Европейска заповед за запор на банкови сметки

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Европейска заповед за запор на банкови сметки


*задължително поле

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

1) Компетентен за искове, чиято цена е по-ниска или равна на 15 000 EUR, е мировият съд (juge de paix):

Justice de paix – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

 

Justice de paix – Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz,

L-4006 Esch-sur-Alzette

Justice de paix – Diekirch

Bei der Aaler Kiirch,

L-9201 Diekirch

 

2) Компетентен за искове, чиято цена е по-висока от 15 000 EUR, е председателят на окръжния съд (Président du tribunal d’arrondissement):

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement – Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Органът, определен за компетентен да получава информация за сметката, е Комисията за надзор на финансовия сектор (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, route d’Arlon

L-1150 Luxembourg

Тел.:   +352 26251-1

Факс:   +352 26251-2601

Ел. поща: direction@cssf.lu

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Методът за получаване на информация за сметката е определен в член 14, параграф 5, буква а), а именно:

задължение за всички банки на нейна територия да разкриват, по искане на информационния орган, дали длъжникът има сметка при тях;

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

- Компетентен да разглежда жалби срещу решения на мировия съд е председателят на окръжния съд или съдията, който го замества, заседаващ при спешно производство (siégeant comme en matière de référé):

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement – Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

 

- Компетентен да разглежда жалби срещу решения на председателя на окръжния съд е апелативният съд, заседаващ при спешно производство (Cour d’appel):

Cour d’appel

Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Компетентният орган за съдебните изпълнители (huissiers de justice).

Можете да потърсите съдебен изпълните на посочения по-долу уебсайт: Камара на съдебните изпълнители на Люксембург (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg)

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Съдебните изпълнители са компетентният орган.

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Съгласно люксембургското право съвместна сметка (compte joint) може по принцип да подлежи на запор (saisie conservatoire).

Съвместните сметки функционират в съответствие с принципа на солидарните кредитори (solidarité active).

Прилагат се член 693 от новия Граждански процесуален кодекс (Nouveau Code de Procédure Civile) и член 1197 от Гражданския кодекс (Code Civil).

Разпоредбите на новия Граждански процесуален кодекс и Гражданския кодекс могат да бъдат намерени на уебсайта на LEGILUX.

По принцип съгласно люксембургското право върху сметка на пълномощник (compte de mandataire) не може да бъде наложен запор. В тази област няма специфични правила.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Член 717 от новия Граждански процесуален кодекс гласи, че:

Несеквестируеми са посочените по-долу:

1) вещи, обявени по закон за несеквестируеми;

2) присъдени от съда плащания за издръжка (provisions alimentaires);

3) налични суми и вещи, обявени за несеквестируеми от завещател (testateur) или дарител (donateur);

4) суми и помощи за издръжка (sommes et pensions pour aliments), дори когато не са обявени за несеквестируеми съгласно завещание (testament), или акт за дарение (acte de donation).

По отношение на „1) вещи, обявени по закон за несеквестируеми“ се прилагат член 33 от изменения Закон от 28 юли 2018 г. относно дохода за социално приобщаване (loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale) и Наредбата на Великия херцог от 27 септември 2016 г. за определяне на тарифите за възлагане и запор на заплати, пенсии и анюитети (règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes).

Тези суми се освобождават без искане от страна на длъжника.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

По принцип банкерът може да приспадне от запорираната сума разходите, които е трябвало да направи, за да изпълни свързаните със запорирането законови задължения.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Тарифите на съдебните изпълнители са определени в изменения Закон от 4 декември 1990 г. относно организацията на съдебните изпълнители (loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice) и в изменената Наредба на Великия херцог от 24 януари 1991 г. за определяне на тарифите за съдебните изпълнители (règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice).

На уебсайта на LEGILUX могат да бъдат намерени следните разпоредби:

- Закон от 4 декември 1990 г. относно организацията на съдебните изпълнители:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

- Наредба на Великия херцог от 24 януари 1991 г. за определяне на тарифите за съдебните изпълнители:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Консолидираната версия е актуализирана на 2 октомври 2021 г. Член 16 от изменената наредба на Великия херцог от 24 януари 1991 г. е изменен с наредбата на Великия херцог от 21 юни 2023 г.: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

За връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела се начислява единна фиксирана такса от 165 EUR, която се основава на Регламент (ЕС) № 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.

Такси и възнаграждения:

Прилагат се разпоредбите на изменената наредба на Великия херцог от 21 май 1974 г. относно таксите и възнагражденията, дължими на солиситъри и адвокати (règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats).

На уебсайта на LEGILUX могат да бъдат намерени следните разпоредби:

Наредба на Великия херцог от 21 май 1974 г. относно таксите и възнагражденията, дължими на солиситъри и адвокати — Legilux (public.lu)

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Не се прилага.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

- член 33 (жалби срещу самата наредба)

Съдът, компетентен да уважи жалбата, е:

- или мировият съд, заседаващ при спешно производство,

- или председателят на окръжния съд или заместващия го съдия, заседаващ при спешно производство (вж. член 50, параграф 1, буква а),

- член 34 (жалба срещу заповед за изпълнение)

- или мировият съд, заседаващ при спешно производство,

- или председателят на окръжния съд или заместващия го съдия, заседаващ при спешно производство.

Прилагат се правилата за компетентност ratione valoris, съдържащи се в новия Граждански процесуален кодекс. Те съответстват на правилата за компетентност ratione valoris, изложени под заглавието на член 50, параграф 1, буква а) по-горе.

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

- Компетентен да разглежда жалби срещу решения на мировия съд е председателят на окръжния съд или съдията, който го замества, заседаващ при спешно производство.

- Компетентен да разглежда жалби срещу решения на председателя на окръжния съд е апелативният съд, заседаващ при спешно производство.

- Срок: 15 дни.

- Начало на срока: Датата, на която е извършено връчването.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

В Люксембург съдебните такси се наричат „такси и разноски“ (frais et dépens):

Съгласно съдебната практика посочените в член 238 от новия Гражданския процесуален кодекс „разноски“ обхващат по принцип разноските за адвокат, таксите на съдебните изпълнители, таксите на вещите лица, всички надбавки, платени на свидетелите, разходи за писмен превод, но не и таксите на адвокатите. Новият Граждански процесуален кодекс може да бъде намерен на уебсайта на LEGILUX.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

Такси на съдебните изпълнители

Тарифите на съдебните изпълнители са определени в изменения Закон от 4 декември 1990 г. относно организацията на съдебните изпълнители и изменената Наредба на Великия херцог от 24 януари 1991 г. за определяне на тарифите за съдебните изпълнители.

На уебсайта на LEGILUX могат да бъдат намерени следните разпоредби:

- Закон от 4 декември 1990 г. относно организацията на съдебните изпълнители:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

- Наредба на Великия херцог от 24 януари 1991 г. за определяне на тарифите за съдебните изпълнители:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Консолидираната версия е актуализирана на 2 октомври 2021 г. Член 16 от изменената наредба на Великия херцог от 24 януари 1991 г. е изменен с наредбата на Великия херцог от 21 юни 2023 г.: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

В член 16 от изменения Закон от 4 декември 1990 г. относно организацията на съдебните изпълнители се предвижда методът на възнаграждение и се посочва, че съответните подробности се определят в наредба на Великия херцог:

За услугите на съдебните изпълнители се дължи възнаграждение, което е или фиксирано, или почасово.

В наредба на Великия херцог се определят тарифата за услугите, както и продължителността и дължимата почасова ставка.

Гражданското отделение на окръжния съд се произнася относно данъчното облагане на таксите и разноските в случай на спор.

Наредбата на Великия херцог от 24 януари 1991 г. относно тарифите на съдебните изпълнители е изменяна няколко пъти.

Консолидираната версия на наредбата на Великия херцог може да бъде разгледана на уебсайта на LEGILUX:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Консолидираната версия е актуализирана на 2 октомври 2021 г. Член 16 от изменената наредба на Великия херцог от 24 януари 1991 г. е изменен с наредбата на Великия херцог от 21 юни 2023 г.: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Консолидираната версия е актуализирана на 2 октомври 2021 г.

В посочената по-горе наредба на Великия херцог се определят начислените от съдебните изпълнители такси. Те включват основната такса (членове 2—5), пътни разходи (членове 6 и 7), други задължения, като такса за събиране или авансова такса (членове 8—11), действително направени разходи (членове 12 и 13) и увеличения на фиксираните и почасовите ставки (член 15).

Средният разход за връчване на документ е 120—180 EUR на адресат, включително всички данъци, освен ако връчването не е свързано със сериозни затруднения или документът е много голям.

За връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела се начислява единна фиксирана такса от 165 EUR, която се основава на Регламент (ЕС) № 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (член 16 от Наредбата на Великия херцог от 24 януари 1991 г.).

Разноски на адвокатите:

Прилагат се разпоредбите на изменената Наредба на Великия херцог от 21 май 1974 г. относно таксите и възнагражденията, дължими на солиситъри и адвокати.

На уебсайта на LEGILUX могат да бъдат намерени следните разпоредби:

Наредба на Великия херцог от 21 май 1974 г. относно таксите и възнагражденията, дължими на солиситъри и адвокати — Legilux (public.lu)

По отношение на надбавките, които се плащат на вещи лица, свидетели, устни преводачи и специалисти:

прилагат се разпоредбите на Наредбата на Великия херцог относно съдебните такси от 28 ноември 2009 г. (règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice), която може да бъде разгледана на уебсайта на LEGILUX:

- Наредба на Великия херцог относно съдебните такси от 28 ноември 2009 г. — Legilux (public.lu) — Legilux (public.lu)

Тази разпоредба беше изменена с наредба на Великия херцог от 30 декември 2011 г.

Наредба на Великия херцог от 30 декември 2011 г. за изменение на:(1) Наредбата на Великия херцог относно съдебните такси от 28 ноември 2009 г.и (2) изменената наредба на Великия херцог от 18 септември 1995 г. относно правната помощ (Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant: 1) Le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire) - Legilux (public.lu)

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Езиците, които се приемат, са френски и немски език.

Последна актуализация: 12/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.