Европейска заповед за запор на банкови сметки

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Европейска заповед за запор на банкови сметки


*задължително поле

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Молбите за издаване на заповед за запор са от компетентността на общия съд, компетентен по отношение на лицето, срещу което е подадена молбата. Ако общата местна подсъдност, приложима за дадено лице, не може да бъде определена, е компетентен районният съд на Банска Бистрица (Okresný súd Banská Bystrica).

Производството за заповед за запор се урежда от Закон № 54/2017 относно европейската заповед за запор на банкови сметки и за изменение на Закон № 71/1992 на Националния съвет на Словашката република относно съдебните такси и таксите за извлечения от регистъра за съдимост, изменен.

Делото е местно подсъдно на общия съд, компетентен по отношение на ответника: за физическите лица това е съдът, в чийто съдебен район е постоянното местопребиваване на лицето, за юридическите лица това е съдът, компетентен по местонахождение на седалището на лицето, а за чуждестранните юридически лица това е съдът, компетентен по месторегистрация на клона на лицето. Ако компетентният съд не може да бъде определен въз основа на постоянния адрес, адреса на седалището или последния известен постоянен адрес или адрес на седалище, компетентен е съдът, в чийто съдебен район лицето притежава имущество.

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

За информационен орган е определен районният съд на Банска Бистрица.

Адрес Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Информационният орган получава информация чрез автоматизирани електронни съобщения от специална информационна система.

Ако информацията не може да бъде получена по този начин, например ако е налице неизправност във функционирането на системата, информационният орган може да отправи запитване до банките дали даден длъжник има сметка при тях или искане даден длъжник да предостави информация за това в коя банка или банки има сметка или сметки; при налагане на това задължение съдът трябва също така да издаде заповед in personam, с която на длъжника се забранява да изтегля или прехвърля средства от своя сметка или сметки до размера на сумата, за която се иска заповед за запор.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Съгласно член 10 от Закон № 54/2017 заявленията за средства за правна защита се подават в съда, който е издал заповедта.

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Съгласно член 10, параграф 2 ако съдът по произход и изпълнение е словашки съд, компетентният орган за предаване на документи е съдът, който е издал заповедта за запор. Връчването на документи се урежда от член 105 и следващите от Гражданския процесуален кодекс. Ако дадена заповед е отменена от словашки съд и отмяната трябва да бъде изпълнена в друга държава членка, съдът трябва да процедира в съответствие с Регламента и да отмени заповедта, като използва формуляр, който изпраща на компетентния орган в държавата членка по изпълнение. При заповеди за запор, издадени в друга държава — членка на Европейския съюз, компетентен да получи формуляр за отмяна на заповедта за запор е районният съд на Банска Бистрица.

Съгласно член 23, параграф 3 съдът, издал заповед за запор, подлежаща на изпълнение в друга държава членка, връчва заповедта на ищеца, така че ищецът да може да подаде молба за изпълнение на заповедта за запор. Ако заповедта е издадена в друга държава членка, компетентният орган за предаването ѝ е районният съд на Банска Бистрица.

Съгласно член 23, параграф 5 компетентният орган за изпълнение на заповедите е районният съд на Банска Бистрица.

Съгласно член 23, параграф 6 компетентният орган за получаването на формуляри, включително такива, чийто адресат са банки, е районният съд на Банска Бистрица.

Що се отнася до член 25, параграф 3, компетентният орган за изпълнение на заповедта е районният съд на Банска Бистрица, който е компетентен по задачите, свързани с изпълнението на заповеди за запор, издадени в друга държава — членка на ЕС.

Съгласно член 27, параграф 2 е компетентен съдът, изпълняващ заповедта за запор.

Съгласно член 28, параграф 3 компетентен да получава документи от друга държава членка, които трябва да бъдат връчени в Словакия, е районният съд на Банска Бистрица. Ако издадена от словашки съд заповед трябва да бъде връчена на длъжник, пребиваващ в друга държава членка, компетентен за предаване на документите е съдът, който е издал заповедта.

Съгласно член 36, параграф 5 компетентен е районният съд на Банска Бистрица, който е компетентен по отношение на задачите, свързани с изпълнението на заповеди за запор, издадени в друга държава — членка на ЕС.

Съгласно член 27, параграф 2 е компетентен съдът, изпълняващ заповедта за запор.

Съгласно член 28, параграф 3, първа алинея документите се връчват от съда, който е издал заповедта за запор. Що се отнася до втора алинея, компетентен да връчи документите на длъжника е съдът, издал заповедта за запор.

Съгласно член 36, параграф 5 компетентен е районният съд на Банска Бистрица.

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Компетентен да изпълни заповед за запор, издадена в друга държава членка, е районният съд на Банска Бистрица. Компетентен да изпълни заповед за запор, издадена в Словашката република, е съдът, който е издал въпросната заповед за запор.

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Информационният орган има правото да поиска само информацията, която служи за установяване на банката и сметките на длъжника, но не и информация за сметките на трети лица, държани за сметка на длъжника. Информационният орган не получава такава информация за трети лица и не може да запорира техните сметки нито изцяло, нито частично. Той може да получава информация само относно сметки, притежавани съвместно с друго лице.

Компетентен да наложи запор върху съвместни сметки на лице, срещу което е подадена молба, е:

а) ако заповедта е издадена в Словашката република и трябва да бъде изпълнена в нея — съдът, който е издал заповедта;

б) ако заповедта е издадена в друга държава членка и трябва да бъде изпълнена в Словашката република — районният съд на Банска Бистрица.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Не могат да бъдат запорирани следните средства:

а) сметки, принадлежащи на лица, чието имущество не може да бъде запорирано;

б) сметки, които не могат да бъдат запорирани;

в) сметки, върху които не е наложен запор.

Вземанията, които не подлежат на запор, са определени в член 104 от Закон № 233/1995.

Не подлежат на запор чрез дебитиране на банкова сметка:

а) средства по сметка в размер до 99,58 EUR. Длъжникът не е нужно да предоставя информация за средства до тази сума;

б) средствата, за които длъжникът е декларирал изрично, че са заделени за изплащане на заплати на персонала за периода, който е най-близък до датата, на която на банката е била връчена заповедта за запориране на вземания на длъжника към трети лица. В този случай длъжникът трябва да изготви изрична декларация;

в) когато заплатата или други доходи на длъжника се изплащат по банкова сметка, не подлежат на запориране чрез дебитиране на сметка средствата до размера, който по закон не може да бъде удържан от месечната заплата или от други доходи; това важи от момента, в който банката бъде уведомена. Длъжникът трябва да уведоми банката за тази сума.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

До въвеждането в експлоатация на специална безплатна информационна система, съгласно Тарифата за банковите такси банките имат право да начисляват такса за работа с клиенти, включително за предоставяне на информация за сметката, като таксата е между 20 и 30 EUR. Банките имат право да поискат възстановяване на разходите от лицето, срещу което е наложена заповед за запор.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

В обработването и изпълнението на заповедите за запор в Словакия могат да участват само съдилищата и банките. Банките начисляват такси съгласно Тарифата за банковите такси. Съдебните такси се уреждат от Закон № 71/1992.

Съдебната такса за молба за изпълнение на неотложна мярка в друга държава членка е 16,50 EUR.

Съдебната такса за молба за изпълнение на неотложна мярка в друга държава — членка на ЕС, е 33 EUR.

Съдебната такса за молба за изпълнение на неотложна мярка която трябва да бъде изпълнена изцяло или частично в Словакия, е 49,50 EUR.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

В Словакия няма отделна институция, занимаваща се със запорирането на банкови сметки. Редът за удовлетворяване на европейските заповеди, отнасящи се до една и съща банкова сметка, следва датите на връчване на заповедите за запор на банката. Ако в един и същи ден са връчени няколко заповеди за запор, те се ползват с еднакъв приоритет за удовлетворяване. Ако в сметката на длъжника няма достатъчно средства за налагането на запор за всички посочени в заповедите суми, средствата се запорират пропорционално за всички заповеди. Изпълнението на заповед за запор няма отлагателно действие спрямо принудителното изпълнение, нито пък води до преференциално право на удовлетворяване от запорираните средства.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Компетентен да разгледа упражнените средства за правна защита е съдът, който е издал или изпълнил заповедта за запор.

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Жалбите се подават чрез първоинстанционния съд, чието решение се обжалва. Съдът, компетентен да разглежда жалбите, е второинстанционният съд, т.е. окръжният съд (krajský súd). Срокът за подаване на жалба е 15 дни от датата на връчване на решението, постановено от първоинстанционния съд. Същият срок се прилага и ако жалбата е подадена директно пред второинстанционния съд.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

Съдебните такси се уреждат от Закон № 71/1992. Таксите, свързани с изпълнението на заповед за запор, са следните: молба за разпореждане на неотложна мярка: 33 EUR или 49,50 EUR; молба за отмяна или изменение: 33 EUR; искане за информация, което е част от молбата за издаване на заповед: 3 EUR; молба за изпълнение на неотложна мярка в друга държава членка: 16,50 EUR.

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Приетите езици за целите на член 49, параграф 2 са словашки, чешки и английски език.

Последна актуализация: 26/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.