Европейска заповед за запор на банкови сметки

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Първоинстанционните съдилища (Juzgados de Primera Instancia).

За да се определи териториално компетентният съд, се прилагат критериите на член 545, параграф 3 от Гражданския процесуален закон (Ley de Enjuiciamiento Civil) във връзка с изпълнението въз основа на извънсъдебни изпълнителни основания.

Компетентен е първоинстанционният съд по мястото, определено в съответствие с членове 50 и 51 от Гражданския процесуален закон. Изпълнението може да бъде поискано и от взискателя пред първоинстанционния съд по мястото на изпълнение на задължението, както е посочено в изпълнителното основание, или на всяко място, където има секвестируемо имущество на длъжника по изпълнението, без в никакъв случай да се прилагат правилата за изрична или имплицитна пророгация на компетентност. Ако има няколко длъжници по изпълнението, компетентно е всяко от съдилищата, които са компетентни съгласно горепосочените правила за някой от длъжниците по изпълнението, по избор на взискателя.

Когато изпълнението засяга специално ипотекирани или заложени вещи, компетентността се определя в съответствие с член 684 от Гражданския процесуален закон.

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Генерална поддирекция „Международно правно сътрудничество“). Ministerio de Justicia (Министерство на правосъдието).

Координати за връзка:

sgcji@mjusticia.es

телефон: +34 91 390 4411.

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Достъп на информационния орган до релевантната информация, която се съхранява от властите или публичните органи в регистрите им или по друг начин.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Жалбата се подава до съда, който е отхвърлил молбата за издаване на заповедта. Ако решението е постановено от първоинстанционен съд или търговски съд (Juzgado de lo Mercantil), жалбата се разглежда от съда на провинцията (Audiencia Provincial). Ако решението е постановено от въззивен съд, същият съд разглежда жалбата.

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Съдът, който съгласно член 50, буква е) е компетентен да изпълни заповедта.

За целите на член 28, параграф 3 е компетентен първоинстанционният съд по местоживеенето на длъжника.

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Първоинстанционният съд по мястото, където се води банковата сметка, а ако се водят сметки на няколко места — първоинстанционният съд с компетентност за едно от тези места.

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Сметките на длъжника, по които той е сътитуляр, и сметките, по които длъжникът е титуляр за сметка на трето лице, могат да бъдат запорирани. За разлика от това, сметките, по които титуляр е трето лице за сметка на длъжника, не могат да бъдат запорирани.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Правилата във връзка с възнагражденията и пенсиите са предвидени в член 607 от Гражданския процесуален закон.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Ако публичните органи участват в граждански или търговски производства по въпроси, които не са свързани с упражняването на техните правомощия, средствата, депозирани в банкови сметки от тях, не могат да бъдат запорирани, когато тези средства са материално предоставени за изпълнението на обществена услуга или на обществена функция.

В такива случаи тези суми не могат да бъдат запорирани, като не е необходимо да се отправя молба в този смисъл.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Не е предвидено плащането на такса за тези цели.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Не се начисляват такси.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Заповедите се подреждат хронологично, считано от момента, в който банката получи заповедта.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Съдът, който е издал или е изпълнил заповедта.

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Жалбата се подава до съда, който е постановил решението.

Ако решението е постановено от първоинстанционен съд или търговски съд, срокът за подаване на жалбата е 20 дни и обжалването се разглежда от съда на провинцията. Ако решението е постановено от трибунал, срокът за подаване на жалбата е 5 дни и обжалването се разглежда от същия трибунал.

Срокът за обжалване започва да тече от връчването на решението.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

Няма съдебни такси, освен при подаването на жалба, при която се изисква учредяване на депозит в случаите и по начина, предвидени в допълнителна разпоредба 15 от Устройствен закон за съдебната власт (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Не е приложимо.

Последна актуализация: 26/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.