Европейска заповед за запор на банкови сметки

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Европейска заповед за запор на банкови сметки


*задължително поле

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Районните граждански съдилища (Eirinodikeía) и първоинстанционните съдилища (Protodikeía).


Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Дирекция за одит на финансово-икономически планове (Diéfthynsi Epicheirisiakoú Schediasmoú Eléngchon - DIESEL) на Главна дирекция за данъчни операции (Genikí Diéfthynsi Forologikón Leitourgión) на Независимия орган за публични приходи (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon – AADE) електронна поща: diesel@aade.gr/тел.:+30 2104802000,+30 2104802530.

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Системата на регистрите на банковите сметки и платежните сметки на Министерството на финансите беше създадена с цел предаване на исканията за информация от власти, служби, публични органи и други органи към кредитните институции. Тези искания се изпращат по електронен път чрез сигурно трето лице (TIRESIAS) на кредитните институции, които изпращат своите отговори с данните за сметката по същия канал (член 14, параграф 5, буква а).

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Отказът на съдия от районния граждански съд може да бъде обжалван пред едноличния първоинстанционен съд (Monomelés Protodikeío), а отказът на едноличния първоинстанционен съд може да бъде обжалван пред апелативния съд (Efeteío).

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Компетентният орган за предаването е първоинстанционният съд. Лицата, които отговарят за получаването и връчването на заповедта за запор и други документи, са съдебните изпълнители (dikastikoí epimelités).

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Съдебните изпълнители.

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Само общи сметки могат да бъдат запорирани, но не и сметки на упълномощени лица. Няма допълнителни условия за запорирането на общи сметки.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

В член 982, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс (Kódikas Politikís Dikonomías) се предвижда, че вземанията за издръжка, възнагражденията, пенсиите, социалноосигурителните обезщетения и т.н. са несеквестируеми. Няма връзка в интернет към Гражданския процесуален кодекс. Горепосочените суми са несеквестируеми, без да е необходимо подаването на молба от длъжника.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Няма специални разпоредби, уреждащи въпроса за начисляването на разноски и такси за запорирането или замразяването на банкова сметка, нито за предоставянето на информация за сметката. Гръцката банкова асоциация (Ellinikí Énosi Trapezón) смята обаче, че кредитните институции имат право да искат плащането на разноски, както е предвидено изрично в членове 30A и 30B от Кодекса за събиране на публичните приходи (Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) — Законодателен указ № 356/1974, с измененията и в сила).

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Независимият орган за публични приходи (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon), който участва в обработването на заповедта за запор, не събира такси за това. Що се отнася до нейното изпълнение, тъй като то се извършва от съдебните изпълнители, те начисляват плащането на разноските направо на съответния взискател. Няма връзка в интернет към таксите на съдебните изпълнители. Министерството на финансите не налага плащането на такси за предоставянето на информация за сметките в съответствие с член 14.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Европейската заповед за запор на банкови сметки се третира като равностойна на мярка за запор (asfalistikó métro) съгласно националното законодателство. Не съществува класиране на равностойни национални заповеди.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Съдът, който е компетентен да предостави средство за правна защита, е този, който е издал европейската заповед за запор на банкови сметки, т.е. съдията от районния граждански съд по искове, които са от компетентността на районния граждански съд, и съдията от едноличния първоинстанционен съд за останалите искове. Що се отнася до средствата за правна защита, посочени в член 34, параграфи 1 и 2, компетентният съд за суми до 20 000 EUR е районният граждански съд. Компетентният съд за суми над 20 000 EUR е първоинстанционният съд.

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Решението на съдия от районния граждански съд може да бъде обжалвано пред едноличния първоинстанционен съд, а решението на едноличния първоинстанционен съд може да бъде обжалвано пред апелативния съд. Жалбата трябва да се подаде в срок от 30 дни от връчването на решението на длъжника.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

Съдебните такси се равняват на около четири хилядни от претенцията. Това изчисление се прилага както за молбите за получаване на заповедта, така и за молбите срещу заповедта.

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Документите се приемат само на гръцки език.

Последна актуализация: 26/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.