Европейска заповед за запор на банкови сметки

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Европейска заповед за запор на банкови сметки


*задължително поле

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Съдилищата, компетентни да издават заповед за запор, когато кредиторът е получил автентичен акт (член 6, параграф 4), са районните съдилища (okrajna sodišča) (член 279b, параграф 1 от Закона за изпълнителното производство и обезпечителните мерки (Zakon o izvršbi in zavarovanju); Uradni list RS (UL RS; Официален вестник на Република Словения) бр. 3/07— официален консолидиран текст, бр. 93/07, 37/08 — Закона за съдебните такси (ЗСТ), бр. 45/08 — Закон за арбитража (ЗАрбит), бр. 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 — Решение на Конституционния съд, 45/14 — Решение на Конституционния съд, бр. 53/14, 58/14 — Решение на Конституционния съд, бр. 54/15, 76/15 — Решение на Конституционния съд, и бр. 11/18; наричан по-нататък „ЗИПОМ“).

Списък на районните съдилища може да бъде намерен тук.

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Органът, компетентен да получава информация за сметката (член 14), е Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) (член 279c от ЗИПОМ).

Координати за връзка: Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljanamailto:gp@ajpes.si

gp@ajpes.si — главен офис          
info@ajpes.si — информация за потребителите

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Методи за получаване на информация за сметката (член 14, параграф 5):

a) Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги, определена като информационен орган, поддържа регистъра на разплащателните сметки, който представлява единна компютризирана база данни за разплащателните сметки на физическите и юридическите лица (член 191 и сл. от Закона за платежните услуги, услугите за издаване на електронни пари и платежните системи (Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih); UL RS бр. 7/18 и 9/18 — попр.; наричан по-нататък „ЗПлатУУИЕППС“). Това прави процеса на получаване на информация много ефикасен, тъй като няма нужда информационният орган да иска информация от банката да разкрие дали длъжникът има открита сметка в нея (член 14, параграф 5), буква а).

Получаването на информация за банковата сметка на длъжника по начина, описан в член 14, параграф 5, точка в), е възможно съгласно словенското законодателство (вж. член 31 от ЗИПОМ), но съдилищата практически не го използват, тъй като могат да получат информация за банковата сметка на длъжника чрез електронна справка в регистъра на разплащателните сметки (член 4 от ЗИПОМ; член 13 от Закона за съдилищата (Zakon o sodiščih); UL RS бр. 94/07 — официален консолидиран текст, бр. 45/08, 96/09, 86/10 — Закон за публичния фонд за недвижимите имоти на Република Словения (ЗПФНедвижИРС), бр. 33/11, бр. 75/12 — Закон за изменение и допълнение на Закона за недвижимата собственост на държавата и на органите на местно самоуправление (ЗИД на ЗНСДОМС), бр. 63/13, 17/15 и 23/17 — Закон за съдебния съвет (ЗССъвет); наричан по-нататък „ЗС“).

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Жалби се подават (член 21) до:

- съда, който е отхвърлил молбата на кредитора за издаване на заповед за запор (районен или окръжен съд).

Списък на районните съдилища, Списък на окръжните съдилища.

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Органът, компетентен за получаването, предаването и връчването на заповедта за запор и на други документи (член 4, параграф 14), е:

- по член 10, параграф 2, член 23, параграфи 3, 5 и 6, член 25, параграф 3, член 27, параграф 2, член 28, параграф 3 и член 36, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕС) № 655/2014: районният съд в Марибор.

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Органът, компетентен да изпълни заповедта за запор (глава 3), е:

районният съд в Марибор има териториална компетентност за изпълнение на заповед за запор, издадена от съд на друга държава — членка на Европейския съюз (член 279d от ЗИПОМ).

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Степен, до която върху съвместни сметки и сметки на упълномощени лица може да се налага запор (член 30):

съвместната разплащателна сметка е разплащателна сметка, открита от доставчик на платежни услуги от името на две или повече физически лица или две или повече юридически лица (член 14, параграф 1 от Закона за платежните услуги и системи (ЗПлатУС) (Zakon o plačilnih storitvah in sistemih).

Всеки отделен титуляр на съвместна разплащателна сметка може да разполага с всички парични средства по тази сметка, освен ако в споразумението за управлението на съвместната разплащателна сметка не се предвиждат други разрешения за разполагане с паричните средства по тази сметка (член 14, параграф 2 от ЗПлатУС).

Всички парични средства по съвместна разплащателна сметка могат да се използва за погасяване на задълженията на отделния титуляр на сметката към трети лица. Споразумение между титулярите на съвместна разплащателна сметка относно размера на дяловете и задълженията на отделните титуляри не ограничава правата на трети лица да погасяват вземанията си срещу единия титуляр от всички парични средства, налични по съвместната разплащателна сметка, в рамките на изпълнително производство или производство по обявяване в несъстоятелност срещу този титуляр (член 14, параграф 3 от ЗПлатУС). Следователно паричните средства по съвместна разплащателна сметка могат да се използват за погасяване на задълженията на отделен титуляр на сметката към трети лица.

Когато специален закон предвижда, че принудителното изпълнение е ограничено до конкретни активи на длъжника, тези ограничения се вземат предвид за всеки отделен титуляр на съвместната разплащателна сметка в изпълнителното производство срещу отделен титуляр на съвместна разплащателна сметка (член 14, параграф 4 от ЗПлатУС).

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

За сумите, освободени от запор, и сумите, по отношение на които изпълнението е ограничено, се прилагат следните правила (член 31):

Доходите, освободени от запор, имат за обща черта, че не съставляват основни доходи, като например заплати, а като правило са по-ниски по размер, спомагателни доходи, които в повечето случаи имат ролята на социален коректив (член 101 от Закона за изпълнителното производство и обезпечителните мерки (ЗИПОМ).

Съгласно член 102 от ЗИПОМ изпълнението е ограничено до доходи, които обикновено са основни доходи, като например заплати, т.е. това са доходи, считани за произтичащ от заетост. Обикновено се разрешава да се изземат до две трети от такива доходи, но на длъжника трябва да му остане сума, равна на 76 % от минималната работна заплата. Остатъкът трябва да е еднакъв за всеки длъжник. В случай на определени привилегировани вземания сумата, която трябва да остане за длъжника, е по-малка — 50 % от минималната заплата. И в двата случая сумата, която трябва да остане за длъжника, е по-висока, ако той издържа членове на семейството си.

Освобождаванията и ограниченията по отношение на изпълнението трябва да бъдат взети предвид от отговарящите за прилагане на изпълнителните листове (банките), без длъжникът да подава молба, освен в случаите, когато той има право на по-голямо ограничаване на изпълнението поради издръжка. Длъжникът трябва да докаже на съдебния изпълнител това си право, като представи автентичен акт (член 102, параграф 5 от ЗИПОМ).

Точният списък на освобождаванията от запор или ограниченията на сумите е посочен в членове 101, 102 и 103 от ЗИПОМ.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Начисляване на такси (член 43): в съответствие със своята търговска политика и приложимите тарифи за предоставяните услуги банките могат да начисляват такса за извършването на дейности въз основа на равностойните национални заповеди (получаване на заповедта и превод на средствата).

Доставчиците на платежни услуги трябва да публикуват на своите уебсайтове пълна и точна информация за таксите, които налагат за извършване на действия въз основа на изпълнителен лист или обезпечителна заповед (член 190 от ЗПлатУУИЕППС).

Информация за сметките се предоставя от Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги. Информацията в регистъра на разплащателните сметки на юридическите и физическите лица, извършващи стопанска дейност, е публично достъпна безплатно на уебсайта на Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги (член 194 от ЗПлатУУИЕППС). За предоставянето на информация от регистъра на разплащателните сметки за сметката на определено физическо лице Агенцията начислява такси на заявителя в размер, който е съгласуван с министъра на финансите (член 195 от ЗПлатУУИЕППС). Размерът на компенсацията за разходите за предоставяне на информация за разплащателните сметки на физически лица от регистъра на разплащателните сметки (UL RS бр. 49/10) се публикува на уебсайта на Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги. Размерът на компенсацията за разходите зависи от начина на подаване на заявката за получаване на информация относно сметки (тарифата е по-ниска за електронно предаване на данни, отколкото за предаване на данни въз основа на писмена заявка) и от броя единици предадени данни.

Таксата за изпълнение на равностойни национални заповеди се заплаща от длъжника, а таксата за предоставяне на информация за сметка се заплаща от лицето, което подава заявката (обикновено кредитора).

Съдът има безплатен достъп до информацията за сметките чрез справка в регистъра, поддържан от Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги, или изисква от субекта, извършващ платежни операции (банката), да разкрие дали длъжникът има открита сметка в него (член 4, параграф 1 от ЗИПОМ, член 13 от ЗС).

Агенцията на Република Словения за публичните регистри и свързаните с тях услуги осигурява на съдилищата, на данъчния орган и на другите органи, отговарящи за изпълнението, пряк електронен достъп до информацията в регистъра на разплащателните сметки.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Тарифата на таксите или други правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от всеки орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор (член 44):

При подаване на молба за обезпечаване на вземане чрез заповед за запор трябва да се плати съдебна такса (член 29b, параграф 1 във връзка с членове 239 и 279a от ЗИПОМ). За молбата за заповед за запор се дължи плащането на съдебна такса в размер на 30 EUR (позиция 4012 от Закона за съдебните такси (Zakon o sodnih taksah; UL RS бр. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 — Решение на Конституционния съд, бр. 19/15 — Решение на Конституционния съд, бр. 30/16, 10/17 — Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален закон (ЗИД на ГПЗ) и бр. 11/18 — Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнителното производство и обезпечителните мерки (ЗИД на ЗИПОМ); наричан по-нататък „ЗСТ“) или 24 EUR (позиции 4041 и 4012 от ЗСТ), ако молбата се подава в електронен вид;

Когато заповедта за запор е издадена от словенски съд, банката се намира в Словения и въпросният съд е постановил и решение, с което на банката се разпорежда да предприеме действието, предвидено в член 260, параграф 1, точка 4) или член 271, параграф 1, точка 4) от ЗИПОМ (член 279e, параграф 1), съдебната такса ще покрива и постановяването на това решение, тъй като то на практика се постановява от съда в производство за издаване на заповед за запор (т.е. производството за вземане на решение по молба за обезпечаване на вземане).

Когато заповедта за запор е издадена от чуждестранен съд и се получава от словенски съд за изпълнение, защото банката се намира в Словения, решението, с което съдът разпорежда на банката да предприеме действието, предвидено в член 260, параграф 1, точка 4) или член 271, параграф 1, точка 4) от ЗИПОМ (член 279e, параграф 1), се постановява в производството, започнало въз основа на получена заповед за запор. Въз основа на член 24 от Регламента в този случай не се заплаща съдебна такса, тъй като решението не може да се счита за решение относно временна или обезпечителна мярка, и производството, в което е постановено решението, не може да се счита за производство за обезпечаване на вземане, а по-скоро то води до решение, с което съдът дава указания на банката за начина на изпълнение на заповед за запор, издадена в чужбина.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Степенуване на равностойни национални заповеди съгласно националното право (член 32):

Когато няколко кредитори предявяват парични вземания към един и същи длъжник и относно един и същи предмет на изпълнение, вземанията следва да се изплащат по реда, в който кредиторите са получили правото на изплащане по отношение на този предмет, с изключение на случаите, когато законът предвижда друго (член 12 от ЗИПОМ).

Словенският съд изпълнява заповед за запор, издадена от съд на друга държава — членка на Европейския съюз, като постановява решение, с което разпорежда да се предприеме действието, предвидено в член 271, параграф 1, точка 4) от ЗИПОМ, т.е. чрез постановяване на временна мярка (член 279e, параграф 3 от ЗИПОМ). С решението за временна мярка съдът разпорежда на субекта, извършващ платежни операции, да откаже да плати на длъжника или на всеки, който действа по негово искане, паричната сума от сметката на длъжника, за която е издадена временна мярка (член 271, параграф 1, точка 4) от ЗИПОМ). Такава временна мярка, постановена от словенски съд въз основа на европейска заповед за запор от друга държава членка, не предоставя на кредитора право на залог върху предмета на обезпечението (член 271, параграф 2 от ЗИПОМ). Тя се постановява от съда, ако той все още не се е произнесъл по главното производство. Ако кредиторът приложи към молбата за заповед за запор съдебно решение, съдебна спогодба или автентичен акт, издадени преди заповедта за запор, се постановява мярката за изпълнение, предвидена в член 260, параграф 1, точка 4) от ЗИПОМ, т.е. постановява се решение по предварителната мярка, с което се разпорежда запор върху паричната сума по сметката на длъжника в субекта, извършващ платежни операции (член 279e, параграф 3 и член 260, параграф 1, точка 4 от ЗИПОМ). Запорът предоставя на кредитора право на залог върху паричните активи на длъжника в банковите сметки (член 107, параграф 3 във връзка с член 138, параграф 5 и член 239 от ЗИПОМ).

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Съдилищата, или когато е приложимо — изпълнителният орган, компетентен да осигури средство за правна защита (член 33, параграф 1, член 34, параграфи 1 или 2):

- средство за правна защита (възражение) съгласно член 33, параграф 1 се подава до съда, който е издал заповедта за запор. Този съд може да е районен или окръжен. Той се произнася по средството за правна защита (член 54 във връзка с член 239 от ЗИПОМ);

- средство за правна защита съгласно член 34, параграф 1 се подава в районния съд в Марибор, който въз основа на заповед за запор от друга държава членка е издал обезпечителната заповед(чрез предварителна или временна мярка)и я е връчил на субекта, извършващ платежни операции. Той се произнася по средството за правна защита (член 279f от ЗИПОМ);

- средство за правна защита съгласно член 34, параграф 2 от Регламента (възражение във връзка с обществения ред) се подава в районния съд в Марибор.

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Съдилища, до които се подава жалбата, срокът за подаване на такава жалба съгласно националното право и моментът, от който този срок започва да тече (член 37):

Допуска се обжалването на решението по възражението (член 9, параграф 1 във връзка с член 239 от ЗИПОМ). Жалбата се подава до съда, който е издал заповедта за запор (районен или окръжен съд) или до районния съд, който е компетентен да изпълни заповедта за запор съгласно член 23 от Регламента.

Жалбата трябва да се подаде в срок от осем дни от датата на постановяване на решението, с което първоинстанционният съд се е произнесъл по възражението (член 9, параграф 3 от ЗИПОМ).

По жалбата се произнася апелативният съд.

Координати за връзка с компетентните апелативни съдилища:

1. Апелативен съд на Целе
Prešernova ulica 22
3102 Celje - p.p. 1034

Тел.: (03) 427 51 00
Факс: (03) 427 52 70
Ел. поща: urad.visce@sodisce.si

2. Апелативен съд на Копер
Ferrarska 9
6000 Koper

Тел.: (05) 668 30 00
Факс: (05) 639 52 45
Ел. поща: urad.viskp@sodisce.si

3. Апелативен съд на Любляна
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Тел.: (01) 366 44 44
Факс: (01) 366 40 70
Ел. поща: urad.vislj@sodisce.si

4. Апелативен съд на Марибор
Tavčarjeva 14
2000 Ljubljana

Тел.: (02) 234 71 00
Факс: (02) 234 73 18
Ел. поща: urad.vismb@sodisce.si

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

Информация относно съдебните такси (член 42):

Съдебните такси по производствата за получаване на заповед за запор или обжалване на такава заповед са същите като таксите за получаване на равностойна национална заповед или обжалване на такава национална заповед.

Заплащането на съдебни такси се урежда от член 29b от ЗИПОМ. Съдебните такси трябва да бъдат заплатени при подаването на молбата за изпълнение, възражението или жалбата или не по-късно от осем дни от връчването на заповедта за плащане на съдебните такси.

Ако съдебните такси могат да бъдат автоматично изчислени, се издава заповед за плащане за електронно подаване на молбата, като на жалбоподателя се нарежда да заплати таксите чрез превод по банкова сметка и да посочи указания в заповедта за плащане референтен номер. Заповедта за плащане на съдебните такси се счита за връчена, когато самият жалбоподател или негов представител подаде молбата по електронен път.

Ако съдебните такси не бъдат заплатени в срок, молбата се счита за оттеглена.

В заповедта за плащане съдът трябва да предупреди съответната страна за последиците от незаплащане на съдебните такси.

Размерът на съдебните такси е определен в Закона за съдебните такси (UL RS бр. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 — Решение на Конституционния съд, бр. 19/15 — Решение на Конституционния съд и бр. 30/16). Съдебните такси, които се начисляват, са същите като при производствата във връзка с равностойната национална заповед, а именно обезпечителната заповед.

Тези такси се заплащат в следния фиксиран размер:


При подаване на молба на хартиен носител

При подаване на молба в електронен вид

Производство по молба за заповед за запор

30 EUR (позиция 4012 от ЗСТ)

24 EUR(позиции 4041 и 4012 от ЗСТ)

Производство по възражение

30 EUR (позиция 4022 от ЗСТ)

24 EUR(позиции 4041 и 4022 от ЗСТ)

Производство по обжалване

33 EUR (позиция 4033 от ЗСТ)

26,4 EUR(позиции 4041 и 4033 от ЗСТ)

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Езиците, които се приемат за превода на документи (член 49, параграф 2):

Официалните езици са словенски и езиците на двете национални малцинства, които се използват официално в съдилищата в районите, където живеят тези национални малцинства (член 6 и член 104 от Гражданския процесуален закон). Езиците на националните малцинства са италиански и унгарски. Италиански език се използва в районния съд на Пиран, районния съд на Копер и окръжния съд на Копер, а унгарски език се използва в районния съд на Лендава.

Общините с етнически смесено население се определят от Закона за създаване на общините и определяне на техните райони (UL RS бр. 108/06 — официална консолидирана версия и бр. 9/11; наричан по-нататък „ЗСООТР“). Член 5 от ЗСООТР гласи: „Общините с етнически смесено население съгласно настоящия закон са тези, които са определени като такива съгласно действащите устави на общините Лендава, Ходош-Шаловци, Моравске Топлице, Копер, Изола и Пиран“.

Последна актуализация: 29/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.