Evropský příkaz k obstavení účtů

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Chorvatsko

Evropský příkaz k obstavení účtů


*povinný údaj

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Soudy určenými jako příslušné pro vydání příkazu k obstavení podle čl. 6 odst. 4 nařízení jsou chorvatské soudy, jež jsou příslušné rozhodovat ve věci samé v souladu se zákonem o soudech (Zakon o sudovima) (Narodne Novine (Úřední věstník Chorvatské republiky, dále jen „NN“) č. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 a 16/23), občanským soudním řádem (Zakon o parničnom postupku) (NN č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 a 114/22; dále jen „ZPP“) a dalšími zvláštními předpisy. V Chorvatské republice se jedná o městské soudy (općinski sudovi; v j. č. općinski sud) a obchodní soudy (trgovački sudovi; v j. č. trgovački sud), kde probíhá řízení v prvním stupni.

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Orgán odpovědný za získávání potřebných informací o účtu či účtech dlužníka podle článku 14 nařízení je:

Finanční úřad (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Záhřeb, Chorvatsko

bezplatná telefonní linka: +385 08000080

e-mailová adresa: info@fina.hr

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Informace o účtu podle čl. 14 odst. 5 nařízení se získávají prostřednictvím orgánu pro informace, který obdrží přístup k příslušným informacím v případě, že těmito informacemi disponují orgány veřejné moci nebo správní orgány a jsou uvedeny v rejstřících nebo jinde (čl. 14 odst. 5 písm. b) nařízení).

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

Soudem příslušným vydat rozhodnutí o opravném prostředku podle článku 21 nařízení, který věřitel předložil soudu prvního stupně proti rozhodnutí, kterým se v plném rozsahu nebo částečně zamítá žádost věřitele o vydání příkazu k obstavení, je soud vyššího stupně, jenž má pravomoc rozhodovat o opravném prostředku proti rozhodnutí, kterým se zamítá návrh na složení jistoty (krajský soud (županijski sud) nebo Vrchní obchodní soud Chorvatské republiky (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) – články 34a a 34c občanského soudního řádu, NN č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 a 114/22 ve spojení s čl. 21 odst. 1 zákona o výkonu rozhodnutí (Ovršni zakon – OZ)) – odkazy:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1170.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1713.html

Pokud tudíž městský soud žádost o vydání příkazu k obstavení v plném rozsahu nebo částečně zamítne, podá věřitel prostřednictvím městského soudu opravný prostředek ke krajskému soudu, a pokud původní rozhodnutí vydal obchodní soud, podá věřitel prostřednictvím dotčeného obchodního soudu opravný prostředek k Vrchnímu obchodnímu soudu.

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Orgán určený jako příslušný pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení účtu a dalších písemností podle čl. 14 odst. 4 nařízení je:

Městský občanskoprávní soud v Záhřebu (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Záhřeb.

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení účtu v souladu s kapitolou 3 nařízení je:

Finanční úřad (Financijska agencija, dále jen „FINA“)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Záhřeb, Chorvatsko

bezplatná telefonní linka: +385 08000080

e-mailová adresa: info@fina.hr

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Platební účet, který spravuje poskytovatel platebních služeb jménem jednoho či více uživatelů platebních služeb a používá se k provádění platebních transakcí, lze zcela obstavit.

Prostředky ze sběrného účtu nelze obstavit v případech, kdy to zakazuje zákon.

V článku 42 zákona o spotřebitelském úpadku (Zakon o stečaju potrošača) ( NN č. 100/15, 67/18 a 36/22; dále jen „ZSÚ“) se stanoví, že insolvenční správce musí otevřít samostatný účet u finanční instituce pro každého spotřebitele, u nějž bylo podle rozhodnutí soudu zahájeno úpadkové řízení – odkazy:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1936.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1364.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_36_432.html

Jedná se o běžný účet, který u finanční instituce jménem dotčeného spotřebitele otevře na své jméno insolvenční správce úpadkového řízení spotřebitele. Prostřednictvím tohoto samostatného účtu může insolvenční správce pouze přijímat a odesílat platby související se správou konkurzní podstaty a disponováním s konkurzní podstatou spotřebitele, proti kterému je vedeno insolvenční řízení, a insolvenční správce je povinen vést veškeré platby na daný účet související se správou konkurzní podstaty a disponováním s konkurzní podstatou odděleně od svých vlastních aktiv.

V čl. 42 odst. 4 ZSÚ se stanoví, že prostředky na odděleném účtu nemohou být předmětem výkonu rozhodnutí směřujícího proti insolvenčnímu správci, a v případě úpadku nebo smrti insolvenčního správce nepřecházejí tyto prostředky do jeho konkurzní podstaty nebo pozůstalosti.

Vzhledem k tomu, že v případě spotřebitelského úpadku jedná insolvenční správce jako zástupce spotřebitele, lze říci, že se jedná o sběrný účet, na němž se nacházejí jak prostředky správce, tak prostředky spotřebitele či spotřebitelů, vůči nimž bylo zahájeno úpadkové řízení, avšak prostředky spotřebitele, jehož zastupuje insolvenční správce, nemohou být předmětem výkonu rozhodnutí ani obstavení účtu, pokud se řízení vede proti insolvenčnímu správci.

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

Částky vyloučené ze zajištění podle článku 31 nařízení jsou stanoveny v článku 172 zákona o výkonu rozhodnutí (vyloučení z výkonu) a v článku 173 zákona o výkonu rozhodnutí (omezení výkonu).

Pokud má dlužník příjmy či pobírá dávky podle článku 172 zákona o výkonu rozhodnutí, jež jsou vyloučeny z výkonu, nebo částky uvedené v článku 173 zákona o výkonu rozhodnutí (omezení výkonu), musí o tom dlužník uvědomit úřad FINA v souladu s článkem 212 zákona o výkonu rozhodnutí.

Odkazy na zákon o výkonu rozhodnutí (NN č. 112/12, 93/14, 73/17, 131/20 a 114/22) jsou:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2487.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1716.html

V souladu s článkem 173 zákona o výkonu rozhodnutí jsou z výkonu vyloučeny tyto částky:

1) Pokud se výkon rozhodnutí vztahuje na mzdu dotčeného dlužníka, vylučuje se z něj částka ve výši dvou třetin průměrné čisté mzdy v Chorvatské republice. Pokud se výkon rozhodnutí provádí za účelem uspokojení pohledávky vzniklé z důvodu zákonného výživného, náhrady škody vzniklé v důsledku poškození zdraví nebo snížení či ztráty pracovní schopnosti nebo náhrady ztráty výživného v důsledku smrti plátce výživného, vylučuje se částka ve výši jedné poloviny průměrné čisté mzdy v Chorvatské republice, kromě případů, kdy se výkon rozhodnutí provádí za účelem nuceného vybírání dlužné částky jako výživného na dítě. V takových případech se vylučuje částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné měsíční vyplacené čisté mzdy zaměstnance právnické osoby v Chorvatské republice za předchozí rok.

2) Pokud je dlužníkova mzda nižší než průměrná čistá mzda v Chorvatsku, vylučuje se z výkonu rozhodnutí částka ve výši tří čtvrtin mzdy dlužníka, která ale nesmí být vyšší než dvě třetiny průměrné čisté mzdy v Chorvatsku. Pokud se výkon rozhodnutí provádí za účelem uspokojení pohledávky vzniklé z důvodu zákonného výživného, náhrady škody vzniklé v důsledku poškození zdraví nebo snížení či ztráty pracovní schopnosti nebo náhrady ztráty výživného v důsledku smrti plátce výživného, vylučuje se částka ve výši jedné poloviny čisté mzdy dlužníka, kromě případů, kdy se výkon rozhodnutí provádí za účelem nuceného vybírání dlužné částky jako výživného na dítě. V takových případech se vylučuje částka ve výši jedné čtvrtiny čisté mzdy dlužníka.

3) Pojmem „průměrná čistá mzda“ ve smyslu odstavce 1 tohoto článku se rozumí průměrná částka vyplácená jako měsíční čistá mzda osobě zaměstnané právnickou osobou v Chorvatsku v období od ledna do srpna běžného roku, kterou určuje chorvatský statistický úřad (Državni zavod za statistiku) a která se zveřejňuje v NN nejpozději 31. prosince daného roku. Částka stanovená tímto způsobem je použitelná v následujícím roce.

4) Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku se vztahují také na výkon rozhodnutí vůči náhradám vyplaceným místo mzdy, náhradám za zkrácenou pracovní dobu, náhradám za sníženou mzdu, důchodu, požitkům vojenských zaměstnanců a požitkům, které pobírají osoby ve vojenské záloze, nebo jakémukoliv jinému pravidelnému peněžitému příjmu vyplácenému civilním a vojenským zaměstnancům, který je předmětem výkonu rozhodnutí, s výjimkou příjmu uvedeného v odstavcích 5 a 6 tohoto článku.

5) Srážky z příjmu, který pobírají postižené osoby jako peněžitou dávku za tělesné postižení nebo jako příspěvek na péči, lze provádět pouze za účelem uspokojení pohledávky na zákonné výživné nebo pohledávky, která je náhradou za škodu vzniklou v důsledku zhoršeného zdravotního stavu nebo omezení či ztráty pracovní způsobilosti a náhradou za ztrátu výživného v důsledku úmrtí povinné osoby. V takovém případě lze výkonem rozhodnutí postihnout polovinu takového příjmu.

6) Výkon formou srážek z příjmu pobíraného v rámci smlouvy o životním pojištění a platbě důchodu a příjmu obdrženého v rámci smlouvy o životním pojištění lze provádět pouze z části příjmu, která přesahuje částku základu použitou k výpočtu částky podpory k pokrytí životních nákladů.

7) Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku se vztahují rovněž na výkon rozhodnutí týkající se příjmů, které nejsou mzdou, důchodem ani příjmem ze samostatné výdělečné činnosti, ze svobodných povolání, zemědělství nebo lesnictví, nemovitostí a práv k nemovitostem, kapitálu ani pojištění („jiné příjmy“ podle zvláštních předpisů), pokud dlužník prostřednictvím veřejné listiny prokáže, že je to jeho jediný pravidelný peněžní příjem.

Průměrná čistá měsíční mzda vyplácená zaměstnancům právnických osob v Chorvatsku v roce 2022 činila 7 653 HRK. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_125_1909.html)

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

FINA a banky jsou oprávněny účtovat si poplatky za provedení příkazu k obstavení účtu a také za provedení výkonu rozhodnutí a složení jistoty ohledně peněžních prostředků na účtech, a to v souladu s pokyny ohledně druhů a výše poplatků za výkon úkonů stanovených zákonem o provádění výkonu rozhodnutí ohledně peněžních prostředků (NN, č. 105/10, 124/11, 52/12 a 6/13; dále jen „pokyny“) – odkazy:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

Článek 6 pokynů stanoví, že poplatky hradí dlužník.

Pokyny stanoví poplatky za výkon úkonů stanovených zákonem o provádění výkonu rozhodnutí ohledně peněžních prostředků (Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima) (NN, č. 91/10 a 112/12).

Pokyny stanoví dva druhy poplatků:

1. za výkon rozhodnutí ohledně peněžních prostředků dlužníka a

2. za vyhledávání a poskytování údajů z jednotného rejstříku účtů.

Poplatky za výkon rozhodnutí ohledně peněžních prostředků dlužníka se dělí do čtyř skupin:

  • ověření, zda lze provést výkon exekučního titulu;
  • výpočet úroků;
  • výkon exekučního titulu a
  • poskytování údajů, výpisů a potvrzení z rejstříku pořadí exekučních titulů.

Poplatky za ověření, zda lze provést výkon exekučního titulu, a poplatky za výpočet úroků se platí FINA za přijetí a zápis exekučních titulů (veškeré pohledávky, jež musí dlužník podle rozhodnutí soudu zaplatit věřiteli) do rejstříku. Poplatky se vybírají rovněž za ověření, zda příslušný exekuční titul obsahuje údaje nezbytné k jeho provedení a výpočtu úroků. Oba druhy poplatků, vedle poplatku za provedení exekučního titulu, hradí v plné výši dlužník.

Příjmy z poplatků za provedení exekučního titulu se dělí mezi FINA (55 %) a banky (45 %). Příjem si banky rozdělí podle celkového počtu účtů dlužníka v konkrétní bance ke dni, kdy je poplatek zaplacen, v souladu s údaji v jednotném rejstříku účtů.

Poplatky za poskytování údajů, výpisů a ověření z rejstříku pořadí exekučních titulů platí žadatel předem na základě žádosti o platbu. Osoba podávající žádost FINA musí předložit doklad o zaplacení poplatků, a až poté obdrží požadované údaje a výpisy a za poskytnuté služby je jí vystavena faktura.

Úřadu FINA se platí za vyhledávání a poskytování údajů z jednotného rejstříku účtů ve formě poplatků za vyhledávání údajů na internetové stránce nebo prostřednictvím on-line služeb nebo poplatků za poskytování nebo stahování údajů z jednotného rejstříku účtů v elektronické nebo tištěné podobě.

Na základě rozhodnutí správní rady stanoví FINA sazebník, který uvádí výši poplatků, a Ministerstvo financí daný sazebník potvrdí. Sazebník je zveřejněn na oficiálních internetových stránkách FINA. Ke všem poplatkům uvedeným v sazebníku se připočítává DPH.

Odkaz na sazebník FINA – poplatky za výkon úkonů stanovených zákonem o provádění výkonu rozhodnutí ohledně peněžních prostředků.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

FINA a banky účtují za provedení příkazu k obstavení účtu poplatky, jak stanoví článek 43 nařízení, podle pokynů. Za poskytování údajů, výpisů a potvrzení z rejstříku nebo údajů o účtu účtuje poplatky FINA. Výše poplatku jsou stanoveny v článku 8 pokynů.

Poplatky podle článku 3 pokynů jsou stanoveny takto:

Poř. číslo.

Popis služby

Základ pro výpočet

Cena v HRK

Výkon rozhodnutí ohledně peněžních prostředků

1.

Ověření, zda lze provést výkon exekučního titulu

exekuční titul

65,00

2.

Výpočet úroků

jistina

7,00

3.

Výkon exekučního titulu

3.1.

Celkový jednorázový výkon z prostředků uložených v jediné bance

exekuční titul

17,00

3.2.

Celkový jednorázový výkon z prostředků uložených v několika bankách

exekuční titul

39,00

3.3.

Výkon v případě obstavení účtu a zákazu nakládání s peněžními prostředky

exekuční titul

110,00

4.

Poskytování údajů, výpisů a potvrzení z rejstříku

4.1.

– v tištěné formě

strana

43,00

4.2.

– ve formě elektronického souboru

údaj

0,20

min. 21,00

Z poplatků uvedených v bodě 4 tohoto odstavce se platí DPH.

Poplatky uvedené v článku 7 pokynů jsou stanoveny takto:

Poř. číslo.

Popis služby

Základ pro výpočet

Cena v kunách

Vyhledávání a poskytování údajů z jednotného rejstříku účtů

1.

Vyhledávání údajů prostřednictvím internetových stránek úřadu a on-line služby úřadu

1.1.

– vyhledávání

dotaz

0,80

1.2.

– vyhledávání v pododdílech

údaj

0,20

2.

Vyhledávání údajů prostřednictvím internetových stránek úřadu

2.1.

– půlroční předplatné

uživatel

298,37

2.2.

– roční předplatné

uživatel

498,37

3.

Stahování dat

3.1.

– prostřednictvím internetových stránek úřadu

údaj

0,10

3.2.

– prostřednictvím on-line služby úřadu

údaj

0,10

3.3.

– na CD

údaj

0,10

4.

Nahlížení do údajů

4.1.

– v tištěné formě

každá další strana

19,51

4.2.

– ve formě elektronického souboru

údaj

0,20

min. 19,51

Z poplatků uvedených v tomto odstavci se platí DPH.

V čl. 5 odst. 1 pokynů se stanoví, že pokud se poplatek za výkon exekučního titulu dělí mezi FINA a banky, které FINA při výkonu exekučního titulu pověřila, připadá 55% poplatku FINA a 45% bankám.

V řízení k vydání příkazu k obstavení účtu nebo opravného prostředku proti příkazu k obstavení účtu se soudní poplatky stanoví podle hodnoty nároku, a to podle zákona o soudních poplatcích (Zakon o sudskim pristojbama) (NN, č. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12,157/13 a 110/15; dále jen „ZSP“) – viz oznámení ve spojení s čl. 50 odst. 1 písm. n) nařízení.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Pořadí podle článku 32 nařízení se řídí článkem 78 zákona o výkonu rozhodnutí, který stanoví, že pokud proti témuž dlužníkovi a ve vztahu ke stejnému předmětu výkonu rozhodnutí uplatní peněžní nároky více věřitelů, vyřizují se tyto pohledávky v pořadí, v němž věřitelé nabyli nárok na uspokojení pohledávky z tohoto předmětu, nestanoví-li právní předpisy jinak.

Pořadí práv při uspokojování pohledávek více věřitelů ze zajištění se stanoví podle data obdržení příkazu k obstavení účtu (článek 180 zákona o výkonu rozhodnutí) – odkaz: https://narodne-novine.nn.hr/.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

Orgánem příslušným pro rozhodnutí o návrhu dlužníka, aby se příkaz k obstavení účtu zrušil nebo změnil, podle článku 33 nařízení, je soud Chorvatské republiky, který příkaz k obstavení vydal.

Orgánem příslušným pro rozhodnutí o návrhu dlužníka, aby se výkon příkazu k obstavení účtu v Chorvatské republice omezil nebo ukončil, jak je uvedeno v čl. 34 odst. 1 a 2, je

Městský občanskoprávní soud v Záhřebu (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Záhřeb.

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

Soudem příslušným vydat rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu prvního stupně podle článku 37 nařízení ve spojení s články 33, 34 a 35 nařízení je soud vyššího stupně, jenž má pravomoc rozhodovat o opravném prostředku proti rozhodnutí o složení jistoty (okresní soudy (županijski sudovi) nebo Nejvyšší obchodní soud Chorvatské republiky (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) – články 34a a 34c občanského soudního řádu ve spojení s čl. 21 odst. 1 zákona o výkonu rozhodnutí.

Opravný prostředek se podává do osmi dnů ode dne doručení rozhodnutí (článek 11 zákona o výkonu rozhodnutí) a podává se prostřednictvím soudu, který rozhodnutí přijal (článek 357 občanského soudního řádu).

Ustanovení čl. 2 odst. 1 bodu 9 zákona o výkonu rozhodnutí uvádí, že výraz „rozhodnutí o složení jistoty“ znamená rozhodnutí, kterým se v plném rozsahu nebo částečně přijímá návrh na složení jistoty nebo kterým se jistota stanoví ex officio.

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

V řízení k vydání příkazu k obstavení účtu nebo opravného prostředku proti příkazu podle článku 42 nařízení se soudní poplatky stanoví podle hodnoty nároku a platí se za:

  • návrh na vydání příkazu k obstavení účtu jakož i návrh na složení jistoty,
  • rozhodnutí o návrhu na vydání příkazu k obstavení účtu jakož i rozhodnutí o složení jistoty,
  • podání podle čl. 364b odst. 2 až 5 zákona o výkonu rozhodnutí jakož i opravný prostředek proti rozhodnutí o složení jistoty.

Povinnost zaplatit soudní poplatek, pokud není stanoveno jinak, nastává v době, kdy se podává návrh na výkon příkazu k obstavení účtu nebo na opravný prostředek, jak stanoví článek 4 zákona o výkonu rozhodnutí.

Výše soudních poplatků se může vypočítat pro každé řízení v závislosti na hodnotě předmětu sporu a vypočítá se podle této tabulky:

více než

do (částky v kunách)

částka v kunách

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 15 000 kun, činí odpovídající poplatek 500 kun plus 1% z rozdílu nad 15 000 kun, nejvýše však 5 000 kun.

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

Neuplatní se.

Poslední aktualizace: 02/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.