Европейска заповед за запор на банкови сметки

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Съгласно член 3118, параграф 5 от Закона молбата по член 6, параграф 4 от Регламента за получаване на европейска заповед за запор на банкови сметки следва да се подаде до местния районен съд на органа, издал автентичния акт.

Актуална информация за литовските съдилища и техните данни за връзка могат да бъдат намерени в Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси.

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Съгласно точка 1 от Резолюция № 964 на литовското правителство от 28 септември 2016 г. информацията, посочена в член 14 от Регламента, се предоставя на съда, който разглежда молбата за европейска заповед за запор на банкови сметки от Държавната данъчна инспекция към Министерството на финансите (Vasario 16-osios g. 14, Вилнюс; тел.: +370 5 266 8200; ел. поща: vmi@vmi.lt). Тази резолюция влиза в сила на 18 януари 2017 г.

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Държавната данъчна инспекция към Министерството на финансите ще използва метода за получаване на информация за сметките, предвиден в член 14, параграф 5, буква б) от Регламента, т.е. получаване на информация от Информационната система за данъчно счетоводство относно банковите сметки на длъжника в банки, които извършват дейност в Литва.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Съгласно член 3122, параграф 1 в случая, посочен в член 21, параграф 1, пред апелативния съд може да бъде подадена отделна жалба. Процедурата за подаване и разглеждане на отделна жалба е определена в членове 334—339 от литовския Граждански процесуален кодекс. Не се допуска касационно обжалване на постановените от апелативния съд решения след разглеждането на отделната жалба.

Актуална информация за литовските съдилища и техните данни за връзка могат да бъдат намерени в Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси.

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Съгласно член 3121, параграф 3 от Закона получаването, предаването и връчването на процесуалните документи, посочени в член 4, параграф 14 от Регламента, се извършват от съдебен изпълнител.

Списъкът на съдебните изпълнители в Литва може да бъде намерен на следния адрес: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Съгласно член 3123 от Закона в случая, описан в член 28, параграф 3 от Регламента, когато длъжникът е с местоживеене в Литва и Литва не е държавата членка по изпълнение, процесуалните документи следва да се връчат на длъжника в съответствие с процедурата, предвидена в член 3 и член 33, параграфи 2 и 4 от Закона. В този случай компетентната институция за получаване на искания за връчване на документи от други държави членки е Литовската камара на съдебните изпълнители (Konstitucijos pr. 15, LT-09319, Вилнюс; тел. +370 5 275 0067, +370 5 275 0068; електронна поща info@antstoliurumai.lt). Литовската камара на съдебните изпълнители организира и координира връчването на документи и предаването им за изпълнение от съдебните изпълнители.

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Съгласно член 3121, параграф 3 от Закона европейската заповед за запор на банкови сметки се изпълнява от съдебния изпълнител. Той също така изпълнява дейностите, предвидени в член 24, параграф 4 и член 25, параграфи 1, 2 и 4.

Списъкът на съдебните изпълнители в Литва може да бъде намерен на следния адрес: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Основни правила съгласно националното право:

1. Съгласно член 667 от литовския Граждански процесуален кодекс, ако не е установена принадлежащата на длъжника част от имуществото, притежавано в съсобственост с други лица, съдебният изпълнител пристъпва към отнемане и запор на общото имущество и предлага на взискателя, а при необходимост и на съсобствениците, да се подаде молба до съд с цел да се установи дялът на длъжника от имуществото, притежавано в съсобственост с други лица. Ако молбата не бъде подадена в срока, определен от съдебния изпълнител, същият прекратява събирането на вземания от това имущество. Може да се направи нов опит за събиране на вземания от това имущество по силата на същите изпълнителни основания не по-рано от една година след датата, на която е прекратено събирането на вземания от това имущество. Дялът на длъжника в съсобственост се определя със съдебно решение. След като съдебното решение, с което се установява дялът на длъжника в съсобственост, придобие сила на пресъдено нещо, се пристъпва към събирането на вземания от частта от имуществото, която принадлежи на длъжника. Взискателят има право да поиска установяване на дяла на длъжника, така че да е възможно да се събират вземания от него.

2. При всяко запориране на сметка се прави опит да се установи собственикът на средствата в сметката. Сметката може да бъде запорирана, ако средствата в нея принадлежат на длъжника.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Основни правила съгласно националното право:

1. Съгласно член 668 от литовския Граждански процесуален кодекс не могат да се събират вземания от парична сума, чийто размер не надвишава минималната работна заплата за един месец, както е определена от литовското правителство[1]. Освен това не могат да се събират вземания от средства, получени под формата на финансова помощ от ЕС или друга международна финансова помощ или съфинансиране за изпълнението на подпомаган проект по време на изпълнението на проекта и задължителния му период на експлоатация, както е предвидено в законодателството на ЕС или в международни споразумения, сключени от Литва. Тази забрана не се прилага, ако средствата се събират по искане на институцията, която осъществява мониторинг по отношение на изпълнението на подпомагания проект, тъй като средствата са били изразходвани в нарушение на правото на ЕС, литовското право, международните споразумения или споразуменията за отпускане на средствата.

2. Съгласно член 738 от литовския Граждански процесуален кодекс вземания от социалноосигурителни обезщетения за болест или безработица могат да се събират само в съответствие със съдебно решение за събиране на плащания за издръжка или съдебно решение за обезщетение за увреждане на здравето чрез осакатяване или друго увреждане, или за загуба на лице, което осигурява прехраната.

3. Съгласно член 739 от литовския Граждански процесуален кодекс не могат да се събират вземания от суми, принадлежащи на длъжника, под формата на: 1) компенсаторни плащания за амортизация на работни инструменти и други форми на компенсация за отклонения от нормалните условия на труд; 2) суми, изплатени на работник, който пътува служебно или е прехвърлен, назначен или командирован на друго място; 3) държавни социалноосигурителни обезщетения за майчинство или бащинство; 4) детски надбавки, изплатени съгласно литовския Закон за детските надбавки; 5) помощи за погребение; 6) обезщетения, изплатени съгласно литовския Закон за държавното социално подпомагане, и други целеви социални помощи, обезщетения или плащания от държавния или общинския бюджет за семейства с ниски доходи и социално подпомагане на физически лица; 7) обезщетения при съкращение.


[1] Считано от 1 януари 2016 г., минималната месечна работна заплата е 350 EUR.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Банките нямат право да начисляват такси — действията по изпълнение се извършват от съдебни изпълнители.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Основни правила съгласно националното право:

1. Съгласно член 609 от литовския Граждански процесуален кодекс разноските по изпълнението, направени от съдебните изпълнители, се състоят от: 1) административни разходи във връзка с изпълнителното производство, които са необходими за извършване на дейностите от съществено значение за всяко изпълнително производство; 2) допълнителни административни разходи във връзка с изпълнителното производство, направени при извършването на други дейности по конкретното изпълнително дело; 3) таксата на съдебния изпълнител за изпълнението на законоустановени изпълнителни документи. Размерът на разноските по изпълнението и процедурата за тяхното изчисляване и плащане са определени в приетите със Заповед № 1R-352 на министъра на правосъдието от 27 октомври 2005 г. Указания за изпълнението на решения (наричани по-нататък „Указанията“) (във версията, въведена със Заповед № 1R-265 от 14 ноември 2011 г.).

В точка 123 от Указанията се предвижда, че изпълнението на европейската заповед за запор на банкови сметки следва да включва разходите по изпълнението, посочени в таблица 2, точка 7 от Указанията, както и допълнителните разходи, направени за извършване на конкретните действия в изпълнителното производство.

Указания за изпълнението на решения.

2. Съгласно точка 5 от процедурата за данъчно облагане на връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, приета със Заповед № 1R-16 на министъра на правосъдието от 20 януари 2016 г. (във версията, въведена със Заповед № 1R-312 от 9 декември 2016 г.), таксата за връчване на документи в Литва е 110 EUR, ако връчването на документите и предаването им за изпълнение от съдебни изпълнители е организирано и координирано от Литовската камара на съдебните изпълнители.

Описание на процедурата за връчване на получени от чужбина съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и за данъчно облагане на връчването.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Основни правила съгласно националното право:

1. Съгласно член 626, параграф 3 от литовския Граждански процесуален кодекс събирането на вземания от имущество не се спира, ако имуществото е запорирано или правата на собственост върху него временно са ограничени с цел обезпечаване на вземанията на кредиторите с еднакъв или по-висок приоритет. В този случай събирането на вземания от запорираното имущество или средства се извършва в съответствие с процедурата, определена в Указанията за изпълнението на решения.

2. Съгласно член 754 от литовския Граждански процесуален кодекс не съществува специален ред за удовлетворяване на вземания на доставчици на ипотечни кредити и притежатели на залог от имуществото, предмет на обезпечението. Първо по ред е удовлетворяването на вземания, свързани със събирането на издръжка, и вземания за обезщетение за вреди, произтичащи от осакатяване или друго увреждане, както и за вреди, произтичащи от загубата на лице, което осигурява прехраната. Второ по ред е удовлетворяването на вземания на служители, произтичащи от трудови правоотношения. Удовлетворяването на всички останали вземания е трето по ред. Ако събраната сума не е достатъчна за пълното удовлетворяване на всички вземания от определен ред, вземанията се удовлетворяват пропорционално на сумата, дължима на всеки от взискателите.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Съгласно член 3122 от Закона молбата за средствата за правна защита, посочени в член 33 от Регламента, които се прилагат в държавата членка по произход, следва да се подаде до съда, издал европейската заповед за запор на банкови сметки.

Молбата за средствата за правна защита, посочени в член 34 от Регламента (с изключение на член 34, параграф 1, буква а)), които се прилагат в държавата членка по изпълнение, следва да се подаде до местния районен съд на службата на съдебния изпълнител, който изпълнява или е изпълнил европейската заповед за запор на банкови сметки.

Молбата за средството за правна защита, посочено в член 34, параграф 1, буква а) от Регламента, което се прилага в държавата членка по изпълнение, следва да се подаде до съдебния изпълнител, който изпълнява или е изпълнил европейската заповед за запор на банкови сметки.

Актуална информация за литовските съдилища и техните данни за връзка могат да бъдат намерени в Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси. Списъкът на съдебните изпълнители в Литва може да бъде намерен на следния адрес: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Съгласно член 3122 от Закона може да бъде подадена отделна жалба срещу решение на съд във връзка със средствата за правна защита, посочени в членове 33 и 35 от Регламента, които се прилагат в държавата членка по произход, и средствата за правна защита, посочени в членове 34 и 35 от Регламента (с изключение на член 34, параграф 1, буква а) и член 35, параграф 3), които се прилагат в държавата членка по изпълнение. Съгласно член 335, параграф 1 от литовския Граждански процесуален кодекс отделните жалби трябва да бъдат подадени в апелативния съд чрез съда, чието решение се обжалва, в седемдневен срок от деня, в който е постановено решението. Ако обжалваното съдебно решение е постановено чрез писмена процедура, може да се подаде отделна жалба в седемдневен срок от деня, в който е връчен преписът от решението. Не се допуска касационно обжалване на постановените от апелативния съд решения след разглеждането на отделната жалба.

Жалба срещу действията на съдебния изпълнител във връзка със средствата за правна защита, посочени в член 34, параграф 1, буква а) и член 35, параграф 3, които се прилагат в държавата членка по изпълнение, може да бъде подадена в местния районен съд на службата на съдебния изпълнител. Правилата, предвидени в член 593, параграфи 1—4 от литовския Граждански процесуален кодекс, се прилагат mutatis mutandis за подаването и разглеждането на такава жалба. Не е предвиден краен срок за подаването на жалба и не се допуска обжалване на решението на съда по действията на съдебния изпълнител.

Актуална информация за литовските съдилища и техните данни за връзка могат да бъдат намерени в Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

Съгласно член 3119 от Закона се заплаща съдебна такса, когато в съда бъде подадена молба за получаване на европейска заповед за запор на банкови сметки или за средствата за правна защита, определени в глава 4 от Регламента. Таксата съответства на съдебната такса за молба за допускане на обезпечителни мерки или за подаване на отделна жалба срещу решение за допускане на обезпечителни мерки, ако е предвидена такава такса.

Действащото литовско право не предвижда съдебна такса за молба за допускане на обезпечителни мерки. Съгласно член 80, параграф 2 от литовския Граждански процесуален кодекс се заплаща съдебна такса в размер на 28 EUR за подаване на отделна жалба срещу решение за допускане на обезпечителни мерки.

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Езикът, на който се приемат писмени преводи на документите, е литовски.

Последна актуализация: 11/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.