Европейска заповед за запор на банкови сметки

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскифренски вече са преведени.

Автентичните актове не са познати в ирландското право, поради което тази разпоредба не се прилага в Ирландия.

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскифренски вече са преведени.

В Ирландия

Minister for Justice (Министерство на правосъдието),

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOIA@justice.ie

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

В Ирландия се прилага член 14, параграф 5, буква а), т.е. всички банки в Ирландия са задължени да разкриват, по искане на информационния орган, дали длъжникът има сметка, открита при тях.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

В Ирландия

  • когато компетентен да издава заповед за запор е районният съд (District Court) — до съдията от окръжния съд (Circuit Court), в чийто съдебен район е издадена заповедта за запор;
  • когато компетентен да издава заповед за запор е окръжният съд (Circuit Court) — във Висшия съд (High Court);
  • когато компетентен да издава заповед за запор е Висшият съд (High Court) — до апелативния съд (Court of Appeal) (следва да се отбележи, че съгласно разпоредбите на Конституцията на Ирландия обаче Върховният съд (Supreme Court) е компетентен да разглежда жалби срещу решения на Висшия съд (High Court), ако се установи, че са налице извънредни обстоятелства, които дават основание за пряко обжалване пред него. За да може да бъде сезиран Върховният съд, е необходимо съответното решение да поставя въпрос от обществено значение и/или сезирането да се налага в интерес на правосъдието).

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскифренски вече са преведени.

В Ирландия

Minister for Justice (Министерство на правосъдието),

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOCA@justice.ie

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскифренски вече са преведени.

В Ирландия

Minister for Justice (Министерство на правосъдието),

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOCA@justice.ie

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Степента, до която съгласно ирландското право върху съвместни сметки и сметки на упълномощени лица може да бъде налаган запор, зависи от обстоятелствата по въпросното дело. Що се отнася до съвместните сметки, общото правило е, че обезпечителен запор (Mareva type injunction), постановен срещу един ответник, не трябва да възпрепятства титуляря на съвместна сметка да тегли от банковата сметка, освен ако това не е специално предвидено в заповедта.

Що се отнася до сметките на упълномощени лица, когато трета страна държи от името на ответник активи в сметка на упълномощено лице, тези активи могат да бъдат засегнати от обезпечителен запор (Mareva injunction), постановен срещу ответника, тъй като последният е бенефициерът или действителният собственик на тези активи.

Титулярят на съвместна сметка или сметка на упълномощено лице, чиято сметка е предмет на такъв запор, може да подаде молба пред съответния съд за изменение на условията на запора.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

В случай на равностойни национални производства съдът определя сумата, с която може да разполага длъжникът, за всеки отделен случай, като взема предвид положението на засегнатата страна.  Съответната молба се подава от длъжника, като не съществуват правила относно сумата, която може да бъде оставена на негово разположение.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

В случай на равностойни национални производства банките не начисляват такса за изпълнение на съдебни заповеди. Когато се иска информация за банкова сметка, няма въведено правило, което би попречило на банките да начисляват такса за предоставянето на такава информация. По правило кредиторът ще бъде задължен да плати разноските, направени от банката, макар че впоследствие длъжникът може да бъде осъден да плати тези разноски.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Не се предвижда начисляване на административна такса от страна на информационните и компетентните органи. При лично връчване на документи обаче ще се начислява такса от приблизително 100—200 EUR в зависимост от степента на затрудненията, които възникват при осъществяване на връчването.

Забележка: в този случай личното връчване на документи ще бъде извършено от дружество в частния сектор и тарифата на таксите не е известна.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Съгласно ирландското право не се определя ред за равностойни заповеди, като например заповедите за обезпечетелен запор (Mareva injunctions), тъй като кредиторът не получава имуществено право върху въпросния актив.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

В Ирландия:

Що се отнася до член 33, параграф 1, съдът, компетентен да предостави средство за правна защита, е съдът, издал заповедта за запор, който в зависимост от обстоятелствата, може да бъде районен съд (District Court), окръжен съд (Circuit Court) или Висшият съд (High Court)*;

Що се отнася до член 34, параграфи 1 и 2, съдът, компетентен да предостави средство за правна защита, е:

  • когато европейската заповед за запор на банкови сметки е издадена от съд в държавата — съдът, който е издал заповедта за запор;
  • когато европейската заповед за запор на банкови сметки е издадена в държава членка, различна от въпросната държава — Висшият съд (High Court)*.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

В Ирландия жалба срещу решение, издадено по силата на член 33, член 34 или член 35, може да бъде подадена, както следва:

  • когато решението е постановено от районния съд (District Court), жалбата може да бъде подадена до съдията от окръжния съд (Circuit Court), в чийто съдебен район е издадена заповедта за запор, в срок от четиринадесет дни от датата, на която е постановено решението, което се обжалва (само член 35, параграфи 1 и 3); http://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
  • когато решението е постановено от окръжния съд (Circuit Court), жалбата може да бъде подадена до Висшия съд (High Court) в десетдневен срок от датата, на която обжалваното решение или заповед са произнесени в открито заседание (само член 35, параграфи 1 и 3); http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
  • когато решението е постановено от Висшия съд (High Court), жалба може да бъде подадена до Апелативния съд (Court of Appeal) в срок от 28 дни от оформянето на заповедта. (Следва да се отбележи обаче, че съгласно разпоредбите на Конституцията на Ирландия Върховният съд е компетентен да разглежда жалби срещу решения на Висшия съд, ако се установи, че са налице извънредни обстоятелства, които дават основание за пряко обжалване пред него. За да може да бъде сезиран Върховният съд, е необходимо съответното решение да поставя въпрос от обществено значение и/или сезирането да се налага в интерес на правосъдието.) http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

В зависимост от обстоятелствата по делото съдебните такси в производство за получаване на заповед за запор или средство за правна защита срещу заповед могат да варират от около 80 EUR до 200 EUR. Информация по този въпрос може да бъде намерена на следните адреси:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014).

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Няма (Ирландия приема само ирландски и английски език).

Последна актуализация: 15/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.