Европейска заповед за запор на банкови сметки

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Малта

Европейска заповед за запор на банкови сметки


*задължително поле

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Съдът, компетентен да издава европейската заповед за запор на банкови сметки, е Отделението с обща компетентност на Гражданския съд.

Телефон +356 25902256; Електронна поща: courts.csa@courtservices.mt

Адрес: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Органът, определен за компетентен да получава информация за сметката, е секретарят на гражданските съдилища и трибунали.

Телефон +356 2590 2346/260; Електронна поща: courts.csa@courtservices.mt

Адрес: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Съгласно националното право е наличен посоченият в член 14, параграф 5, буква в) метод, а именно възможността съдилищата да задължат длъжника да разкрие в коя банка или банки на територията на държавата има една или повече сметки, когато такова задължение се придружава от заповед in personam от съда, с която му се забранява използването, изтеглянето или прехвърлянето на средства от неговата сметка или сметки до размера, подлежащ на запориране съгласно заповедта за запор.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Съдът, в който може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки, е Апелативният съд при упражняване на по-висшата му компетентност.

Телефон +356 2590 2256/283;

Електронна поща: courts.csa@courtservices.mt

Адрес: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Органът, определен като компетентен за получаването, предаването и връчването на европейската заповед за запор на банкови сметки и на други документи, е Канцеларията на главния адвокат.

Телефон +356 22265000; Електронна поща: info@stateadvocate.mt

Адрес: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Органът, компетентен да изпълнява европейската заповед за запор на банкови сметки, е Отделението с обща компетентност на Гражданския съд.

Телефон +356 25902256; Електронна поща: courts.csa@courtservices.mt

Адрес: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Съгласно националното право върху съвместните сметки или върху сметките на упълномощени лица не може да бъде налаган запор.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Като общо правило съгласно член 381, параграф 1 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (глава 12 от Законите на Малта) се изисква специално искане от страна на длъжника, за да бъде издадена заповед за запор по отношение на следното имущество:

а) всякакви заплати или възнаграждения (включително премии, надбавки, възнаграждения за извънреден труд и други възнаграждения);

б) всякакви обезщетения, пенсии, надбавки или помощи, посочени в Закона за социалната сигурност, или други надбавки за лица, които получават държавна пенсия;

в) всякакви средства за благотворителност или дарения, предоставени от държавата;

г) всяко имущество, което е предмет на завещателно разпореждане, направено изрично за целите на издръжка, ако длъжникът няма други средства за препитание, а самият дълг не представлява задължение за издръжка;

д) всяка дължима сума за издръжка, независимо от това дали е присъдена officio judicis, или се дължи по силата на договор, сключен в нотариална форма, ако самият дълг не представлява задължение за издръжка;

е) парични средства, които са предоставени на длъжника по силата на акт за заем за изграждане, строителство и поддръжка на жилище, предназначено да бъде основно жилище на длъжника;

ж) банкови инструменти за овърдрафт, с изключение на кредитни карти, с помощта на които функционират действащи търговски предприятия, управлявани от длъжника;

з) банкови гаранции и акредитиви.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Съгласно националното право банките нямат право да начисляват такси. Има съдебна такса за депозиране на парични средства в съда, но тя се начислява за всеки, от когото се изисква да депозира в съда парични средства, принадлежащи на длъжника и на лицето, което всъщност депозира средствата. Тази сума се приспада от общата сума, депозирана в съда, която трябва да се плати от кредитора.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Съгласно Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (глава 12 от Законите на Малта) таксата за обработване на заповеди за запор е 50 EUR. Що се отнася до изпълнението, таксата е 7 EUR за всяко издадено уведомление и 0,35 EUR за всеки препис, когато такъв е необходим.

Таксите трябва да бъдат платени при подаване на молбата.

Това са таксите, които трябва да бъдат платени в съда за подаване и обработване на въпросния акт. Трябва да се отбележи, че тези такси не включват разходите за адвокати и процесуални представители.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Заповедите за запор получават ред съобразно момента на постъпването им. След като банките бъдат уведомени за заповедта за запор, те депозират в съда сумата (ако средствата са налични), посочена в тази конкретна заповед, преди да пристъпят към следващите суми, посочени в заповедите за запор, за които са уведомени на по-късен етап. Що се отнася до възможността за изтегляне от кредитора на депозираната в съда сума, в случай на конкуренция между кредиторите, преди средствата да могат да бъдат изтеглени, в съда трябва да се проведе производство по конкуренция по искане на самите кредитори. То протича в съответствие с член 416 и следващите от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (глава 12 от Законите на Малта).

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Съдът по изпълнението, компетентен да предостави средство за правна защита, е Отделението с обща компетентност на Гражданския съд.

Телефон +356 25902256;

Електронна поща: courts.csa@courtservices.mt

Адрес: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

По отношение на заповеди за запор, които се издават в резултат на подлежащ на изпълнение акт, съдът, до който трябва да се подават жалбите, е Апелативният съд при упражняване на по-висшата му компетентност. Срокът за подаване на такива жалби е шест дни от датата, на която решението е прочетено в открито съдебно заседание, съгласно член 281, параграф 4 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес (глава 12 от Законите на Малта).

Данни на Апелативния съд:

Телефон +356 2590 2256/283;

Електронна поща: courts.csa@courtservices.mt

Адрес: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT 2000, Malta

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

а) такса за издаване на заповед за запор: 50 EUR + 7 EUR за всяко уведомление + 0,35 EUR за всеки препис, когато такъв е необходим;

б) молба съгласно член 836 от Кодекса за организационното устройство и гражданския процес за издаване на насрещна заповед: 40 EUR + 7,20 EUR за всяко уведомление;

в) насрещна заповед: 20 EUR + 7 EUR за всяко уведомление + 0,35 EUR за всеки препис, когато такъв е необходим.

По отношение на молбите за средство за правна помощ в резултат на издаване на заповед за запор, таксата е 20 EUR за молбата и 7,20 EUR за всяко уведомление.

Таксите трябва да бъдат платени при подаване на молбата.

Това са таксите, които трябва бъдат платени в съда за подаване на въпросната молба. Трябва да се отбележи, че тези такси не включват разходите за адвокати и процесуални представители.

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Малта приема само малтийски и английски език.

Последна актуализация: 25/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.