начин, че кредитираната сума представлява парично обезщетение, изплатено съгласно Кодекса за социално осигуряване, или детски надбавки. Възнаграждението на кредитната институция за управлението на сметката може да бъде прихванато и от сумите съгласно членове 1—4.

7) В договора, на който се основава управлението на разплащателна сметка, клиентът, ако е физическо лице, или неговият законен представител може да се договори с кредитната институция сметката да се управлява като сметка за защита срещу запор. Клиентът може по всяко време да поиска от кредитната институция да управлява разплащателната му сметка като сметка за защита срещу запор. Когато средствата по разплащателната сметка вече са запорирани, длъжникът може да поиска разплащателната сметка да бъде управлявана като сметка за защита срещу запор, считано от началото на четвъртия работен ден след датата, на която длъжникът е подал съответната декларация.

8) Всяко лице може да държи само една сметка за защита срещу запор. При договарянето клиентът трябва да увери кредитната институция, че не държи друга сметка за защита срещу запор. Кредитната институция може да уведоми информационните бюра, че управлява за клиентасметка за защита срещу запор. Информационните бюра могат да използват тази информация само за да информират кредитните институции, които отправят запитвания за проверка на истинността на уверението, направено в съответствие с второто изречение от този параграф, дали съответното лице държи сметка за защита срещу запор. Дори ако субектът на данни даде своето съгласие, не се допуска събиране, обработване и използване на данните за каквато и да било друга цел, различна от посочената в четвърто изречение.

9) Когато, в разрез с разпоредбите на параграф 8, първо изречение, длъжник държи няколко разплащателни сметки като сметки за защита срещу запор, при подаването на съответната молба от страна на кредитор отговорният за изпълнението съд ще нареди само разплащателната сметка, посочена от кредитора в молбата, да остане като сметка за защита срещу запор. Кредиторът трябва да докаже по убедителен начин пред съда, че посочените в първото изречение предпоставки са изпълнени, като представи съответните декларации от трети лица длъжници. Длъжникът не се изслушва. Решението се връчва на всички трети лица длъжници. Действието на параграфи 1—6 се прекратява при връчването на решението на кредитните институции, управляващи разплащателни сметки, които не са определени като сметки за защита срещу запор.

Член 850л Заповед по отношение на неподлежащи на запор суми, с които са кредитирани сметки за защита срещу запор

При подаване на съответната декларация от страна на длъжника отговорният за изпълнението съд може да нареди кредитното салдо по сметката за защита срещу запор да не подлежи на запор за срок до дванадесет месеца, ако длъжникът докаже, че в първите шест месеца преди датата на подаване на молбата по-голямата част от сумите, с които е кредитирана въпросната сметка, представляват неподлежащи на запор суми, и ако длъжникът докаже по убедителен начин пред съда, че може да се очаква по-голямата част от сумите, с които ще бъде кредитирана сметката през следващите дванадесет месеца, също да представляват неподлежащи на запор суми. Съдът може да откаже да издаде такава заповед, ако вземащите превес интереси на кредитора не допускат това. При подаването на съответната молба от страна на кредитор заповедта се отменя, ако предпоставките за заповедта вече не са изпълнени или ако вземащите превес интереси на кредитора не допускат изпълнението на заповедта“.

Взетите предвид суми в член 850к, параграф 1, първо изречение по силата на член 850в, параграф 1, първо изречение, във връзка с член 850в, параграф 2a от ZPO понастоящем произтичат от Известието относно праговете за освобождаване от запор от 27 април 2015 г., включено като приложение PDF (114 Kb) de към настоящата информационна бележка; в това отношение се прави препратка към Известието.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Съгласно германското национално законодателство банките не могат да начисляват такси за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставяне на информация относно банкови сметки.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Таксите, които могат да начисляват съдилищата, занимаващи се с разглеждането или изпълнението на заповед за запор съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014, са определени в Закона за съдебните такси (Gerichtskostengesetz) и в Закона за съдебните такси по семейни спорове (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Горепосочените закони могат да бъдат намерени и разгледани безплатно на следните адреси: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf и http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

За кратко представяне на таксите, които могат да бъдат начислени съгласно горепосочените закони, вж. отговора ни във връзка с член 50, параграф 1, буква н).

Таксите, които могат да бъдат начислени от съдебните изпълнители, занимаващи се с разглеждане или изпълнение на заповед за запор съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014, са определени в Закона за таксите на съдебните изпълнители (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Горепосоченият закон може да бъде намерен и разгледан безплатно на следния адрес: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Начисляват се такси за връчване на европейска заповед за запор на банкови сметки, издадена в Германия и насочена към банка, ако съдебният изпълнител трябва да извърши връчването ѝ в Германия. Ако съдебният изпълнител връчи заповед за запор лично, съгласно точка 100 от тарифата за таксите към Закона за таксите на съдебните изпълнители Kostenverzeichnisses zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) се начисляват такса в размер на 10 EUR, както и пътните разноски въз основа на разстоянието, изминато от съдебния изпълнител: 3,25 EUR за до 10 km, 6,50 EUR за между 10 и 20 km, 9,75 EUR за между 20 и 30 km, 13 EUR за между 30 и 40 km и 16,25 EUR за над 40 km (съгласно точка 711 от KV GvKostG). Ако съдебният изпълнител я връчи по друг начин, се начислява такса от 3,00 EUR (съгласно точка 101 от KV GvKostG). Пощенските разходи се начисляват в пълен размер за връчване с доказателство за връчването (съгласно точка 701 от KV GvKostG). Начислява се еднократна сума за покриване на парични разходи в размер на 20 % от начислените такси за всяка заповед, но не по-малко от 3,00 EUR и не повече от 10,00 EUR (съгласно точка 716 от KV GvKostG).

Това важи за случаи, в които съдът, издал заповедта за запор в Германия, използва услугите на съдебен изпълнител за връчването на заповедта на длъжника по искане на кредитора.

Не се начислява такса за получаването на справка от информационния орган съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014, без да се засяга нашият отговор по член 50, параграф 1, буква н), в който се посочва увеличението на съдебните такси, които се начисляват при процедури за получаване на заповед за запор по смисъла на член 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 655/2014.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Степенуването при запора на сметки въз основа на решения съгласно националното законодателство, които са равностойни на решения съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014, се определя от датата, на която бъдат връчени на банката, като по-ранните заповеди за запор имат предимство пред връчените на по-късен етап.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Следните съдилища PDF (233 Kb) de са компетентни в случай на използване на средствата за правна защита в съответствие с член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014.

Определените за тази цел съдилища са Amtsgerichte (районните съдилища), Landgerichte (областните съдилища), Oberlandesgerichte (висшите областни съдилища), Arbeitsgerichte (съдилищата по трудовоправни спорове) и Landesarbeitsgerichte (областните съдилища по трудовоправни спорове).

Следните съдилища PDF (194 Kb) de са компетентни в случай на използване на средствата за правна защита в съответствие с член 34, параграфи 1 или 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014.

Определените за тази цел съдилища са Amtsgerichte.

Съдът, който издава заповедта за запор, е компетентен по отношение на средствата за правна защита в съответствие с член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014.

В случай на използване на средства за правна защита от страна на длъжника в съответствие с член 34, параграфи 1 или 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014 компетентният съд за изпълнението на заповедта е компетентният районен съд съгласно общите разпоредби.

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Следните съдилища PDF (233 Kb) de са компетентни в случай на обжалване в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 655/2014.

Определените за тази цел съдилища са: Amtsgerichte (районните съдилища), Landgerichte (областните съдилища), Arbeitsgerichte (съдилищата по трудовоправни спорове) и Landesarbeitsgerichte (областните съдилища по трудовоправни спорове).

Правото на обжалване срещу решения относно средства за правна защита, както е предвидено в член 37 от Регламент (ЕС) № 655/2014, може да бъде упражнено пред съда, издал решението относно средство за правна защита, или ако съдът, издал решението относно средство за правна защита, е първоинстанционен съд — пред съд от по-висша инстанция.

Жалбата трябва да бъде подадена в едномесечен срок.

Срокът за подаване на жалба започва да тече от датата, на която съответното лице бъде уведомено за решението, което ще се обжалва.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

При процедурите съгласно член 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 655/2014:

Размерът на таксата се определя поотделно във всеки случай въз основа на цената на иска и съответната ставка на таксата, като се използва методът за изчисляване, посочен в член 34 от Закона за съдебните такси (GKG) и/или член 28 от Закона за съдебните такси по семейни спорове (FamGKG).

а) При процедурата за получаване на европейска заповед за запор на банкови сметки съгласно член 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 655/2014, в съответствие с точка 1410 от тарифата за таксите към Закона за таксите на съдебните изпълнители (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) обичайно се прилага ставка на таксата в размер на 1,5. В определени случаи, когато натовареността на съда е по-ниска, се прилага намалена ставка на таксата в размер на 1,0 (точка 1411 от KV GKG). Ако бъде издадена заповед съгласно член 91а или член 269, параграф 3, трето изречение от ZPO, обичайно се прилага по-висока ставка на таксата в размер на 3,0 (точка 1412 от KV GKG).

Таксата за процедурата също така обхваща молбите на длъжника за правна защита по смисъла на член 33 от Регламент (ЕС) № 655/2014 с цел отмяна или изменение на европейската заповед за запор. За връчване с доказателство за връчването, за препоръчано писмо с обратна разписка или за обработване от съдебен служител се начислява такса от 3,50 EUR, ако в рамките на същата инстанция има над 10 случая на връчване на документи или ако връчването е по искане на кредитора (точка 9002 от KV GvKostG — Закона за таксите на съдебните изпълнители, Gerichtsvollzieherkostengesetz).

При процедура по обжалване се прилага ставка на таксата в размер на 1,5 (точка 1430 от KV GKG). Когато с оттеглянето на жалбата бъде прекратена цялата процедура, ставката на таксата се намалява на 1,0 (точка 1431 от KV GKG).

Стойността на иска се определя поотделно във всеки случай по преценка на съда (член 53 от GKG във връзка с член 3 от ZPO).

Таксата се начислява непосредствено след представянето пред съда на молбата за европейска заповед за запор или на иска (член 6 от GKG).

б) Ако на първа инстанция районният съд (Amtsgericht) постанови решение в състав, разглеждащ семейноправни въпроси, обикновено се прилага ставка на таксата в размер на 1,5 в съответствие с точка 1420 от тарифата за таксите към Закона за съдебните такси по семейни спорове (KV FamGKG). Когато цялата процедура бъде прекратена без постановяване на окончателно решение, ставката на таксата се намалява на 0,5 (точка 1421 от KVGKG).

Таксата за процедурата също така обхваща молбите на длъжника за правна защита по смисъла на член 33 от Регламент (ЕС) № 655/2014 с цел отмяна или изменение на европейската заповед за запор. За връчване с доказателство за връчването, за препоръчано писмо с обратна разписка или за обработване от съдебен служител се начислява такса от 3,50 EUR, ако в рамките на същата инстанция има над 10 случая на връчване на документи или ако връчването е по искане на кредитора (точка 2002 от KV FamGKG).

При процедура по обжалване се прилага ставка на таксата в размер на 2,0 (точка 1422 от KV GKG). Когато с оттеглянето на жалбата бъде прекратена цялата процедура, преди съдът да получи основанията за обжалването, ставката на таксата се намалява на 0,5 (точка 1423 от KV FamGKG). В други случаи, когато процедурата се прекратява без постановяване на решение, ставката на таксата е 1,0 (точка 1424 от KV FamGKG).

Стойността на иска се определя поотделно във всеки случай по справедливост (член 42, параграф 1 от FamGKG).

Таксата се начислява непосредствено след постановяването на безусловно решение относно таксите или ако процедурата бъде прекратена по какъвто и да е друг начин (член 11 от FamGKG).

в) Когато съд по трудовоправни спорове (Arbeitsgericht) постанови решение на първа инстанция, към процедурата се прилага ставка на таксата в размер на 0,4 (точка 8310 от KV GKG). Ако бъде издадена заповед съгласно член 91а или член 269, параграф 3, трето изречение от ZPO, ставката на таксата по принцип се увеличава на 2,0 (точка 8311 от KV GKG).

Таксата за процедурата също така обхваща молбите на длъжника за правна защита по смисъла на член 33 от Регламент (ЕС) № 655/2014 с цел отмяна или изменение на европейската заповед за запор. За връчване с доказателство за връчването, за препоръчано писмо с обратна разписка или за обработване от съдебен служител се начислява такса от 3,50 EUR, ако в рамките на същата инстанция има над 10 случая на връчване на документи или ако връчването е по искане на кредитора (точка 9002 от KV GKG).

При процедура по обжалване се прилага ставка на таксата в размер на 1,2 (точка 8330 от KV GKG). Когато цялата процедура бъде прекратена с оттеглянето на жалбата, ставката на таксата се намалява на 0,8 (точка 8331 от KV GKG).

Стойността на иска се определя поотделно във всеки случай по преценка на съда (член 53 от GKG във връзка с член 3 от ZPO).

Таксата се начислява непосредствено след постановяването на безусловно решение относно таксите или ако процедурата бъде прекратена по какъвто и да е друг начин (член 9 от GKG).

При процедура съгласно член 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 655/2014 и при всички процедури, свързани с молби за ограничаване или прекратяване на изпълнението на заповед за запор:

За процедура за получаване на заповед за запор съгласно член 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 655/2014 се начислява такса в размер на 20 EUR (точка 2111 от KV GKG). Ако по време на процедурата бъде подадена молба за получаване на информация относно банкови сметки, таксата се увеличава на 33 EUR (точка 2122 от KV GKG).

Таксата за процедурата също така обхваща молбите на длъжника за правна защита по смисъла на член 33 от Регламент (ЕС) № 655/2014 с цел отмяна или изменение на европейската заповед за запор.

За молби за прекратяване или ограничаване на изпълнението се начислява такса в размер на 30 EUR (точка 2119 от KV GKG).

За отхвърлени или оставени без разглеждане жалби се начислява такса в размер на 30 EUR (точка 2121 от KV GKG). Ако жалбата бъде отхвърлена или оставена без разглеждане само частично, съдът може по справедливост да намали таксата наполовина или да вземе решение да не начислява такса.

Таксата се начислява непосредствено след представянето пред съда на молбата за европейска заповед за запор, на молбата за прекратяване или ограничаване на изпълнението или на иска (член 6 от GKG).

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

За документи, които се представят пред съд или компетентен орган в съответствие с Регламент (ЕС) № 655/2014, не се допуска език, различен от немски.

Последна актуализация: 23/12/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.